Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                           28.05.2019 г.                         град Стара Загора                                   

 

            В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД         ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 28.05.                                                                                         2019 година

В закрито заседание в състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

 

СЕКРЕТАР:

изслуша докладваното от съдия ТРИФОНОВА

търговско дело № 112 по описа за 2019 година

        

         Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба на Г.Х.Г. против отказ № 20190402220538/03.04.2019 г. на АВ – ТР и РЮЛНЦ.

Жалбоподателят счита, че постановеният отказ е незаконосъобразен като излага подробни съображения в жалбата си. Моли съда да постанови решение, с което обжалваният отказ да бъде отменен и бъдат дадени задължителни указания на АВ да извърши поисканото със заявлението вписване.

 

Съдът като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания намира за установено следното:

Със заявление вх. № 20190328104711/28.03.2019 г. е постъпило искане за вписване на промени по партидата на “Г.” ЕООД.

На 29.03.2019 г. на заявителя са дадени указания да представи декларация по образец съгласно чл. 129, ал. 2 от ТЗ от управителя на дружеството и праводателя и декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от заявения за вписване управител.

  В срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ със заявление по образец Ж 1 заявителят е представил декларация по образец съгласно чл. 129, ал. 2 от ТЗ от управителя на дружеството и праводателя и декларация по чл. 141,  ал. 8 от ТЗ от заявения за вписване управител. Въпреки това е постановен отказ № 20190328104711 – 2/03.04.2019 г. и втори отказ № 20190402220538/03.04.2019 г., в който е посочено, че към заявление по образец Ж 1 не е представена декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТТРЮЛНЦ.

 

Жалбата е подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

На първо място съдът намира, че независимо, че в жалбата е посочено, че се обжалва отказ № 20190402220538/03.04.2019 г., съдът приема, че следва да прецени и законосъобразността на отказ № 20190328104711 – 2/03.04.2019 г., тъй като искането на жалбоподателя по същество е да се извърши поисканото със заявлението вписване.

 

За да бъде постановен законосъобразен отказ по подадено заявление, поради неотстраняване в срок на констатирани от длъжностното лице по регистрацията нередовности, следва да са налице в кумулативна даденост предпоставките: длъжностното лице да е дало правилни и ясни указания в какво се състои нередовността и как следва да се отстрани; заявитeлят да е надлежно уведомен за дадените указания – чл. 22, ал. 5 вр. чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ; в срока установен от закона заявителят да не е извършил действия, с които да е отстранил нередовностите.

Съдът намира, че в случая длъжностното лице по регистрация не е дало правилни указания на заявителя. Видно от дадените на 29.03.2019 г. указания на заявителя е посочено да представи декларация по образец съгласно чл. 129, ал. 2 от ТЗ от управителя на дружеството и праводателя и декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от заявения за вписване управител. Видно от направената от съда справка по партидата в ТРРЮЛНЦ на “Г.” ЕООД, така дадените указания са изпълнени от заявителя в срок. Едва в постановения отказ № 20190328104711 – 2/03.04.2019 г. е посочено, че решенията относно назначаване на нов управител, промяна във фирмата на дружеството следва да бъдат взети от новия собственик, който е придобил дяловете. Това са нередовности, които длъжностното лице е могло да констатира и да даде указания да бъдат отстранени. Такива указания обаче на заявителя не са давани и следователно заявителят не би могъл да отстрани тези нередовности, поради което съдът намира, че постановения отказ е незаконосъобразен.

Постановеният втори отказ № 20190402220538/03.04.2019 г., в който е посочено, че към заявление по образец Ж 1 не е представена декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТТРЮЛНЦ също е незаконосъобразен, тъй като такава декларация е представена със заявление вх. № 20190328104711/28.03.2019 г., а и защото длъжностното лице по регистрация не е следвало да постановява отказ по заявление образец Ж 1 с вх. № 20190402220538/03.04.2019 г.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че отказ № 20190328104711 – 2/03.04.2019 г. и отказ № 20190402220538/03.04.2019 г. са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени, а на АВ – ТР и РЮЛНЦ да бъдат дадени указания да извърши поисканото със заявление вх. № 20190328104711/28.03.2019 г. вписване на промени по партидата на “Г.” ЕООД.

 

Водим от горното и на основание чл. 25, ал. 4 от ЗТР, съдът

 

        

Р Е ШИ :

 

 

ОТМЕНЯ отказ № 20190328104711 – 2/03.04.2019 г. и отказ № 20190402220538/03.04.2019 г.на АВ – ТР и РЮЛНЦ като незаконосъобразни.

 

УКАЗВА на АВ – ТР и РЮЛНЦ да извърши поисканото със заявление вх. № 20190328104711/28.03.2019 г. вписване на промени по партидата на “Г.” ЕООД.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

        

         ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на АВп, надлежно заверени преписи от решението и от всички документи по делото.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: