Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер          /22.05.                                  2019 година                    гр. Стара Загора

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА           ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 18.04.                                                                                                        2019 година

В открито заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА                                                                 

Като разгледа докладваното от съдията БОНЧЕВА

т.д. № 329 по описа за 2018 година,

за да се произнесе съобрази:

 

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание по чл.79 ЗЗД във вр. с чл. 59, ал. 1 от ЗЗО и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД. При условията на евентуалност са предявени искове с правно основание чл. 59 от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

 

В исковата молба се сочи, че на 24.02.2015 г. между „М. Т.” ЕООД, в качеството си на Изпълнител, и Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, представлявана от директора на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Стара Загора, в качеството на Възложител, са сключени Договор № 241104/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и Договор № 241702/24.02,2015г. за оказване на болнична медицинска помощ по клинични процедури по НРД 2015 г. По силата на сключения договор №241104/24.02.2015 г. болницата се е  задължила да оказва на здравноосигурени и други категории лица, посочени в чл.1 ал.1 от същия, болнична медицинска помощ (БМП) по клинични пътеки (КП) от приложение №5 към член единствен на Наредба №40/24.11.2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Сочи се, че договорът е  бил сключен в гр. Стара Загора между „М. Т.” ЕООД и НЗОК, представлявана от директора на РЗОК-Стара Загора по силата на законовата делегация на чл.59 ал.1 ЗЗО. Правният статут на НЗОК е определен в чл.6, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, регламентиращ качеството й на юридическо лице със седалище - София. Съгл. чл.2 ал.1 ЗЗО, РЗОК-Стара Загора е териториално поделение на НЗОК, като съгласно чл.20 ал.1 т.1 ЗЗО, директорът на РЗОК представлява НЗОК на териториално равнище. Съгласно чл.45 и чл.47 ЗЗО, както и според чл. 2 ал. 1 т. 7 и 8 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2015 год., сключен между НЗОК и БЛС заплащането за оказаната медицинска помощ се извършва от бюджета на НЗОК, чрез съответната РЗОК на предоставилия я изпълнител. За болницата плащанията на сумите за медицинска дейност се извършват от РЗОК-Стара Загора. Поради изложеното и съгласно чл.108, ал.2 във връзка с чл.104 от ГПК искът, предявен срещу НЗОК, е подсъден на Окръжен съд - Стара Загора, където е възникнало правоотношението, от което произтича спора и където е седалището на платеца на сумите -РЗОК Стара Загора.

Посочва се, че през месец октомври /01-31.10/ 2015г., болницата е оказала болнична медицинска помощ на здравноосигурени български граждани. Във връзка с дейността са издали фактури, като незаплатена към настоящия момент е сумата от 204 822,00 лева (двеста и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева), представляваща сбор от дължимите, но неразплатени възнаграждения за извършена дейност по клинични пътеки /КП/ по фактура № 0000019404/10.11.2015г. и спецификация към същата в размер 187 282,00 лева и за вложени медицински изделия по фактура с №0000019428/10.11.2015 година на стойност 17 540 лева.

Незаплатената сума от 187 282,00 лева (сто осемдесет и седем хиляди двеста осемдесет и два лева) представлява оказана болнична помощ на 287 пациенти през месец Октомври 2015г. Това са български граждани с непрекъснати здравноосигурителни права в деня на хоспитализацията им. През месец Октомври 2015 г. е била проведена диагностика и лечение на тези пациенти по клинични пътеки, които са включени в предмета на договора, както следва: КП с № 7, 27, 29, 30, 36, 38, 40.1, 41, 45, 49, 52, 56, 76, 78, 83, 104, 106, 114, 116.2, 118, 119, 120, 121, 123, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 145, 147, 149, 150, 156, 160, 166, 167, 170, 172, 180, 185, 188, 190, 191, 194, 196, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 237, 241, 244, 261, 264 и 285. След постъпването им в болницата, пациентите са включени в ежедневно подаваните електронни отчети и приети като успешно обработени в електронната система на НЗОК.

При лечението на пациенти през процесния период били вложени медицински изделия, стойността на които се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека. През месец октомври 2015 година „М. Т.” ЕООД е вложило за лечението на 19 здравноосигурени пациенти по КП с № 216, 49, 45 и 40.1 медицински изделия, за които НЗОК дължи заплащане на стойност 17 540 лева, за което е съставена фактура с № 0000019428/10.11.2015 година.

Според ищеца, всички изискуеми първични медицински и финансовоотчетни документи - Направления за хоспитализация, спецификации за извършена дейност по КП, в т.ч. и посочените по-горе фактури, са представени в РЗОК. За лечението на тези пациенти НЗОК чрез РЗОК-Стара Загора дължи заплащане на болницата на основание сключения между страните договор.

Съгласно чл.35 от този договор, НЗОК се е задължила да извърши плащане чрез РЗОК-Стара Загора до 30-о число на месеца, следващ отчетния. Тъй като отчетен в случая е месец Октомври 2015 год., то плащането на сумата за оказаната болнична помощ е следвало да стане до 30.11.2015г. За незаплатената сума по фактурата, считано от 01.12.2015г. до датата на подаване на исковата молба -09.11.2018г., на основание чл. 86 от ЗЗД НЗОК дължи заплащането и на обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва върху неплатената главница от 204 822,00 лева (двеста и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева), а именно 62948.44 лева

Въпреки многократните опити, ищецът твърди, че до доброволно уреждане на спора не се е стигнало. Моли да бъде постановено решение, с което:

1 .Да бъде осъден ответника НЗОК да заплати на „М. Т.” ЕООД сумата от 204 822,00 лева, ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане, представляваща извършена през месец октомври 2015г. болнична помощ по клинични пътеки по Договор № 241104/24.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по КП, която сума е по фактура № 0000019404/10.11.2015 г. и спецификация към нея, с неплатен остатък от 187 282,00 лева и вложени за лечението на здравноосигурени пациенти медицински изделия, подлежащи на заплащане извън стойността на КП по фактура №0000019428/10.11.2015 година, и спецификациите към нея на стойност 17 540 лева.

2. Да бъде осъден ответника НЗОК да заплати на „М. Т.” ЕООД сумата от 62 948.44 лева, представляваща обезщетение по чл. 86 ЗЗД за забавено плащане на главницата от 204 822,00 лева, за периода от 01.12.2015 г., до датата, предхождаща датата на подаването на исковата молба.

При условията на евентуалност и ако бъде отхвърлен предявеният по-горе иск, предявен за сума, дължима на договорно основание, ищецът моли за произнасяне и по следния иск:

Съгласно чл.4 ал.1 от ЗЗО, задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и гарантира свободен избор на изпълнител. Съгласно чл.2 ал.1 от ЗЗО в редакцията му към месец октомври 2015г., „задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК1.

Сочи се, че съгласно чл.24, т.1 от ЗЗО средствата на НЗОК се разходват за заплащане на медицинска помощ, включена в основния пакет от здравни дейности по чл. 45 ЗЗО, а съгласно чл.47 ЗЗО заплащането за оказаната на осигуреното лице медицинска помощ се извършва от РЗОК на предоставилия я изпълнител. По аргумент от посочените две разпоредби, НЗОК дължи заплащане за всеки случай на оказана медицинска помощ на осигурено лице, осъществено в обхвата, гарантиран от бюджета на НЗОК, и то на всеки изпълнител, който я е предоставил. Разпоредбата на чл.58 от ЗЗО определя, че изпълнител на медицинска помощ по смисъла на този закон е лечебно заведение по Закона за лечебните заведения.

Посочва се, че в случая е оказана болнична помощ на 287 здравноосигурени лица. Диагностиката и лечението им е за заболявания, включени в клинични пътеки /КП/ от приложение №5 към Наредба № 40/24.11.2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г, в сила до 01.04.2016г. и със съдържание на КП съгласно Приложение №16 от НРД за МД за 2015г. Конкретните КП, по които са били лекувани пациентите, са: КП с № 7, 27, 29, 30, 36, 38, 40.1, 41, 45, 49, 52, 56, 76, 78, 83, 104, 106, 114, 116.2, 118, 119, 120, 121, 123, 131,133, 134, 135, 138, 139, 145, 147, 149, 150, 156, 160, 166, 167, 170, 172, 180, 185, 188, 190, 191, 194, 196, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 237, 241, 244, 261, 264 и 285. При лечението на 19 здравноосигурени лица са вложени медицински изделия, които НЗОК заплаща извън стойността по КП.

Според ищеца, доколкото оказаната болнична помощ е за заболявания, заплащането на които се гарантира от бюджета на НЗОК и нейно е задължението да извърши плащане, с отказът да заплати нейната стойност, ответникът на практика се обогатява с тази сума за сметка на обедняването на ищеца, изпълнител на дейността, извършил разходи за осъществяването й. Стойността на обогатяването на НЗОК, респ. на обедняването на болницата, е със сума, равна на разходите за изпълнението на съответните дейности. Стойността на разходите за изпълнение на дейността е нормативно определена в Договор за обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, сключен на основание чл. 55д, ал. 1 от ЗЗО, обн. в ДВ, бр.5/20.01.2015г. и е определена като цена на клинична пътека и съответно стойността, до която НЗОК заплаща вложените при лечението медицински изделия.

Сочи се, че както ЗЗО, така и НРД не допускат възможност лечебно заведение, изпълняващо дейност, включена в обхвата на здравното осигуряване, да поиска и получи пълно или частично плащане за осъществена дейност от здравноосигурените лица - арг. от чл. 47 ЗЗО. Следователно, нормативно утвърденото финансово отношение определя НЗОК като единствен платец на цената на оказана медицинска помощ от гарантирания пакет от здравни дейности. Ето защо, ищеца счита, че като не е извършила заплащане на осъществена медицинска помощ, включена в основния пакет от здравни дейности по чл. 45 ЗЗО, заплащането на която според чл. 47 ЗЗО се извършва от РЗОК на предоставилия я изпълнител, ответникът се е обогатил със сумите, представляващи нормативно определени разходи за дейността.

Сочи се, че лечението на общо 287 пациенти и влагането на медицински изделия, подлежащи на заплащане от НЗОК извън стойността на КП, при 19 броя хоспитализации е осъществено в рамките на месец Октомври 2015 год. Отчитането на извършената дейност, респ. уведомяването затова на НЗОК чрез териториалното й поделение РЗОК, е извършвано ежедневно. Ето защо с извършване на дейността и уведомяването на ответника за изпълнението й, което е в рамките на самият месец Октомври 2015 год. за ответника е възникнало задължение за заплащане на сумите, представляващи нормативно определени разходи за изпълнението - 187 282,00 лева (сто осемдесет и седем хиляди двеста осемдесет и два лева) за оказана болнична помощ по КП и 17 540,00 лева за вложени медицински изделия, стойността на които се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека. Тъй като дейностите са били извършени през м. 10.2015 год., то считано от поканата за плащане, каквато ищеца счита, че представляват издадените фактури с № 0000019404/10.11.2015г. и № 0000019428/10.11.2015г., ответникът е изпаднал в забава, поради което дължи и обезщетение в размер на законната лихва за периода от 11.11.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в съда - 09.11.2018 г. или 62 948.44 лева.

 

Предвид гореизложеното, моли да бъде постановено решение, с което:

1. Да бъде осъден ответника НЗОК да заплати на „М. Т.” ЕООД сумата от 204 822,00 лева, ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане, представляваща извършена през месец октомври 2015г. болнична помощ по клинични пътеки по Договор № 241104/24.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по КП, която сума е по фактура № 0000019404/10.11.2015г. и спецификация към нея, с неплатен остатък от 187 282,00 лева (сто осемдесет и седем хиляди двеста осемдесет и два лева) и стойността на вложените медицински изделия, подлежащи на заплащане извън сумата по КП, по фактура № 0000019428/10.11.2015г., и спецификациите към нея на стойност 17 540,00 лева, която сума представлява стойността на нормативно определени разходи за оказано през месец Октомври 2015г. болнично лечение по клинични пътеки и вложени медицински изделия на задължително здравно осигурени лица, с които НЗОК се е обогатил без основание за сметка на „М. Т.” ЕООД.

2.Да бъде осъден ответника НЗОК да заплати на „М. Т.” ЕООД сумата 62 948.44 лева, представляваща обезщетение по чл. 86 ЗЗД за забавено плащане на главницата от 204 822,00 лева, за периода от 11.11.2015 год. до датата, предхождаща подаването на исковата молба.

Ищецът моли да му бъде дадена възможност с оглед становището на ответника да представи и други доказателства и да направи доказателствени искания, вкл. за допускане и назначаване на експертизи, разпит на свидетели.

 

Ответникът е депозирал писмен отговор, в който заявява, че  оспорва изцяло като неоснователни двата иска и излага съображения в тази насока:

Сочи, че през 2015г. между „М. Т.” ЕООД, гр. Стара Загора и НЗОК е бил сключен договор № 241104/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, като към този договор е подписано Приложение № 2, в което са определени стойностите на дейностите в болничната медицинска помощ (БМП), които следвало да се заплатят на лечебното заведение през месец януари и февруари 2015г. съответно за извършената дейност през м.декември 2014г. и януари 2015г.

С Анекс № 1 от 04.03.2015г. и подписано към същия Приложение №2 към договорите били определени утвърдените стойности по видове дейности за болнична медицинска помощ( БМП) за м.март 2015г. (месец на дейност февруари 2015г.)

С Анекс № 2/24.03.2015г. към договор № 241104/24.02.2015г. и подписано към същия Приложение №2 към договорите били определени стойности по видове дейности за болнична медицинска помощ( БМП) и за останалите месеци от 2015г.

Сочи се, че с последващи анекси тези стойности по видове дейности за болнична медицинска помощ( БМП) са били променяни, съобразно ПРАВИЛА № РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г., за условията и реда за определяне и изменение на стойностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2 и за използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 от Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2015г. /Правилата/.

Ответникът сочи, че за месец на дейност октомври 2015г. /месец на извършване на плащането ноември 2015г./ на лечебното заведение-ищец са били заплатени всички отчетени дейности до размера на стойностите по Приложение № 2 към договор № 241104/24.02.2015г. Това обстоятелство не се оспорва от ищеца.

Съгл. чл.20, т.6 от договор № 241104/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки - условие за заплащане за всеки отделен случай по КП е извършена и отчетена дейност по КП да е в рамките на стойностите, посочени в Приложение № 2 към този договор, като  в чл.40, ал.3 от същия договор е договорено, че изпълнителят не може да отчита с финансово-отчетни документи, дейности/лекарствени продукти/медицински изделия на стойност, надвишаваща утвърдената в приложение №2 за съответния месец. Следователно, за да бъде заплатена дейността, същата освен да е извършена, се изисква и да е договорена, т.е. да отговаря на определените в Приложение №2 стойности.

С подписано допълнително споразумение №3/06.04.2015г. към договор № 241104/24.02.2015г., текстовете на чл.20, т.6 и чл.40, ал.3 продължават да са част от съдържанието на договора, като са отразени в чл.20, ал.1, т.6, съответно в чл.40, ал.6.

Сочи се, че лечебното заведение-изпълнител по договор №241104/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки е подписало, както този договор, така и допълнително споразумение №3/06.04.2015г. към същия, с което е изразило съгласие с клаузите на същите. Лечебното заведение-ищец е подписало също така и приложените към настоящия отговор анекси и Приложения № 2 към тях.

Сочи се, че претендираната с процесната искова молба сума не е заплатена на ищеца, тъй като със същата са били надвишени стойностите, посочени в Приложение № 2 към договор № 241104/24.02.2015г. т.е. претендира се сума, която е извън обхвата на договора, а условието за заплащане на извършени дейности по договор с НЗОК- стойностите по финансовоотчетните документи, представяни от изпълнителите на болнична медицинска помощ/ИБМП/ по договор с НЗОК да не надвишават размера на стойностите, определени в приложение №2 към договорите с НЗОК е в съответствие с нормативните актове от по- висока степен.

Определянето и коригирането на стойностите по приложение № 2 към договорите на ИБМП с НЗОК се регламентира в чл.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015г./ЗБНЗОК за 2015г./ и е обвързано с бюджетните средства на НЗОК общо и в частност за здравноосигурителни плащания. Бюджетните средства на НЗОК се формират предимно /99%/ от здравноосигурителни вноски върху доходите на подлежащите на осигуряване лица.

Позовавайки се на чл.22, ал.1 и 2 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ ответникът твърди, че бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет. Годишната стойност на разходите за видовете медицинска помощ, изплащана от НЗОК, са неразделна част от бюджета на НЗОК за съответната година.

В чл.23 и 24 от ЗЗО е нормативно регламентирано от къде се набират приходите на НЗОК и за какво се разходват средствата.

Съгл.чл.29, ал.1 и 2 от ЗЗО управителят на НЗОК внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет проект на закон за бюджета на НЗОК в сроковете, предвидени за представяне на проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата календарна година. Проектът на закон за годишния бюджет на НЗОК се разглежда от Народното събрание едновременно с проектите на закони за държавния бюджет и за бюджета на държавното обществено осигуряване.

В чл.15, ал.1, т.3 от ЗЗО е регламентирано, че Надзорният съвет одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването.

Сочи се, че процедурата по изготвяне на проект на закон за бюджета на НЗОК и внасянето за приемане от Народното събрание, както и приходите от които се формира бюджета на НЗОК и за какви точно дейности могат да се разходват средствата са разписани в ЗЗО, който урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения, и съответно спазването на бюджетна рамка при съобразяване на останалите принципи и разпоредби на ЗЗО формират смисъла на здравното осигуряване. Сочи се, че при изготвяне на проект на закон за бюджета на НЗОК се вземат предвид както нормативно установеният за това ред, изискванията на ЗЗО, така и възможностите за формиране на приходи и разходите, които следва да се извършват.

Сочи, че с  ищеца през 2015г. е бил сключен договор №241104/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки. Посоченият договор е бил сключен на 24.02.2015г. и  влиза в сила от 01.01.2015г. и посоченото в него условие за работа по-договор с НЗОК е било предварително известно на ЛЗ. Това условие е намерило отражение в подписаният през 2015г. цитиран по-горе договор и съответно с подписването му лечебното заведение е изразило съгласие да работи както при това, така и при останалите условия на договора. От страна на лечебното заведение са били подписани анекси към договора на това ЛЗ с НЗОК, с които са определени в приложение № 2 стойностите за месец на дейност октомври 2015г. и съответно също е изразено съгласие с тези стойности.

В клаузите на чл.20, ал.1, т.6 и чл.40, ал.6 от договор №241104/24.02.2015г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки са в съответствие и са съобразени с разпоредбите на чл.4, чл.5, чл.35, чл.45, ал.1 и ал.2 и чл.55, ал.3, т.5 и 6 /редакция ДВ, бр.101 от 2009г., в сила от 01.01.2010г./, от ЗЗО, като се осигурява възможност на здравноосигурените лица/ЗОЛ/ да упражняват всички свои права, както и правото на свободен избор на изпълнител на медицинска помощ.

В Постановление №57 на МС от 16.03.2015г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл.55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване Обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2015 г., в сила от 20.03.2015 г., попр., бр. 25 от 3.04.2015 г. в чл.21 от приложение №2Б към чл.2 от същото постановление е разписано следното:

Чл. 21. (1) Стойностите на дейностите в болнична медицинска помощ по договорите на изпълнителите на БМП се определят съгласно чл. 4 ЗБНЗОК за 2015 г. и приетите правила от Надзорния съвет на НЗОК и са неразделна част от индивидуалните им договори (приложение № 2 към индивидуалните договори).

Сочи се, че стойности по реда на чл. 4 ЗБНЗОК за 2015 г. не се определят за дейностите, оказани на лица по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и на лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава - членка на ЕС/ЕИП, от Конфедерация Швейцария или съгласно двустранни спогодби.

Ежеседмично РЗОК информира изпълнителите на БМП за достигнатото изпълнение на съответните месечни стойности, като при достигане на съответните месечни стойности, водещи до липса на капацитет на изпълнителя на БМП за хоспитализации, с изключение на случаите на спешна диагностика и лечение, същият формира листа на чакащите, съгласно чл.22 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. За случаите на спешна диагностика и лечение изпълнителят на БМП може да подаде в РЗОК писмено заявление за увеличение на размера на месечната стойност на разходите за дейностите в БМП в приложение № 2 от индивидуалния договор за сметка на:

-стойностите в приложение № 2 от индивидуалния договор за следващите месеци от тримесечието, в размер до 5 на сто от стойността за съответното тримесечие, или до 5 на сто от утвърдените, съгласно правилата по чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК за 2015 г. стойности за следващото тримесечие; тази възможност не се допуска през четвъртото тримесечие.

Сочи се, че при увеличение размера на стойността на разходите за дейностите в БМП промените в приложение № 2 към индивидуалния договор при прилагане на ал. 4 се договарят между ИБМП и директора на РЗОК в срока за представяне в РЗОК на отчетите за заплащане на дейността за съответния месец.

Изпълнителите на БМП задължително спазват разпоредбата на ал.4. По изключение, при особено тежки или сложни случаи по медицински показатели, както и случаи, свързани с форсмажорни обстоятелства, изпълнителят на БМП информира незабавно директора на съответната РЗОК с писмо, в което излага мотиви за заплащане. Случаите се внасят чрез управителя на НЗОК за разглеждане от Надзорния съвет на НЗОК и от Управителния съвет на БЛС, като решение за заплащането им се взема при наличие на бюджетни средства.

Стойностите по финансовоотчетните документи по чл. 18, 19 и 20 не следва да надвишават размера на определените по ал. 1 и 5 стойности на изпълнителя на БМП, определени в приложение № 2 към индивидуалния договор.

Включените в спецификациите по чл. 18, 19 и 20 дейности не следва да съдържат отхвърлената от заплащане медицинска дейност, лекарствени продукти и медицински изделия, посочена/посочени в месечното известие по чл. 17, ал. 11.

Посочва се, че съгл.ал.4 от горецитираният чл.21 при достигане на съответните месечни стойности, водещи до липса на капацитет на изпълнител на БМП за хоспитализации, е изключение на случаите на спешна диагностика и лечение, същият формира листа на чакащите. С този текст се гарантира спазването на правото на ЗОЛ на свободен избор на изпълнител на медицинска помощ, тъй като ако има случаи, когато в съответен месец изпълнителят на БМП е достигнал определените стойности за дейности в БМП, състоянието на пациента не е спешно, тоест подлежи на планова хоспитализация, на същият се определя ден и час за постъпване в ЛЗ и се вписва в листа на чакащите. По този начин, ако пациентът желае, избрал е да се лекува в определена болница може да упражни правото си на избор. Също така здравноосигуреното лице може да избере и друго лечебно заведение, където да се лекува.

Съгл.чл.4, ал.2 от ЗЗО правото на избор на изпълнител е валидно за цялата територия на страната и не може да бъде ограничавано по географски и/или административни основания.

Ответникът сочи, че относно случаите на спешна диагностика и лечение, при които пациента се приема и лекува по спешност, е регламентирано, че ако в конкретен месец изпълнителят на БМП евентуално е имал такива случаи и са достигнати определените на ЛЗ стойности за този месец, изпълнителят на БМП може да подаде в РЗОК писмено заявление за увеличение на размера на месечната стойност на разходите за дейностите в БМП в приложение № 2 по реда на т.1 и 2 на ал.4 от чл.21 от приложение № 2Б към чл.2 от Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г.

С оглед на изложеното, нормативно разписаните правила, свързани с определяне и съблюдаване на стойности на дейностите в БМП са съобразени с основните принципи, на които се осъществява задължителното здравно осигуряване и с всички права на задължително осигурените лица, разписани в ЗЗО. Подзаконовите нормативни актове- Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. и Правилата са в съответствие със разпоредбите на Закона за здравното осигуряване и Закона за бюджета на НЗОК за 2015г.

Всички цитирани по-горе разпоредби от ЗЗО, ЗБНЗОК за 2015г., Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г., Правилата са намерили своето смислово отражение в договорите, сключени с изпълнителите на БМП и конкретно в сключеният договор между НЗОК и „М. Т.” ЕООД, гр. Стара Загора през 2015г.

Посочва се, че редът за определяне и съблюдаване на стойностите по Приложение №2 към договорите с НЗОК е определен както в нормативната уредба, така и в индивидуалния договор. Предвид на това при сключване на договор с НЗОК всички лечебни заведения, вкл. и ищецът, са предварително запознати с този ред, респективно подписвайки договор с НЗОК, лечебните заведения изразяват съгласие да работят при тези нормативно определени условия. Всеки изпълнител на БМП е длъжен да се съобразява със съдържанието на своя договор с НЗОК и да съобразява стойността на отчетената от него дейност с определените му в приложение №2 стойности. Ако е отчетена дейност, чиято стойност надвишава определената стойност в Приложение №2, плащане от страна на НЗОК/РЗОК не се дължи.

Ответникът сочи, че напълно неоснователно е твърдението на ищеца, че ЗЗО, НРД и индивидуалния договор не допускат възможност лечебното заведение, изпълняващо дейност, включена в обхвата на здравното осигуряване, да поиска и получи пълно или частично плащане за осъществената дейност на здравноосигурени лица.

Посочва се, че в чл.52, ал.1 от Конституцията на РБ са прокламирани като основни права на гражданите правото на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и правото на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред определени със закон, като съгласно ал.2 здравеопазването се финансира при условия и по ред, определени със закон, което предполага приемането на законов нормативен акт, който да определя условията и реда за упражняване на тези основни права. Обществените отношения, свързани със здравното осигуряване и ползването на медицинска помощ са предмет на регулиране от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, като в чл.2 от същия е регламентирано, че дейността по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности, се осъществява от НЗОК и задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, от което следва, че на този орган е възложено да закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности, определени по вид, обем, цена и съответстващи на критерии за качество и достъпност, в съответствие с разпоредбите на закона.

Посочва, че в чл.45, ал.1 от ЗЗО изрично са посочени видовете медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК, като в ал.2 на същата разпоредба е разписано кои от видовете медицинска помощ по ал.1 се определят, като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК.

В чл.51 от ЗЗО се уточнява, че медицинската помощ извън обхвата на чл. 45 и договореното в НРД не се закупува от НЗОК.

Изрично сочи, че в чл.4 от ЗБНЗОК за 2015г. е регламентирано, че към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ/ИБМП/ се определят стойности за дейностите, разпределени по месеци, тоест в нормативен акт с ранг на закон е предвидено закупуването на здравни дейности да се осъществява в рамките на разпределените за съответния период разходи, като заплащането на стойността на извършена медицинска дейност не е неограничено, а нарочно регулирано-в рамките на административно определени обеми.

Предвид гореизложеното, ответникът моли да се постанови решение, с което да бъде отхвърлен основният иск, както и алтернативно предявения иск за неоснователно обогатяване от страна на НЗОК, като неоснователни, ведно с всички законови последици от това, както и да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер определен от съда.

 

Постъпили са допълнителна искова молба и допълнителен отговор на допълнителна молба, в които са развити допълнителни аргументи на страните.

 

Съдът обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на страните, при което намери за установено следното:

 

Безспорно е установено, че между страните по делото е сключен Договор №241104/24.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки със срок - срокът на действие на НРД за МД за 2015 г. и Договор №241702/24.02,2015г. за оказване на болнична медицинска помощ по клинични процедури по НРД 2015 г. По силата на сключения договор №241104/24.02.2015 г. болницата се е  задължила да оказва на здравноосигурени и други категории лица, посочени в чл.1, ал.1 от същия, болнична медицинска помощ (БМП) по клинични пътеки (КП) от приложение №5 към член единствен на Наредба №40/24.11.2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, изброени в посочения текст на договора.

Цените на клиничните пътеки съгласно Договор № РД - НС- 01 - 2 от 29.12.2014 г. между НЗОК и БЛС са определени в чл. 19 от договора между възложителя и изпълнителя.

НЗОК има задължение да заплаща извършената и отчетена болнична медицинска помощ, според чл. 3, ал. 1, т. 3 от договора като съгласно чл. 35 от договора срокът е до 30-то число на месеца, следващ отчетния.

С Анекс № 1/24.02.2015 към Договор № 241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора са определени стойности по видове дейности за болнична медицинска помощ( БМП) през м. март 2015 г.

С Анекс № 2/24.02.2015 към Договор № 241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора са утвърдени стойности за заплащане на БМП за месеците март 2015 и април 2015 г.; както и за м. април 2015 г. до м. ноември 2015 г.

С подписано допълнително споразумение № 3/06.04.2015 г. към Договор № 241104/24.02.2015 г. текстовете на чл. 20, т. 6, чл. 30, ал. 2, т.1; чл. 32, ал. 4 и ал. 13, т. 6; чл. 40, ал. 2 и ал. 3; чл. 42, ал.1 и ал. 3 продължават да са част от съдържанието на договора, като са отразени в §2, т. 3, т.9, т. 10.8.1, т. 13, с които се изменят чл. 20, т. 6; чл. 30, ал. 2; чл.32, ал. 13, т. 6; чл. 40, ал. 6 от договора.

С Анекс № 4/08.05.2015 към Договор № 241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора са утвърдени с решение № РД-НС-04-35/28.04.2015 г. на НС на НЗОК актуализирани годишни стойности, разпределени по месеци, по ред ,,стойности на дейности в БМП /КП, ВСМД, КПр, Пр/ от Раздел 1 от Приложение № 2. 

С Анекс №6/13.05.2015 към Договор №241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора са определени допълнителни стойности по видове дейности за болнична медицинска помощ( БМП) за м. май 2015 г. и м. юни 2015 г.

С Анекс №7/22.05.2015 към Договор №241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора са определени допълнителни стойности по видове дейности за болнична медицинска помощ( БМП) за м. май 2015 г. до м.ноември 2015 г.

С Анекс №9/03.06.2015 към Договор №241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора в колоната за м. юни 2015 г. се добавят стойности за м. март 2015 и м. април 2015 г. по КП- 141,268,269,270,271, 272, 273, 274 и 279, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията, освен по чл. 21, ал. 7 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 15 384 лева, както и стойност и за дейност за м. май 2015 г. по КП и Пр – КП 141, 268, 269,270,271, 272, 273, 274 и 279 и ПР 9 за интензивно лечение в размер на 28 837 лева.

С Анекс № 11/10.07.2015 към Договор № 241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора  в колоната за м. юли 2015 г. се добавят стойности за м. юни 2015 г. по КП за раждане и новородени, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 21, ал. 7 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС №57/2015 г. в размер на 25 744 лева,  стойности за м. юни 2015 г. по Пр 9  за интензивно лечение, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 21, ал. 7 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 852 лева. Утвърдени са допълнителни стойности за дейностите в БМП от м. юли 2015 г. до м. ноември 2015 г.

С Анекс № 12/12.08.2015 към Договор № 241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора в колоната за м. август 2015 г. се добавят стойности за м. юли 2015 по КП- 141,268,269,270,271, 272, 273, 274 и 279, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията, освен по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 32 144 лева, както и стойност и за дейност за м. юли 2015 г. по Пр 9  за интензивно лечение, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС №57/2015 г. в размер на 2 130 лева. В колоната за м. август 2015 г. се включват стойности за медицински изделия за м. юли 2015 г. по КП, заплатена в рамките на стойностите по Приложение № 2 към ИД за дейност БМП, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията, освен по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 169 933 лева.

С Анекс № 13/08.09.2015 към Договор № 241104/24.02.2015 г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора в колоната за м. септември се добавят стойности за м. август 2015 г. по КП -141,268,269,270,271,272,273,274,279, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение №2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 24 900 лева, както и стойност и за дейност за м. август  2015 г. по ПР 9 за интензивно лечение, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 7 668 лева. Включени са и стойностите на медицински изделия, приложени през м. август 2015 г. при дейност по КП, заплатена  в рамките на стойностите по Приложение № 2 към ИД за дейност БМД, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 143 768 лв.

 

С Анекс № 16/12.10.2015 към Договор № 241104/24.02.2015 г. и Договор №241702/24.02.2015г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора в колоната за м. октомври 2015г. се добавят стойности за м. септември 2015 г. по КП за раждане и новородени – КП 141,268,269,270,271,272,273,274,279, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение №2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 40 257 лева, както и стойности за дейност за м. септември  2015 г. по ПР 9 за интензивно лечение, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС №57/2015 г. в размер на 426 лева. Включени са и стойностите на медицински изделия, приложени през м. септември 2015 г. при дейност по КП, заплатена  в рамките на стойностите по Приложение № 2 към ИД за дейност БМД, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС №57/2015 г. в размер на 136 456 лв.

 

С Анекс № 17/11.11.2015 към Договор № 241104/24.02.2015 г. и Договор №241702/24.02.2015г. и подписано към същия Приложение № 2 към договора в колоната за м. ноември 2015г. се добавят стойности за м. октомври 2015 г. по КП за раждане и новородени – КП 141,268,269,270,271,272,273,274,279, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение №2 Б към чл. 2 от ПМС № 57/2015 г. в размер на 32 066 лева, както и стойности за дейност за м. септември  2015 г. по ПР 9 за интензивно лечение, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС №57/2015 г. в размер на 3 408 лева. Включени са и стойностите на медицински изделия, приложени през м. октомври 2015 г. при дейност по КП, заплатена  в рамките на стойностите по Приложение № 2 към ИД за дейност БМД, за които не са констатирани основания за отхвърляне на плащанията по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2 Б към чл. 2 от ПМС №57/2015 г. в размер на 191 302 лв.

 

По делото са представени издадени от ищеца 2 бр.фактури. Първата е фактура №0000019404/10.11.2015г. за сумата 241 195лв. за извършени медицински дейности по клинични пътеки съгл. Договор №241104 и спецификация за м. 10.2015г. на стойност над определената в Анекс №16/12.10.2015г., а втората- фактура №0000019428/10.11.2015г. за сумата 17540лв. за вложени медицински изделия за периода 01.10.-31.10.2015г. съгл. Договор №241104 на стойност над определената в Анекс №16/12.10.2015г.

 

Въвеждането на лимити за плащане на дейности от изпълнители на медицинска помощ е резултат на Решение № РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г. на НС на НЗОК. С това решение, на основание Закона за здравното осигуряване, Правилника за устройство и дейността на НЗОК и Закона за бюджета на НЗОК за 2015, надзорният съвет е приел да се разпределят до 95% от средствата, получени през 2014 г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които има спешна диагностика и лечение и до 90% от средствата, получени през 2014 г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които няма спешна медицинска помощ.

 С решение № 5750 от 29.08.2016 г. на Административен съд София град по адм. дело № 7527/2015 г., решението на НС на НЗОК в тази част е прогласено за нищожно, поради липса на компетентност на съвета да променя разходи за болнична помощ. Това решение е потвърдено с  Решение № 493 от 12.01.2018 год. по адм.д. № 11702/2016 г. на ВАС.

 

Ответникът не оспорва обстоятелството, че претендираната от ищеца сума представлява стойност за дейности и  вложени медицински изделия над определените в Приложение № 2 към договорите за 2015 г. на ищеца с НЗОК. Оспорва правото на ищеца да получи тази сума, съобразно клаузите на сключените договори с НЗОК и относимата нормативна уредба.

В съдебно заседание от 18.04.2019г. /л.116 от делото/ страните са приели за безспорно обстоятелството, че ищецът е представял ежедневна информация по електронен път за извършени медицински дейности над определените лимити за съответното здравно заведение, т.е.“МБАЛ Тракия“ ЕООД и стойността на същите е стойността, която е посочена в исковата молба и която е исковата претенция на ищеца спрямо ответника. Безспорно е също и обстоятелството, че  не приемането на фактурите и спецификациите за периода 01.10.2015г. до 31.10.2015г. от страна на ответника е с оглед на това, че те се отнасят до дейности и вложени медицински изделия, които са над определения лимит за здравното заведение.

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Сключеният между страните по делото договор е регламентиран от разпоредбите на чл. 59, ал.1 от ЗЗО вр. чл. 29, ал.1 от Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г. Съгласно чл. 29, ал. 1 от Националния рамков договор изпълнителите на медицинска помощ имат право да получат в срок и в пълен размер заплащане за извършените дейности при условията и по реда на сключения между страните договор.

В чл. 5 от ЗЗО са уредени основните принципи на задължителното здравно осигуряване, между които: отговорност на осигурените за собственото им здраве; равнопоставеност на осигурените при ползването на медицинска помощ и свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ. В чл. 35 от ЗЗО е регламентирано, че задължително осигурените имат право да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК.

Спорът между страните е наличието или липсата на основание за налагане на ограничения при заплащането на извършената от изпълнителя дейност и подлежи ли на заплащане сумата, надхвърляща ограниченията. В сключения договор такива ограничения са въведени с клаузите на чл. 20, т. 6, чл. 40, ал. 3 и приетата с допълнителното споразумение от 06.04.2015 г. клауза на чл. 53, ал. 1, т. 3, предвиждащи, че възложителят заплаща на изпълнителя извършена и отчетена дейност в рамките на стойностите, посочени в Приложение № 2, към договора и че изпълнителят не може да отчита дейности на стойност надвишаваща утвърдения месечен лимит.

Безспорно е, че въвеждането на лимити за плащане на дейности от изпълнители на медицинска помощ е резултат на Решение № РД-НС-04-9 от 27.01.2015 г. на НС на НЗОК. Видно от представените доказателства с решение № 5750 от 29.08.2016 г. на Административен съд София град по адм. дело № 7527/2015 г., решението на НС на НЗОК в тази част е прогласено за нищожно, поради липса на компетентност на съвета да променя разходи за болнична помощ. Това решение е потвърдено с  Решение № 493 от 12.01.2018 год. по адм.д. № 11702/2016 г. на ВАС. Ето защо настоящата съдебна инстанция намира, че горепосоченото решение на надзорния съвет на НЗОК не е произвело действие, поради което не е налице правно основание за лимит на дейностите, извършени правомерно от изпълнителите на болнична медицинска помощ. Отказът на НЗОК да финансира със средства, заложени в бюджета, извършените дейности по клинични пътеки и свързаните с тях медицински дейности, не е нормативно установен.

Поради изложеното, съдът намира, че клаузите на чл. 20, т. 6, чл. 30, ал. 2, т.1; чл. 32, ал. 4 и ал. 13, т. 6; чл. 40, ал. 2 и ал. 3; чл. 42, ал.1 и ал. 3 от Договор № 241104/24.02.2015 г., които впоследствие с § 2, т. 3, т.9, т.10.8.1, т. 13 се изменят чл. 20, т. 6; чл. 30, ал. 2; чл. 32, ал. 13, т. 6; чл. 40, ал. 6 от договора, въвеждат ограничения при заплащането на оказаната от болничното заведение медицинска помощ. Поради това, същите  противоречат на законовите разпоредби, регламентиращи болнична медицинска помощ, въз основа на които този договор е сключен, а именно чл. 52 от Конституцията на РБ, чл. 5, чл. 35 от ЗЗО. Това е така, тъй като оказването на медицинска помощ на здравноосигурените лица се поставя в зависимост от обстоятелството дали необходимостта е възникнала в рамките на определените от здравната каса стойностни лимити. Това води до неравнопоставеност при третирането на лица, потърсили медицинска помощ преди или след изчерпване на тези лимитни стойности, поради което на основание чл. 26, ал. 1, пр.1 от ЗЗД предвиждащите такива ограничения договорни клаузи са нищожни и като такива не произвеждат действие. Освен това, съдът счита, че горепосочените клаузи са в противоречие с духа на ЗЗО, като в самия закон не е предвидена възможност НЗОК да откаже да плати на това основание, а индивидуално сключения договор, сключен между страните по делото, не може да съдържа клаузи, по-неизгодни от Националния рамков договор и ЗЗО.  Ето защо, съдът намира, че от представените по делото доказателства се установява наличието на реално изпълнение на задълженията на болницата към здравноосигурени лица, по клинични пътеки, които следва да се заплатят от НЗОК.

По делото е назначена и изслушана съдебно-счетоводна експертиза. От заключението й се установява, че процесните фактури са осчетоводени вярно и коректно от ищеца, включени са в Дневниците за продажби за съответния данъчен период, а след това са анулирани. Според вещото лице, при ответника са осчетоводени само  фактурите, по които има реално извършено плащане. Видно от констатациите на експерта в съдебно заседание от 18.04.2019г., точният размер на надлимитни дейности за м.10.2015г., които не са заплатени от НЗОК е 204 822лв. Видно от заключението на вещото лице, дължимата мораторна лихва върху главното задължение от 204 822.00лв. е 62 429.98лв. за периода 11.11.2015г. -11.11.2018г.

Експертизата не е оспорена от страните по делото, същата се възприема и от съда като компетентно и мотивирано изготвена.

Предвид всички изложени съображения, съдът намира, че предявеният главен иск е основателен и доказан в предявения размер - 204 822.00лв. Посочената сума представлява общия размер на неплатения остатък от 187 282,00 лева по фактура № 0000019404/10.11.2015г. и спецификация към нея, в която е фактурирана  извършената през месец октомври 2015г. болнична помощ по клинични пътеки по Договор №241104/24.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по КП, незаплатени от ответника, както и сумата 17540,00 лева, представляваща стойността на вложените медицински изделия, подлежащи на заплащане извън сумата по КП, по фактура №0000019428/10.11.2015г. и спецификациите към нея.

 

По отношение на иска, с правно основание чл. 86 от ЗЗД.

С оглед основателността на главния иск, основателен се явява и искът  с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

Съдът след служебно изчисление установи, че размерът на мораторната лихва за периода от 01.12.2015г. - 11.11.2018г., така, както е предявен акцесорният иск е в размер на 61 289.80лв. В този размер искът се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен от съда. За разликата до предявения размер - 62 948.44 лв. искът се явява недоказан и следва  да се отхвърли. 

 

Предвид гореизложеното, съдът намира, че Националната здравноосигурителна каса следва да заплати на ищеца сумата от 204822.00лв., ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане, представляваща извършена през месец октомври 2015  г. болнична помощ по клинични пътеки по Договор № 241104/24.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по КП, която сума е общият размер на неплатения остатък от 187 282,00 лева по фактура № 0000019404/10.11.2015г. и дължимия размер по фактура №0000019428/10.11.2015г. и спецификациите към нея  от 17540,00 лева.

Ответникът следва да заплати и сумата 61 289.80лв., представляваща мораторна лихва за периода от 01.12.2015г. - 11.11.2018г. върху главното задължение от 204 822.00лв.

 

С оглед изхода на спора, съдът не дължи произнасяне по предявените при условията на евентуалност искове.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца сумата от 11 510.82 лева, представляваща разноски, от които сумата от 10 710.82лева заплатена държавна такса, сумата 350лв. възнаграждение за вещо лице и сумата от 450 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба за заплащането на правна помощ.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСЪЖДА Н. з. к. с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр. С. ***, ул. „К.“ № ** да заплати на ,,М. Т.‘‘ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С* З., бул. ,,С. П.Е.‘‘ № ** сумата от 204 822.00лв., /двеста и четири хиляди осемстотин двадесет и два лв./, представляваща извършена през месец октомври 2015  г. болнична помощ по клинични пътеки по Договор № 241104/24.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по КП, която сума е общият размер на неплатения остатък от 187 282,00 лева по фактура №0000019404/10.11.2015г. и дължимия размер по фактура №0000019428/10.11.2015г. от 17540,00 лева, ведно със законната лихва върху сумата 204 822.00лв. от датата на подаване на исковата молба-12.11.2018г. до окончателното й заплащане.

 

ОСЪЖДА Н. з. к. с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр. С. ***, ул. „К.“ № ** да заплати на ,,М. Т.‘‘ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С* З., бул. ,,С. П.Е.‘‘ № **  сумата 61 289.80лв. /шейсет и една хиляди двеста осемдесет и девет лв. и 80ст./, представляваща мораторна лихва за периода от 01.12.2015г. - 11.11.2018г. върху главното задължение от 204822.00лв., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 61 289.80лв. до предявения размер от  62 948.44 лв. като недоказан.

 

ОСЪЖДА Н. з. к. с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: гр. С. ***, ул. „К.“ № ** да заплати на ,,М. Т.‘‘ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С* З., бул. ,,С. П.Е.‘‘ № ** сумата от 11 510.82 лева, представляваща направени  разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните  пред Пловдивския апелативен съд.

                                                 

 

                 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: