П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

Година 2019                                                                       Град С.З.

ОКРЪЖЕН СЪД  ГР. С.З.              ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 27.05                                                                                      2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР:Таня Кемерова

ПРОКУРОР:

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ХРИСТОВ

т.д. № 365 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха

 

         ИЩЕЦ: “А. ” ЕООД – гр.Б., редовно и своевременно призован, явява се  адв.М.К. редовно упълномощен с изрично пълномощно за сключване на спогодбата.

        

ОТВЕТНИК: “Д.Т.” ЕООД  - гр. С.З., редовно призован – явява  се  управителя Д.Д..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните основания за даване ход на делото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

С разпореждане от 08.05.2019г. делото е насрочено за днешното открито с.з. съобразно искането на страните да бъде одобрено постигнатото от тях споразумение като съдебна спогодба.

 

ИЩЕЦ: Постигнали сме спогодба, която моля да бъде одобрена от съда. Моля да бъде възстановена 1/2 от внесената държавна такса. Желаем да прекратим спора. 

Заплатени са ни сумите:

-  на 03.01.2019 година е заплатил сумата от 5000 /пет хиляди/ лева;

-  на 24.01.2019 година е заплатил сумата от 18000 /осемнадесет хиляди/ лева;

-  на 27.02.2019 година е заплатил сумата от 3000 /три хиляди/ лева;

-  на 29.03.2019 година е заплатил сумата от 3000 / три хиляди/ лева;

-  на 08.05.2019 година е заплатил сумата от 2000 / две хиляди/ лева;

Както и сумата от сумата от 3 334,32 (три хиляди, триста тридесет и четири и 0,32) лева с ДДС, вземане възникнало от  фактура 0000000310/28.09.2017 за извършен транспорт

Остава дължима сумата от 457,82 лева.

Приемаме и задължението за лихва е изпълнено предвид , че ще ни бъде върната половината от внесената държавна такса.

Представяме проект за спогодба, който молим да бъде одобрен.

 

ОТВЕТНИК: Действително сме постигнали спогодба. Поддържаме споразумението, което моля да се ободри в този вариант. Остава само задължението от 457,82 лева, които до 28.05.2019г. ще бъде платено. Моля да одобрите спогодбата.

        

СЪДЪТ вписва в съдебния протокол съдържанието на постигнатата спогодба, както следва:

 

Днес 27.05.2019г. се сключи настоящият договор за спогодба между:

1."А."ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес: гр.Б., „***представлявано от управителя П.К.Г.И

 

2. "Д.Т.” ЕООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление град С.З. ул.”***, представлявано от управителя Д.К.Д.:

 

Заедно наричани по-надолу „Страните”

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

2.1. Страните установяват като безспорно помежду си, че ответникът е дължал на ищеца следните суми, предмет на производството по т.д.№365/18 на ОС-С.З.:

А) главница в общ размер от 30678,64 лева /тридесет хиляди шестстотин седемдесет и осем 0,64/, представляваща неусвоен остатък от авансово заплатена цена за продажба на зърнени култури реколта 2017 година, от която сумата от 5754,88 лева, неизплатен остатък по кредитно известие №019/02.11.2017г за възстановяване на авансово заплатена цена по неосъществена доставка на ечемик в пълен размер, и  сумата от 24923,76 лева, неизплатена стойност по кредитно известие № 020 / 23.01.2018г за възстановяване на авансово заплатена цена по неосъществена доставка на пшеница в пълен размер.

Б) сумата от 2700 /две хиляди и седемстотин/ лева, представляваща законна лихва за забава от датата на падежа на всяко от кредитните известия до датата на подаване на исковата молба, както и законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане.

В) разноски по т.д.№ 365/2018 на Окръжен съд – С.З., в това число държавна такса по делото и адвокатски хонорар. 

 

 2.2. Общият размер на задължението на Ответника към ищеца съгласно исковата молба е възлизало на общата стойност от 36605,64 лева.

 

         2.3. След образуване на настоящето производство Ответникът е заплатил частично претенцията на Ищеца, като е извършил съответните преводни нареждания:

-  на 03.01.2019 година е заплатил сумата от 5000 /пет хиляди/ лева;

-  на 24.01.2019 година е заплатил сумата от 18000 /осемнадесет хиляди/ лева;

-  на 27.02.2019 година е заплатил сумата от 3000 /три хиляди/ лева;

-  на 29.03.2019 година е заплатил сумата от 3000 / три хиляди/ лева;

-  на 08.05.2019 година е заплатил сумата от 2000 / две хиляди/ лева;

 

2.4. Ищецът е дължал на Ответника сумата от 3 334,32 (три хиляди, триста тридесет и четири и 0,32) лева с ДДС, вземане възникнало от  фактура 0000000310/28.09.2017 за извършен транспорт. Извънсъдебно страните са се споразумяли и са извършили прихващане на насрещните задължения до размера на по-малкото от тях или за сумата от 3334,32 лева, с която следва да се намали задължението на Ответника към Ищеца по предмета на настоящето дело.

 

2.5. Ищецът заявява, че не претендира лихвата за забава в пълен размер от 2700 лева, така, както е заявена в исковата молба, а прави отстъпка в полза на Ответника  и намалява претенцията си за лихва на сумата от 1500 лева, дължима от последния. Направените от ищеца разноски и възнаграждения в производството по т.д.№ 365/2018 на ОС-С.З. следва да се понесат, както следва:

- Ответникът се задължава да заплати на ищеца половината от държавната такса по т.д.№365/2018 на ОС-С.З. възлизаща на сумата от 613,50 лева, както и сумата от 2000 лева адвокатско възнаграждение.

- Възстановената от съда половина от внесената държавна такса е в полза на ищеца .

 

2.5. След плащанията в хода на делото и извършеното прихващане на насрещни задължения, Ответникът остава да дължи на Ищеца сумата от 457,82 лева, които същият се задължава да заплати в срок най-късно до 28.05.2019 година.

 

2.6.  Страните запазват правата си да претендират една към друга относно всяка част на правоотношенията им, която не е предмет на тази спогодба.

 

2.7. С тази спогодба страните уреждат окончателно и безспорно отношенията във връзка с исковите претенции по т.д.№ 365/2018 на ОС-С.З..

 

За „А.” ЕООД:                              За „Д.Т.” ЕООД:

 

............................................                               ..................................

/адв. К./                                                     /управител Д.Д./

                                                       

Съдът счита, че следва да приеме и одобри постигнатата между страните спогодба, тъй като същата не противоречи на закона и добрите нрави. С постигането на съдебната спогодба съдът се десизира от разглеждането и решаването на спора, поради което след одобряването й производството по делото следва да бъде прекратено, а на основание чл.78 ал.9 ГПК съдът следва да постанови връщане на ищеца на половината от внесената държавна такса, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигната в днешното съдебно заседание спогодба.

 

ПОСТАНОВЯВА след приключване на делото да се върне на ищеца "А."ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес: гр.Б., „***представлявано от управителя Павлин Кирилов Георгиев, половината от внесената от него държавна такса в настоящото производство в размер на 613,50лв. (шестстотин и тринадесет лева и петдесет ст.), като сумата следва да бъде приведена по банкова сметка ***.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 365/2018г. по описа на Старозагорския окръжен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда съдебна спогодба.

 

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10: 45 часа.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                          СЕКРЕТАР: