Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

            / 27.05.                          Година 2019                     гр. С.З.

        

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД              ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 27.05.                                                                                2019 година

В закрито заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

СЕКРЕТАР:  Таня Кемерова

като разгледа докладваното от съдията КАРАДЖОВА

т.д. № 116 по описа за 2019 година,

 за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 405,  ал.3 от ГПК и във вр. с чл. 51 ал. 1 от ЗМТА .

 

Молителят А. с БУЛСТАТ: *** и седалище и адрес на управление: гр. С., бул. *** е подал молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение на местен арбитражен съд.

Представено е арбитражно решение от 30.05.2018г., постановено по арбитражно дело № 152/2015г. по описа на А., с което „П.“ ООД – гр.С.З., зона ***, с ЕИК: *** е осъдено да заплати на А. с БУЛСТАТ: *** подробно описаните суми,а именно:

- 479 771, 60 лв. /четиристотин седемдесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, представляващи договорна неустойка по чл. 92, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 71, ал. 1 от Договор РД-33-19 от 11.08.2011 г., заедно със законната лихва върху присъдената главница, считано от 21.11.2011 г. до окончателното изплащане на сумата;

- 138 852, 22 лв. /сто тридесет и осем хиляди осемстотин петдесет и два лева и двадесет и две стотинки/ без ДДС, представляващи договорна неустойка по чл. 92, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 72, ал. 1 от Договор РД-33-19 от 11.08.2011 г., заедно със законната лихва върху присъдената главница, считано от 21.11.2012 г. до окончателното изплащане на сумата;

- 8 159, 38 лв. /осем хиляди сто петдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи авансово плащане по Договор РД-33-19 от 11.08.2011 г., заедно със законната лихва върху присъдената главница, считано от 21.11.2012 г. до окончателното й изплащане;

- 7 126 лв. /седем хиляди сто двадесет и шест лева/ представляващи направените по делото разноски от ищеца, съобразно уважената част от исковете за арбитражна такса, за общи арбитражни разноски и възнаграждения за вещи лица, а така също и за адвокатски хонорар за процесуално представителство и защита, след компенсирането им с тези на ответника по насрещния иск.

Молбата за издаване на изпълнителен лист на основание чл. 405, т. 3 от ГПК, въз основа на решение на арбитражен съд, е оставена без движение с разпореждане от 19.04.2019г. и е даден едноседмичен срок от съобщението на молителя  А. да внесе сумата от 1262. 82 лева – държавна такса и да  приложи доказателство, че решението е връчено на длъжника „П.“ ООД – гр. С.З..

В решението е отбелязано, че е окончателно и задължително за страните и подлежи на изпълнение съгласно чл.41, ал.3 ЗМТА.

Съгласно разпоредбите на чл. 404, т.1 вр.  чл. 405, ал.3, вр. чл. 406, ал.1 от ГПК, съдът по седалището на длъжника издава изпълнителен лист въз основа на акта – решение на местен арбитражен съд, когато актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, за което се иска издаване на изпълнителен лист.

В случая изпълнителното основание разполага с формална доказателствена сила - актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, за което се иска издаване на изпълнителен лист. Арбитражното решение е постановено по арбитрируем спор, поради което не е нищожно по смисъла на чл.47, ал.2 от Закона за международния търговски арбитраж. Ето защо, в полза на молителя следва да се издаде изпълнителен лист против длъжника за присъдените с решението суми.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ на А. с БУЛСТАТ: *** и седалище и адрес на управление: гр. С., бул. ***,  изпълнителен лист, въз основа на арбитражно решение от 30.05.2018г. на А., постановено по а.д. № 152/2015г. по описа на същия, с което е осъден П.“ ООД – гр.С.З., зона ***, с ЕИК: ***, да заплати на А. с БУЛСТАТ: *** и седалище и адрес на управление: гр. С., бул. ***, сумите:

- 479 771, 60 лв. /четиристотин седемдесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, представляващи договорна неустойка по чл. 92, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 71, ал. 1 от Договор РД-33-19 от 11.08.2011 г., заедно със законната лихва върху присъдената главница, считано от 21.11.2011 г. до окончателното изплащане на сумата;

- 138 852, 22 лв. /сто тридесет и осем хиляди осемстотин петдесет и два лева и двадесет и две стотинки/ без ДДС, представляващи договорна неустойка по чл. 92, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 72, ал. 1 от Договор РД-33-19 от 11.08.2011 г., заедно със законната лихва върху присъдената главница, считано от 21.11.2012 г. до окончателното изплащане на сумата;

- 8 159, 38 лв. /осем хиляди сто петдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки/, представляващи авансово плащане по Договор РД-33-19 от 11.08.2011 г., заедно със законната лихва върху присъдената главница, считано от 21.11.2012 г. до окончателното й изплащане;

- 7 126 лв. /седем хиляди сто двадесет и шест лева/ представляващи направените по делото разноски от ищеца, съобразно уважената част от исковете за арбитражна такса, за общи арбитражни разноски и възнаграждения за вещи лица, а така също и за адвокатски хонорар за процесуално представителство и защита, след компенсирането им с тези на ответника по насрещния иск.

 

ДА СЕ отрази върху арбитражното решение за издаването на изпълнителния лист.

 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 2-седмичен срок пред П. апелативен съд, който за молителите тече от уведомяването от съда, а за ответника - от връчване на покана за доброволно изпълнение от съдебния изпълнител.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: