Р Е Ш Е Н И Е

 

              / 10 май                   2019 Година                     гр. С.З.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. С.З.            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 17.04.                                                                                     2019 година

В  открито заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ТАНЕВА

 

ПРОКУРОР: Маргарита Димитрова

СЕКРЕТАР: Стойка Иванова

Като разгледа докладваното от съдията ТАНЕВА

Търг.д. № 367 по описа за 2018 година,

за да се произнесе съобрази:

 

         Предявен е иск от Окръжна прокуратура – гр.С.З. за прекратяване на търговското дружество „Р.“ ЕООД  - гр.С.З., кв. *** с ЕИК ***, с правно основание по чл.155, т.3 от ТЗ.

В исковата молба ищецът сочи, че след получаване на сигнал от ТД на НАП П. и извършването на проверка по вписано в търговския регистър търговско дружество „Р.“ЕООД се установило, че от 09.12.2016г., когато е починал К.Г. П. - управител и собственик на „Р.“ ЕООД, дружеството няма назначен и вписан нов управител. Наследници по закон на П. са: Д. Д. П. -съпруга и Г. К.П.-син. Д.П. е поставена под пълно запрещение, а Г. П. не е установен на адресите му.

Посочва, че от 09.12.2016г. до настоящия момент търговското дружество „Р.“ ЕООД продължава да е вписано в търговския регистър и реално да съществува - развива дейност, без да са предприети действия от страна на наследниците на собственика на капитала за вписване на нов управител, като това бездействие води до дейност, която не съответства на изискванията на ТЗ, поради което дава основание на Окръжна прокуратура гр.С.З. да иска прекратяване дейността на „Р.“ ЕООД гр.С.З..

Моли съда, да постанови решение, с което да прекрати „Р.“ ЕООД, гр.С.З., обл.С.З., с ЕИК: ***, със седалище адрес на управление: гр.С.З., кв.***.

 

В срока по чл.367 ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника, призован при условията на чл.50, ал.2 ГПК.

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

От представените по делото доказателства се установява, че ответното дружество „Р.“ ЕООД - гр.С.З. е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания на 16.11.2009г. От представената справка по партидата на дружеството е видно, че като управител и едноличен собственик на капитала фигурира К.Г. П..

Видно от представеното от ищеца препис-извлечение от акт за смърт № 2156/20.12.2016г., управителят на дружеството К.Г. П. е починал на 09.12.2016г.

От представеното удостоверение за наследници изх.№5520/10.10.2018г. е видно, че наследници на починалият са: Д.Д.П. - съпруга; Г. К.П. - син.

По партидата на дружеството в Търговския регистър и РЮЛНЦ при АВп няма подадено заявление и не е извършено вписване на нови обстоятелства - назначаване на нов управител. Наследниците на починалият управител са заявили, че не желаят да продължат дейността на дружеството, като и двамата са направили отказ от наследство. Представено е решение № 32/06.02.2014г., постановено по гр.д. № 115/2013г. по описа на Окръжен съд – гр.С.З., от което е видно, че съпругата на починалия управител на ответното дружество е поставена под пълно запрещение. В представена справка от 04.12.2018г. е посочено, че обяснение от другия наследник – Г. К.П. не е снето, поради факта, че същият не е открит на постоянния и настоящ адрес въпреки няколкократните посещения на място.

При тази фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск е основателен и доказан. Налице са предпоставките на чл. 154, ал.1, т.5 от ТЗ за прекратяване на търговското дружество, тъй като дейността му противоречи на закона.  Бездействието на наследниците в продължение на повече от три месеца е довело до състояние на дружеството несъответстващо на изискванията на ТЗ и са налице основанията на чл.155, т.2 във вр. с чл.157, ал.1 от ТЗ за прекратяване на „Р.“ ЕООД - гр.С.З..

В разпоредбата на чл.156 от ТЗ се уреждат последиците от вече настъпило прекратяване на дружеството – открива се производство по ликвидация, което е охранително. Компетентният орган да извърши тези действия е длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, поради което препис от решението, след влизането му в сила, следва да се изпрати за обявяване в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към МП.

 

 

 

 

 Водим от горните мотиви,  съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА „Р.“ ЕООД  - гр.С.З., кв. *** с ЕИК ***.

 

ОСЪЖДА „Р.“ ЕООД  - гр.С.З., кв. *** с ЕИК *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса по сметка на С. окръжен съд в размер на 30 лева (тридесет лева).

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред П. апелативен съд.

        

ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати за обявяване в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към МП.   

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: