Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер          /17.05.                                  2019 година                    гр. Стара Загора

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СТАРА ЗАГОРА           ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 17.04.                                                                                                        2019 година

В открито заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                              ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                                                   

СЕКРЕТАР: ТАНЯ КЕМЕРОВА

Като разгледа докладваното от съдията БОНЧЕВА

В.т.д. № 1083 по описа за 2019 година,

за да се произнесе съобрази:

 

Обжалвано е решение №575/30.05.2018 г., постановено по гр. д.
№ 4311/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е осъден ”М.” ЕАД да заплати на „К. Г.-СТЗ” ЕООД сумата от общо 351,40лв., представляваща общо заплатени без основание суми по Договор за ползване на пакет от услуги – фиксиран интернет, телевизия, фиксирана телефонна услуга, мобилни услуги за глас и данни, по фактури, както следва: 120,32лв., представляваща неоснователно начислена сума по фактура № 0351831894/25.04.2017г. за периода 21.03.2017г. – 20.04.2017г.; 70,62лв., представляваща неоснователно начислена сума по фактура №0353450125/25.05.2017г. за периода 21.04.2017г. – 20.05.2017г.; 83,77лв., представляваща неоснователно начислена сума по фактура № 0355256626/ 23.06.2017г. за периода 21.05.2017г.–20.06.2017г.; 76,69лв., представляваща неоснователно начислена сума по фактура №0356907293/24.07.2017г. за периода 21.06.2017г. – 20.07.2017г., ведно със законната лихва върху сумата от завеждане на исковата молба в съда-02.08.2017г. до окончателното й заплащане, както и сумата от 570 лв., представляващи направени по делото разноски от ищеца.

 

Въззивникът ,,А1 Б.‘‘ /с предишно наименование ”М.” ЕАД/ излага подробни съображения, с искане да бъде отменено изцяло обжалваното решение и да се постанови ново такова, с което да се отхвърлят изцяло като неоснователни и недоказани  предявените искове. Претендира за разноските по делото. Направено е  искане по чл. 78, ал. 8 от ГПК.

 

В законоустановения срок е постъпил отговор от „К. Г.-СТЗ” ЕООД,  с който оспорва жалбата и счита същата за неоснователна. Претендира разноските пред настоящата инстанция.

Окръжен съд – гр. Стара Загора, в настоящият състав, след като обсъди данните по първоинстанционното и въззивното производства, намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд са предявени искове с правно основание чл. 55, ал.1 от ЗЗД.

Видно от данните по делото, между страните е сключен Договор №503422700 от 21.03.2007г. - Условия за ползване на пакет от услугите - фиксиран интернет, телевизия, фиксирана телефонна услуга, мобилни услуги за глас и данни, за срок от 2 години, ведно с Приложение № 1 към Договора, по силата на който „М." ЕАД се задължил да предостави за ползване пакет от следните услуги на ищеца „Ковачев Газ - СТЗ" ЕООД, а именно - фиксиран интернет (Мтел Нет 100 Mbps), телевизия (Мтел ТВ Разширен), фиксирана телефонна услуга (Мтел безкрай фикс XL), мобилни услуги (Мтел бизнес безкрай 30 на 8 бр. SIM карти) и Мтел Бизнес Мобилен интернет М на 1 бр. SIM карта. Месечната абонаментна такса за всички услуги в този пакет е 155 лева без ДДС (видно от т.3.2.1. от Приложение № 1 от 21.03.2007г. към Договор № 503422700).

 

На 27.03.2017г. между ищецът „К. Г.-СТЗ” ЕООД и ответникът „М." ЕАД било подписано Приложение № 2 от 27.03.2017г. към Договор № 503422700 „Списък на допълнителни телефонни номера, активирани по Приложение № 1 към Договора; тарифни планове/пакети, активирани по тях". По силата на горепосоченото Приложение „М." ЕАД се задължил да предостави за ползване на ищеца „К. Г.-СТЗ” ЕООД още 2 броя SIM карти. Месечната абонаментна такса за тези две SIM карти била по 3 лева без ДДС. Устройствата (апаратите) за двете SIM карти не били предадени на „К. Г.-СТЗ” ЕООД. На 21.04.2017 г. между ищецът „К. Г.-СТЗ” ЕООД и ответникът „М." ЕАД били подписани Приложение № 1 от 21.04.2017 г. към Договор № 503422700 Активиране и условия за ползване на тарифни планове за мобилна телефонна услуга тарифни планове Мтел М Клас" и Допълнително приложение към Приложение № 1 от 21.04.2017 г. към Договор № 503422700 „Активиране и условия за ползване на допълнителен пакет за мобилен интернет на максимална скорост към тарифни планове Мтел М клас", по силата на които „М." ЕАД предоставил на „К. Г.-СТЗ” ЕООД часовник „Мyki’’, с месечната абонаментна такса за ползване 8 лева без ДДС.

 

По делото са представени фактура № 0351831894 от 25.04.2017 г., отнасяща се за периода 21.03.2017 г.-20.04.2017 г., фактура № 0353450125 от 25.05.2017 г., отнасяща се за периода 21.04.2017 г.-20.05.2017 г., фактура № 0355256626 от 23.06.2017 г., отнасяща се за периода 21.05.2017 г.- 20.06.2017 г. и фактура № 0356907293 от 24.07.2017 г., отнасяща се за периода 21.06.2017 г. - 20.07.2017 г.

 

С оглед изясняване на фактическите обстоятелства по делото е назначена съдебно-икономическа експертиза, депозирала първоначално и допълнително заключение.

От първоначалното заключение на експертизата се установява, че по четирите представени фактури неоснователно са начислени суми в по-висок размер от реално дължимите суми, съобразно предоставените и ползвани услуги по договора. По фактура № 0351831894/25.04.2017 г., която отразява стойността на ползваните за периода 21.03.2017 г. – 20.04.2017 г. услуги по договора, общата  отразена стойност е 322,57лв. Според експертизата, общата реално дължима сума за ползваните услуги по договора е 202.25лв., като надвнесената сума е 120,32 лв.

По фактура № 0353450125/ 25.05.2017г., която отразява стойността на ползваните за периода 21.04.2017 г. – 20.05.2017 г. услуги по договора, общата  отразена стойност е 273,42лв. Според експертизата, общата реално дължима сума за ползваните услуги по договора е 202.80лв., като надвнесената сума е 70,62 лв.

По фактура № 0355256626/23.06.2017г., която отразява стойността на ползваните за периода 21.05.2017 г. – 20.06.2017 г. услуги по договора, общата  отразена стойност е 333,77лв. Според експертизата, общата реално дължима сума за ползваните услуги по договора е 250лв., като надвнесената сума е 83.77 лв.

По фактура № 0356907293/ 24.07.2017г., която отразява стойността на ползваните за периода 21.06.2017 г. – 20.07.2017 г. услуги по договора, общата  отразена стойност е 273,59лв. Според експертизата, общата реално дължима сума за ползваните услуги по договора е 196.90лв., като надвнесената сума е 76.69лв.

 

Допълнително заключение на назначената по първоинстанционното производство съдебно-икономическа експертиза е изготвено въз основа на обобщена информация към процесните фактури и приложението към тях относно фактурирани такси и услуги по телефонни номера, с подразделяне по периоди на договорите.

Настоящият състав на Окръжен съд възприема заключенията на експертизата, като мотивирани и компетентно изготвени. Заключенията са били възприети и от първоинстанционния съд.

В производството пред РС е бил допуснат и свидетел, поискан от страна на ответното дружество. Според въззивната инстанция показанията на този свидетел са неотносими към предмета на спора, поради което и съдът не ги обсъжда в мотивите на настоящия съдебен акт. В този смисъл да и съображенията на РС.

Фактическият състав на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД съдържа следните елементи – обогатяване на едната страна, изразяващо се в придобиване на имуществена облага, обедняване на другата страна и липса на основание за преминаване на имуществени блага от

патримониума на обеднелия в този на обогатилия се. В тежест на ищеца е да установи наличието на имуществено разместване между него и ответника, т. е. фактическото предаване от страна на ищеца, респ. получаване от ответника на някаква имотна облага.

По делото е безспорно установено, че в издадените фактури са начислени такси за услуги, който не се дължат за посочените отчетни периоди, видно от заключението на съдебно-икономическа експертиза, поради което е налице фактическия състав на чл. 55, ал. 1 от ЗЗД.

Заключението на допълнителната съдебно-икономическа експертиза установява единствено и само какви суми са включени в процесните фактури и за какви услуги. Дали реално са дължими посочените суми и в какъв размер са дължими е установено в първоначалната експертиза, поради което съдът възприема заключението й.

По доводите на въззиваемия относно нищожност на клаузи, с които се начисляват такси за едни и същи услуги по два различни договора /от 2015 г. и 2017 г./, не е налице произнасяне, а и настоящата инстанция не би могла да се произнесе, тъй като по делото не е представен договорът от 2017 г., за да бъде установено налице ли са неравноправни клаузи по смисъла на ЗЗП и Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 05.04.1993 г.

 

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Въззиваемият не е поискал присъждане на разноски пред настоящата инстанция за заплатено адвокатско възнаграждение, а и не са представени доказателства такива да са направени в производството пред ОС, поради което такива не следва да се присъждат.

 

Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. Стара Загора

 

                                      Р       Е       Ш     И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 575/30.05.2018 г., постановено по гр. д. № 4311/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                     ЧЛЕНОВЕ: