Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер………. 23.05.2019г.    гр.Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски окръжен съд – търговско отделение, на 17.04.2019г., в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                     

                                                                     Председател:  РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                                              Членове:  ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                                               ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                                                                                                                                     

И секретаря Таня Кемерова, като разгледа докладваното от съдията Симитчиев въззивно търговско дело номер 1079 по описа за  2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Е."ЕАД против Решение №60/14.01.2019г. по гр.дело №4740/2018г. по описа на С. районен съд, с което се осъжда „Е.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в П.***, да заплати на З.К.К., ЕГН **********,***, сумата от 89,66 лева, заплатена без основание по фактура № 1196957939/29.08.2018г. за начислена ел. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството енергия за периода от 16.11.2016г. до 01.12.2016г., както и сумата от 350 лева, направени по делото разноски.

Във въззивната жалба са наведени доводи за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното решение, като са изложени подробни съображения в тази връзка. Направено е искане съдът да отмени изцяло обжалваното решение и да постанови ново, с което да се отхвърли предявения иск.

В законния срок е постъпил отговор на въззивната жалба, с който въззиваемият заявява, че жалбата е неоснователна и моли съда да потвърди първоинстанционното решение. Претендират се разноските пред настоящата инстанция.

С.т окръжен съд, в изпълнение на правомощията си по чл.269 ГПК и като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, намира следното:

Обжалваното решение е валидно и допустимо.

Предмет на предявения иск по чл.55, ал.1, т.1 ЗЗД е осъждане на ответника „Е."ЕАД да заплати на ищеца сумата от сумата от 89,66 лева, заплатена без основание по фактура № 1196957939/29.08.2018г. за начислена ел. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството енергия за периода от 16.11.2016г. до 01.12.2016г.

За да извърши корекция на сметката на ищеца и да му начисли допълнително горепосочената сума за ел. енергия за минал период, ответното дружество е приело (в писмо до ищцата изх.№6227124-1/29.08.2018г.), че от проверката на СТИ, монтирано в имота й, е установено неизмерване на ел. енергия, тъй като електромерът е манипулиран и не отчита консумация, което е основание за корекция на сметката му съгласно чл.48, ал.1 и чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ за период от 15 дни, от 16.11.2016г. до 01.12.2016г., със сумата от 89,66 лв, явяваща се стойност на допълнително начислената енергия.

Това твърдение на ответника обаче се опровергава от доказателствата по делото. Видно от представеният констативен протокол за метрологична експертиза от БИМ №294/02.05.2018г., извършена след демонтиране на СТИ на ищеца, при същата не е установено неизмерване на ел. енергия или неточно измерване, а че е осъществен външен достъп до вътрешността на електромера (монтирано допълнително устройство с дистанционно управление в измервателната верига, водещо до манипулация на метрологичните характеритситики на електромера. Отразено е, че проверката е извършена при изключено устройство за дистанционно управление.

Въззивният съд счита, че така установеното в експертизата на БИМ не доказва, че се касае за случай на неизмерване на ел. енергия, нито пък действащите нормативни актове или договора между страните позволяват да се презюмира, че в този или подобен случай е налице неизмерване на ел. енергия (пълно или частично) за периода, за който е извършена корекцията на сметката на ищеца. В експертизата на БИМ липсват констатации, че електромерът е развален и не отчита, нито е установено кога и как действа монтираното във вътрешността му допълнително устройство, респ. дали и как се отразява на отчитането на консумираната от абоната ел. енергия при дистанционното му активиране. В експертизата е посочено, че при проверка за точност, се установяват грешки в границите на допустимото.

В тази връзка, ответното дружество нито твърди, нито е представило доказателства, че е налице някаква съществена разлика между консумацията на ищеца през периода, за който е извършена корекцията и обичайната му консумация в предходни периоди, което да индиция, че вследствие установеният достъп до вътрешността на СТИ и наличието на устройство, ищецът или трето злонамерено лице е извършвало манипулации посредством установеното в СТИ устройство с дистанционно управление, с които да е повлияно на измерването на консумацията на ел. енергия, респ. с които да е преустановявано измерването за определени периоди.

В тази връзка, съдът не възприема изводите на приетата по делото пред първата инстанция СТЕ, че в резултат на монтираното в СТИ допълнително устройство, електромерът отчита по-малко от консумираната електроенергия и по двете тарифи, което съставлявало случай на частично неизмерване на ел. енергия. В заключението не е отразено вещото лице да е извършвало тест на електромера и отражението на монтираното допълнително устройство на отчитането консумацията на ел. енергия. Изобщо не е ясно и дали приложената към заключението снимка на т.нар „манипулирана платка“ е тази, поставена в процесния електромер.  Вещото лице е коментирало състоянието на СТИ на база констатациите в експертизата на БИМ, където обаче липсват изводи, че електромерът отчита по-малко и по двете тарифи, както и как действа допълнително монтираното устройства. Следователно, при липса на собствени контролни действия относно начина на измерване на електромера и на допълнителното устройство, каквито не са му и възлагани, изводите на експерта в заключението са изцяло произволни и поради това - необосновани. Относно датата на извършване на манипулацията на СТИ, вещото лице се позовало на неприложени по делото или към заключението документи – извадка от паметта на СТИ. Още по абсурдно е, че според вещото лице, на 16.11.2016г. е извършена манипулацията, а според ответника, това била датата на последния регулярен на електромера.  

По изложените съображения, съдът намира, че извършената от ответното дружество корекция на сметката на ищеца за процесния период и допълнителното начисляване на 89,66 лева ел. енергия за минал период, е извършена неправомерно, поради което ищецът З.К.К., ЕГН **********,***, е заплатил на ответното дружество без основание сумата от 89,66 лева по фактура № 1196957939/29.08.2018г. за начислена ел. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството енергия за периода от 16.11.2016г. до 01.12.2016г. 

Тъй като първоинстанционния съд е стигнал до същия извод и е уважил иска изцяло, обжалваното Решение №60/14.01.2019г. по гр.дело №4740/2018г. по описа на С. районен съд, ще бъде потвърдено изцяло.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските пред настоящата инстанция от 300 лв за адв. хонорар.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                                            РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №60/14.01.2019г. по гр.дело №4740/2018г. по описа на С. районен съд.

ОСЪЖДА „Е."ЕАД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление в гр. П.**, представлявано от *** да заплати на З.К.К., ЕГН **********,***, разноските по делото пред настоящата инстанция от 300 лв за адв. хонорар.

Присъдените суми могат да бъдат платени по следната банкова сметка ***.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                       

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                1.

                                                                                 

      

  2.