Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                            17.05.2019 година                      Град Стара Загора

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД         ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 17.04.                                                                                              2019 година

В публичното заседание в следния състав:     

                 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                             ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                                    

Секретар: ТАНЯ КЕМЕРОВА  

като разгледа докладваното от съдията БОНЧЕВА

в.т.д. № 1034 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Обжалвано е решение №698/11.12.2018г., постановено по гр.д. 2958/2018г. по описа на Районен съд - К., с което се признава за установено по отношение на  “Е.”  ЕАД,  че ЕТ „Л.-* К.-К.Т.” не дължи  сума в размер на 557,98 лв.  допълнително начислена ел. енергия за периода от 01.08.2016 г. до 21.10.2016 г. за 81 дни, отчетена чрез електромер  с фабричен номер  №011905311 от ИТН 2000364  за обект с адрес: гр. К., **, с клиентски №1001248592 и „Е.“  ЕАД е осъдено да заплати на ЕТ „Л.-* К.-К.Т.” направените по делото разноски в размер на 410 лв.

         Въззивникът “Е.”  ЕАД обжалва изцяло първоинстанционното решение, като излага съображения за неправилност и необоснованост на същото. Направено е искане да се отмени изцяло обжалваното решение и да се постанови ново, с което да се отхвърли предявеният иск, като неоснователен и недоказан.

Претендира присъждане на разноски пред двете инстанции. Прави искане на основание чл.78, ал.5 ГПК, в случай, че претендираното адвокатско възнаграждение е прекомерно по размер, същото да се намали до минималните размери, съгласно Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

         В законният срок е постъпил  отговор на въззивната жалба, в който въззиваемият ЕТ „Л.-* К.-К.Т.”  сочи, че подадената жалба е допустима, но неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение. Счита постановеното решение за правилно, законосъобразно и изцяло съобразено с константната практика на настоящата въззивна инстанция по идентични дела и счита, че следва да бъде потвърдено изцяло. Претендира за направените разноски пред въззивната инстанция.

 

Окръжен съд – гр. Стара Загора, в настоящият състав, след като обсъди данните по първоинстанционното и въззивното производства, намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

По делото е безспорно установено, че ищецът и ответникът са страни по договор за продажба на електроенергия, като ищецът е потребител на електрическа енергия за имот, находящ се в гр. К., ** с клиентски № 1001248592 и ИТН 2000364.

 

В производството пред РС са представени писмени доказателства - констативен протокол № 310619/21.10.2016 г., констативен протокол №58/02.03.2018 г. на БИМ, справка за коригиране на сметка, писмо с изх. № 5538953/15.08.2018 г. на “Е.”  ЕАД до ищеца, фактура № 1196239777/15.08.2018 г. за начислена ел.енергия №1196239777/15.08.2018г.

От представения констативен протокол №310619/21.10.2016 г. се установява, че на 21.10.2016 г.е била извършена проверка на състоянието на измервателното устройство на имот, находящ се в гр. К., **. Електромерът бил демонтиран и предаден за експертиза. На проверката не присъствал представител на ищеца, като протоколът бил съставен в присъствието на двама свидетели, на които са посочени имената и е подписан от тях.

Видно от констативен протокол № 58/02.03.2018 г. на БИМ, извършената експертиза е установила, че е осъществяван достъп до вътрешността на електромера-окъсяване чрез мостче от проводник, поставено в  куплунг Х2, водещо до промяна на метрологичните характеристики на електромера. Според експертизата, метрологичните характеристики и външния вид на електромера не съответстват на изискванията за одобрения тип.

 По делото е представена и приета като писмено доказателство справка за коригиране на сметка, изходяща от ответника, от която е видно, че измерената, но нефактурирана електроенергия е за сумата общо 557,99 лв. с ДДС.

С писмо изх. № 5538953/15.08.2018 г. ответното дружество е  уведомило ищеца, че след демонтиране на електромер с фабричен номер 011905311 от ИТН 2000364 за обект в град К., ** с клиентски номер 1001248592  е  констатирано, че същият не отчита цялото количество консумирана от клиента ел.енергия, за което и на осн. чл. 48 ал.1 и чл. 51 ал.1 от ПИКЕЕ ще бъде коригирана сметката му за ел.енергия за период от 81 дни, като допълнително начислената дължима сума е в размер на 557,98 лв.

От фактура №1196239777/15.08.2018 г., е видно, че за периода от 01.08.2016 г. до 21.10.2016 г., на ищеца е начислена сумата от 557,98 лева.

С оглед изясняване на делото от фактическа страна е назначена и приета съдебно-техническа експертиза, чието заключение не е оспорено в хода на съдебното производство.

Съгласно заключението на експертизата, процесният електромер е манипулиран. Вещото лице сочи, че изводите на основата на куплунг Х2 на измервателната платка били окъсени с меден проводник. С това действие се отклонява част от тока от вторичната токова верига на електромера и се променяли метрологичните му характеристики. Според вещото лице, електромерът не съответства на техническите и метрологичните изисквания – случай на частично неизмерване на консумирана ел. енергия.  Според експертизата, методът за изчисляване на неотчетената ел. енергия и методиката за остойностяването й в конкретния случай са приложени правилно и в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 А и  чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ.

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

В нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. "а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия, поради неправомерно въздействие. Самият закон, обаче, не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, в редакцията й към 17.07.2012 г., също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Регулиран от държавата ред за едностранна корекция на сметките е предвиден едва с приетите от ДКЕВР през 2013 г. ПИКЕЕ. Уреден е редът за извършване на съответните проверки и документирането им - чл.40-51 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 43 ПИКЕЕ, в редакцията му към датата на проверката – 21.10.2016 г., операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните системи за съответствието им с изискванията на ПИКЕЕ, а според чл. 44 от правилата извън проверките по чл. 43 операторът на мрежата (собственикът на СТИ) извършва технически проверки на място на измервателната система/ СТИ. При тези проверки се съставя констативен протокол на основание чл. 47 ПИКЕЕ, който се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. Чл. 45 от ПИКЕЕ предвижда, че когато при проверка по чл.41 от правилата се установи грешка над допустимата,, съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към тези правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството ел. енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. В случая ответникът “Е.” ЕАД основава законосъобразността на извършената корекция с приложението на ПИКЕЕ.

С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2015 г. на ВАС, 5– членен състав, обнародвано в ДВ бр. 15 от 2017 г., са отменени всички разпоредби на ПИКЕЕ, с изключение на съдържащите си в чл. 48-51 от глава ІХ правила относно случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия от операторите на съответните мрежи. Разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС № 2315/18 г., обн. ДВ бр.97/18 г., влязло в сила на 23.11.2018 г. Отмяната им няма обратно действие, поради което следва да се приеме, че за процесния период е имало приети ПИКЕЕ относно реда за извършване на проверката на СТИ, съдържанието на констативния протокол за извършената проверка и пр.

Съгласно трайно установената съдебна практика, обективирана в решение № 115 от 20.05.2015 г. по гр. д. № 4907/14 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на ВКС, І т. о., решение № 115/20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г., II т. о. на ВКС по приложението на ПИКЕЕ, налице е законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя за минал период след изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г. и приемането на ПИКЕЕ, като отговорността на потребителя на ел. енергия в тези хипотези е безвиновна /не е необходимо установяване, че същият е извършил манипулацията на СТИ/. Със същата  тази практика е въведено допълнително изискване, крайният снабдител на ел. енергия (доставчика) да предвиди в общите условия на договора с потребителите ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметка, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т. е. съгласно новите ПИКЕЕ.

В чл. 28, ал.1 и 2 от общите условия на ищцовото дружество не е посочено, че е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва.

 С оглед на гореизложеното, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия и предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е основателен.

 

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

         По отговорността за разноски :

         Процесуалният представител на “Е.” ЕАД е направил възражения за прекомерност на заплатеното от ЕТ „Л.-* К.-К.Т.” адвокатско възнаграждение.

         Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата № 1, за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес, възнагражденията са следните: при интерес до 1 000 лв. – 300 лв. В настоящия случай въззиваемият ЕТ „Л.-* К.-К.Т.” е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 360 лв. с ДДС, поради което същото не следва да бъде намалявано поради прекомерност.

 

Въззивникът “Е.” ЕАД следва да заплати на ЕТ „Л.-* К.-К.Т.” направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 360 лв.

Водим от горните мотиви, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРДЖАВА решение № 698/11.12.2018г., постановено по гр.д. №2958/2018г. по описа на Районен съд - К..

 

ОСЪЖДА  „Е.” ЕАД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр.П.** да заплати на „Л.-* К.-К.Т.“, ЕИК ** със седалище и адрес на управление: гр. К., **, представлявано от собственика К.В.Т.,  чрез адв. М.Д. ***, със съдебен адрес:*** направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 360 лв.

 

Решението е окончателно не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: