Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                            08.05.2019 г.                             Град С.З.

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 09.04.                                                                                            2019 г.

В публичното заседание в следния състав:       

               

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР ХРИСТОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  АННА ТРИФОНОВА

                                                                                     ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                              

Секретар: ДИАНА ИВАНОВА 

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВ

в.т.д. № 1085 по описа за 2019 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Обжалвано е решение № 57/31.01.2019г., постановено по гр.д. № 2259/2018г. по описа на Районен съд – гр. К., с което е признато за установено по отношение на “Е.” ЕАД, че М.С.Н., не дължи на „Е.” ЕАД, сумата от 26.89 лева по фактура № 1196957114/27.08.2018 г., издадена от „Е.” ЕАД за начислена електрическа енергия в размер на 186 kWh, доставена до имот, находящ се в град К., улица „***, ИТН 2001894 за периода от 22.07.2016 г. до 11.10.2016г. и “Е.” ЕАД е осъдено да заплати на М.С.Н. направените по делото разноски в размер на 410 лв.

         Във въззивната жалба въззивникът “Е.” ЕАД излага съображения за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на постановеното решение. Посочена е съдебна практика. Развити са подробни съображения във връзка с направените оплаквания. Направено е искане да се отмени решението на РС и да се постанови друго, с което да се отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Претендират се разноските пред двете инстанции, като е представен списък. Прави искане на основание чл.78, ал.5 ГПК, в случай, че размера на претендираното адвокатско възнаграждение е прекомерно по размер, същото да се намали до минималните размери съгласно Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

В законния срок е постъпил писмен отговор от страна на въззиваемия, с който се взима становище, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. Изложени са съображения по направените във въззивната жалба оплаквания. Посочена е съдебна практика. Моли съда да потвърди обжалваното решение като законосъобразно и правилно. Няма направени доказателствени искания. Претендират се разноските по делото, като е представен договор за процесуално представителство.

 

Окръжен съд – гр. С.З., в настоящият състав, след като обсъди данните по първоинстанционното и въззивното производства, намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

В исковата молба ищецът чрез пълномощника се адвокат М. Д. твърди, че е потребител на електроенергия на недвижим имот, с адрес гр. К., *** с клиентски номер № 1010378139, ИТН 2001894.

Заявява, че на 31.08.2018г. получил от ответното дружество писмо изх. № 7876545-1/27.08.2018 г.; констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 310609/11.10.2016 г; фактура № 1196957114/27.08.2018 г; справка за коригиране на сметката за електроенергия от 08.08.2018 г. и Констативен протокол за метрологична експертиза на средство за измерване № 19/19.02.2018 г. на БИМ.

Заявява, че в изпратено от ответното дружество писмо изх.№ 7876545 -1/27.08.2018 г. е посочено, че на 11.10.2016 г. служители на ответното дружество извършили проверка на електромера на имота му, находящ се в гр.К. ул. "Инж.Феликс Вожели" № 8, вх. Г, ет. 2, ап. 64, демонтирали електромера и го дали за експертиза в БИМ. С Констативен протокол за метрологична експертиза на средство за измерване № 19/19.02.2018 г. на БИМ служителите на института констатирали, че електромерът е манипулиран и отчита с грешка минус 43.75 %. Същия процент от ползваната ел. енергия бил неизмерен и неплатен.Ответникът едностранно коригирал сметката му за ел. енергия за периода от 22.07.2016 г. до 11.10.2016 г. за 81 дни. Ответникът едностранно начислил на ищеца дължима сума от 26.89 лв., за което издал фактура № 1196957114/27.08.2018 г.

От тези документа с огромно учудване разбрал, че на 11.10.2016 г. служители на ответното дружество са извършили проверка на електромера на жилището му и са съставили констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 310609/11.10.2016 г. Този протокол бил разписан от двама служители на ответника и от двама свидетели, на които били вписани само двете имена.

Твърди, че тя не била уведомена от ответника, че на 11.10.2016 г. ще проверява електромера на жилището й и не е присъствала при съставянето на протокола. Заявява, че не е манипулирала електромера на имота си, още повече, че същия се намирал извън жилището й и бил достъпен за всички.

Счита, че ответното дружество, въз основа на несъществуващ отчет за реално месечно доставена, месечно измерена от сертифицирано СТИ и месечно потребена енергия от нея, претендира неоснователно да му бъде заплатена сумата от 26,89 лв.

Заявява,че не е съгласна с така начислената сума и счита, че не я дължи на ответника по следните съображения:

Счита, че ответникът, като ЮЛ- доставчик на електрическа енергия по ЗЕ, едностранно не може да коригира сметките на потребителите за доставената през изминал период електрическа енергия.

Сочи, че съгласно императивната разпоредба на чл. 35, ал. 4 от ОУ на ЕВН-ЕР, гр. Пловдив, неправомерното въздействие върху средството за търговско измерване на електрическа енергия се установява чрез съставен протокол, а според чл. 63 от ОУ на ЕВН- ЕР в случай на съставен протокол, той се подписва от представители на дружеството и клиента, а ако последният не присъства и/или откаже да подпише протокола, същият се подписва от свидетели, след което се изпраща на клиента за запознаване.

Твърди, че така съставеният протокол представлява неподписан от ищеца частен свидетелстващ документ, удостоверяващ изгодни за издателя и ответника факта.

Освен изложеното, посочва съответната константна в този период от време практика на ВКС, че с решение № 165/19.11.2009 г. по т.д. № 103/2009 г. на ВКС- II т.о,, решение № 104/05.07.2010 г. по гр.д. № 885/2009 г. на ВКС - II т.о., решение № 26/04.04.2011 г. по т.д. № 427/2010 г. на ВКС - II т.о., и решение № 189/11.04.2011 г. по т.д. № 39/2010 г. на ВКС - II т.о., постановени по реда на чл. 290 от ГПК и съставляващи според разясненията в т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС задължителна практика по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, е уеднаквена практиката по въпроса за възможността на доставчика на ел. енергия едностранно да коригира сметките за минал период.

Сочи, че различните състави на ВКС приемат, че за доставчика на публична услуга/доставка на ел. енергия на крайните потребители не съществува възможност за едностранна корекция на сметките, която да се обосновава с клаузи, съдържащи се в приети от самия него и обвързващи потребителите Общи условия. Тези клаузи са неравноправии по смисъла на чл. 143, т. 18 от ЗЗП и поради това са нищожни по силата на чл. 146, ал. 1 от ЗЗП и чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, тъй като нарушават основните принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и за защита на интересите на потребителите при търговия с електрическа енергия. В посочените решения е прието още, че коригирането на сметките на вече доставена електрическа енергия само въз основа факта на неточно отчитане на доставяната електрическа енергия, без да е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане, е недопустимо и противоречи на регламентирания в чл. 82 от ЗЗД принцип "без вина няма отговорност" - включително и гражданска.

Заявява, че установената манипулация върху електромера е ирелевантна и не поражда право на ответника доставчик да извърши едностранна промяна на изготвената по-рано сметка за разход на електрическа енергия, тъй като той не твърди някакви действия или бездействия на потребителя, които влияят върху функционирането на електромера и върху точното отчитане на ползваното количество енергия.

Твърди, че осъществената промяна в законодателството и в частност най-вече създаването на новите норми на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и на чл.104а, ал. 2, т. 5 от ЗЕ, в законна сила и действащи спрямо всички /"ерга омнес”/ от 17.07.2012 г. занапред, не налага отпадане на даденото тълкуване с посочените по-горе решения за неравноправност на клаузите от общите условия, даващи възможност на енергоразпределителното дружество едностранно да коригира сметките на потребителите за минал период, без наличието на доказана недобросъвестност от тяхна страна.

Сочи, че посочените разпоредби на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и на чл.104а, ал. 2, т. 5 от ЗЕ изрично изискват неизмерената или неправилно измерената ел. енергия да е вследствие неправомерно въздействие върху уредите за измерване, което да се дължи на недобросъвестността на самия потребител, разбирана като умисъл съгласно смисъла на чл. 82 от ЗЗД.

Моли съда да постанови решение, с което да установите, че ищцата не дължи на ответника заплащане на сумата в размер на 26.89 лв., представляваща допълнително начислена ел. енергия за обект в гр.К. ***, с клиентски номер № 1010378139, ИТН 2001894.Претендира присъждането на разноски.

Ответникът „Е.” ЕАД оспорва предявения иск, който моли съда да отхвърли, като неоснователен и му присъди сторените по делото разноски, с възражение и доводи, изложени подробно в подадения в срок отговор и чрез пълномощника му в хода на делото по същество.

 

От представения по делото констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 310609/11.10.2016 г, подписан от двама служители на „Е." АД и един свидетел се установява, че на 11.10.2016 г. служители на ищцовото дружество са извършили проверка на състоянието на средство за техническо измерване - електромер фаб. № 012024729, на обект, находящ се в град К., улица ***. Посочено е, че при проверката е констатирно скъсана държавна пломба. Електромерът е свален за експертиза. Електромерът е демонтиран, поставен в безшевна торба, пломбиран с пломба №411707 на ответното дружество и изпратен за експертиза.

По делото е представен констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 19/19.02.2018 г., Регионален отдел Бургас към Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди", съгласно който електромер с идентификационен № 012024729/2016 г, отчитащ ел. енергия в имот находящ се в град К., улица ***, с потребител Н.Н., ИТН 2001894 е представен за експертиза в платнена безшевна торба, пломбиран с пломба на EVN № 411707, в съответствие с протокола за демонтаж. Констатирано е отсъствие на механични дефекти на кутията, на клемите и на клемния блок на електромера. Наличие на необходими обозначения на табелката на електромера. Относно техническото състояние на частите и механизмите, защитени от нерегламентиран достъп е установено, че е осъществяван достъп до вътрешността на електромера -окъсяване чрез тънко мостче от проводник, поставено в куплунг Х2, водещо до промяна на метрологичните характеристики на електромера. Метрологичните характеристики и външния вид на електромера не съответстват на изискванията за одобрения вид.

По делото е приета като доказателство фактура № 1196957114/27.08.2018 г., издадена от „Е." ЕАД. От същата се установява, че ответното дружество е начислило на М.С.Н.,*** допълнително ел. енергия за 186,000 kWh , в размер на 26,89 лева, за периода от 22.07.2016 г. до 11.10.2016 г.

По делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза, от чието заключението се установява, че процесният електромер - еднофазен, двутарифен, статичен, тип АDDAX NР71Е.1-5-31, ф. № 012024729/2016 г. е манипулиран. Изводите на основата на куплунг Х2 на измервателната платка са окъсени с меден проводник. С това действие се отклонява част от тока от вторичната токова верига на електромера и се променят метрологичните му характеристики. Електромерът не съответства на техническите и метрологичните изисквания. Това е случай на частично неизмерване на консумирана ел. енергия. Методът за изчисляване на неизмерената ел. енергия и методиката за остойностяването й, в конкретния случай, са приложени правилно в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1А и чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ.

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

В нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. "а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия поради неправомерно въздействие. Самият закон обаче не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ в редакцията й към 17.07.2012 г. също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Регулиран от държавата ред за едностранна корекция на сметките е предвиден едва с приетите от ДКЕВР през 2013 г. ПИКЕЕ. Уреден е редът за извършване на съответните проверки и документирането им- чл. 40-51 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 43 ПИКЕЕ, в редакцията му към датата на проверката – 11.10.2016 г., операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните системи за съответствието им с изискванията на ПИКЕЕ, а според чл. 44 от правилата извън проверките по чл. 43 операторът на мрежата (собственикът на СТИ) извършва технически проверки на място на измервателната система/ СТИ. При тези проверки се съставя констативен протокол на основание чл. 47 ПИКЕЕ, който се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. Чл. 45 от ПИКЕЕ предвижда, че когато при проверка по чл. 41 от правилата се установи грешка над допустимата съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към тези правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството ел. енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. В случая ответникът “Е.” ЕАД основава законосъобразността на извършената корекция с приложението на ПИКЕЕ.

С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2015 г. на ВАС, 5– членен състав, обнародвано в ДВ бр. 15 от 2017 г., са отменени всички разпоредби на ПИКЕЕ, с изключение на съдържащите си в чл. 48-51 от глава ІХ правила относно случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия от операторите на съответните мрежи. Разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС № 2315/18 г., обн. ДВ бр.97/18 г., влязло в сила на 23.11.2018 г. Отмяната им няма обратно действие, поради което следва да се приеме, че за процесния период е имало приети ПИКЕЕ, относно реда за извършване на проверката на СТИ, съдържанието на констативния протокол за извършената проверка и пр.

Съгласно трайно установената съдебна практика обективирана в решение № 115 от 20.05.2015 г. по гр. д. № 4907/14 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на ВКС, І т. о., решение № 115/20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г., II т. о. на ВКС по приложението на ПИКЕЕ, налице е законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя за минал период след изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г. и приемането на ПИКЕЕ, като отговорността на потребителя на ел. енергия в тези хипотези е безвиновна /не е необходимо установяване, че същия е извършил манипулацията на СТИ/. Със същата  тази практика е въведено допълнително изискване, крайният снабдител с ел. енергия (доставчика) да предвиди в общите условия на договора с потребителите ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т. е. съгласно новите ПИКЕЕ.

В чл. 28, ал.1 и 2 от общите условия на ищцовото дружество не е посочено, че е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва.

 С оглед на гореизложеното, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия и предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е основателен.

 

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

         По отговорността за разноски :

         Процесуалният представител на “Е.” ЕАД е направил възражения за прекомерност на заплатеното от М.С.Н. адвокатско възнаграждение.

         Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата № 1, за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес, възнагражденията са следните: при интерес до 1 000 лв. – 300 лв. В настоящия случай въззиваемият М.С.Н. е заплатила адвокатско възнаграждение в размер на 360 лв. с ДДС, поради което същото не следва да бъде намалявано поради прекомерност.

Въззивникът “Е.” ЕАД следва да заплати на М.С.Н. направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 360 лв.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРДЖАВА решение № 57/31.01.2019г., постановено по гр.д. № 2259/2018г. по описа на Районен съд – гр. К..

 

ОСЪЖДА “Е.“ ЕАД,  с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.П.** да заплати на М.С.Н., ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, чрез адвокат М. Д. направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 360 лв.

Решението е окончателно не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                        2.