Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                           29.05.2019 г.                         град Стара Загора                                   

 

            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД         ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 29.05.                                                                                         2019 година

В закрито заседание в състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

 

СЕКРЕТАР:

изслуша докладваното от съдия ТРИФОНОВА

търговско дело 149 по описа за 2019 година

        

         Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба на Д.Б.Б.чрез адв. Е.П.  против отказ № 20190430164611 – 2/08.05.2019 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ.

Жалбоподателят счита, че постановеният отказ е незаконосъобразен като излага подробни съображения в жалбата си. Моли съда да постанови решение, с което обжалваният отказ да бъде отменен и бъдат дадени задължителни указания на Агенцията по вписвания да извърши поисканото със заявлението вписване.

 

Съдът като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания намира за установено следното:

Със заявление вх. № 20190430164611/30.04.2019 г. е постъпило искане за вписване на  промени по партидата на „Г." ЕООД: заличаването на Д.Б.Б.като управител на дружеството. По това заявление е постановен обжалвания отказ, като длъжностното лице по регистрация е мотивирало обжалвания отказ с аргумента, че не са представени  доказателства за уведомяване на дружеството със завеждането в съответен входящ регистър на отправеното от Д.Б.уведомление.

 

Жалбата е подадена в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 5 от ТЗ управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството, като в срок до един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му от търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

В настоящия случай уведомлението е връчено чрез частен съдебен изпълнител, но на адреса на управление на дружеството, вписан в ТРРЮЛНЦ не е открит представител, който да получи книжата, поради което е поставено уведомление от призовкаря на съдебния изпълнител при спазване реда, предвиден в ГПК относно начина на връчване на книжа на юридическо лице. Двуседмичният срок по чл. 47, ал.2 от ГПК за получаване на книжата е изтекъл на 21.03.2019 г. Съгласно чл. 47, ал. 5 от ГПК уведомлението се счита връчено с изтичането на срока за получаването му. Следователно по силата на чл. 47 от ГПК уведомлението е връчено на 21.03.2019 г., а едномесечният срок предвиден в чл. 141, ал. 5 от ТЗ е изтекъл на 21.04.2019 г.

Поради това съдът счита, че в случая изпратеното уведомление от Д.Б.Б.до „Г.” ЕООД е връчено по правилата на чл. 50, ал. 4 ГПК във връзка с чл. 47 ГПК, като е залепено уведомление на входната врата на адреса на управление на дружеството, като в рамките на двуседмичния срок след това действие в кантората на частния съдебен изпълнител не се е отзовало лице, което да получи книжата. Изтекъл е и предвиденият в разпоредбата на чл. 141, ал. 5 от ТЗ  едномесечен срок, след който управителят е оправомощен и сам да заяви вписване на посоченото обстоятелство. Съдът следва да посочи, че в ТЗ няма нормативно изискване уведомлението по чл. 141, ал. 5 от ТЗ да бъде заведено в книгите на дружеството и в този смисъл и дадените указания на длъжностното лице по регистрация са били незаконосъобразни.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че отказ № 20190430164611 – 2/08.05.2019 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, а на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ бъдат дадени указания да извърши поисканото със заявление вх. № 20190430164611/30.04.2019 г. вписване на заличаването на Д.Б.Б.като управител на дружеството по партидата на Г." ЕООД.

 

Водим от горното и на основание чл. 25, ал. 4 от ЗТР, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ отказ № 20190430164611 – 2/08.05.2019 г. на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ като незаконосъобразен.

 

УКАЗВА на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ да извърши поисканото със заявление вх. № 20190430164611/30.04.2019 г. вписване на заличаването на Д.Б.Б.като управител на дружеството по партидата на Г." ЕООД.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

        

         ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на АВ, надлежно заверени преписи от решението и от всички документи по делото.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: