Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер……….                   31.05.2019 година                         Град Стара Загора   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 17.04.                                                                                     2019 година

В публичното заседание в следния състав:

                                            

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                                     ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

Секретар: Таня Кемерова

като разгледа докладваното от съдията КАРАДЖОВА

в.т.д. № 1090 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Обжалвано е решение № 126/06.12.2018 г. по гр.д. №566/2018 г.  по описа на Районен съд-Р..

 

Въззивникът М.Д.Ж. чрез процесуалния си представител излага доводи за незаконосъобразност на постановеното първоинстанционно съдебно решение.Моли същото да бъде отменено и да се постанови друго по същество на спора ,с което изцяло да се уважи предявения иск.Претендира присъждане на направените по делото разноски.

 

Въззиваемият  „В.“ ЕООД гр.С.З.чрез процесуалния си представител счита,че решението на районния съд е правилно и законосъобразно.Моли да бъде потвърдено и да се присъдят разноските направени пред настоящата инстанция.

 

Съдът като обсъди събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните намира за установено следното:

 

          Не е спорно по делото,че ищецът е потребител на доставяна от ответника питейна вода, нейното отвеждане и пречистване, където се води с абонатен номер 276756 и партида № 180, касаещ обект на потребление с. З., община Р., и че е ответникът е получил от ищеца сумата от 2137,25 лв. съгласно квитанция № 4002778564 от 24.07.2018 г. за извършена корекция на сметката за вода за периода от 23.07.2017 г. до 23.07.2018 г.

 

          В първоинстанционното производство е представено като писмено доказателство заверено копие от разпечатка на електронно досие на абонат номер 276756 с име М.Д.Ж., адрес ***, ЕГН **********. В това електронно досие са посочени задълженията на абоната по издадени квитанции в периода от 01.01.2016 г. до 28.04.2018 г. , както и на коя дата същите са заплатени. Представен е касов фискален бон за заплащане на сумата от 2137,25 лв. по квитанция № 4002778564 от 24.07.2018 г.

Видно от  протокол за констатирано нарушение № 434 от 23.07.2018 г. Т. Г.Г. в качеството му на специалист контрол при ответното дружество и в присъствието на свидетеля И.П.М. на същата длъжност при ответното дружеството, са съставили протокола на ищеца М.Д.Ж., по партида № 180, въз основа на протокол № 5714 от 23.07.2018 г., от който било ясно, че абонатът манипулирал водомера чрез метална стяга и водата не се отчитала и заплащала. В протокола е изчислена вредата за ответното дружество като за база била използвана стойност от 0,13 л. в секунда и се получава стойност от 82 куб.м. за месец или 984 куб.м. за година, които умножени по стойност от 1,81 лв. на куб.м. за получаване на стойност от 1781,04 лв., която сума с включен ДДС е  2137,25 лв.

 

     По делото е приет като писмено доказателство констативен протокол № 5714 от 23.07.2018 г. , от който е видно, че Г.С.Г. като инкасатор и З.И.М. като монтажник, в присъствието на представител на ищеца – И.М.Ж., констатирали, че в шахта в двора е монтиран и разположен водомерът и с показания 738 куб.м., като пломбата от метрологичната проверка била липсваща, като водомерът е манипулиран с метална стяга и по този начин не се отчита използваната вода, , както и липсвало стъклото на водомера. На същата дата с протокол № 146193 от 23.07.2018 г. е сменен водомерът с нов. 

 

     Пред районния съд са събрани гласни доказателства-показанията на свидетелите З.И.М./ съставител на констативен протокол № 5714 от 23.07.2018 г./  и Т. Г.Г. /съставител на протокола за констатирано нарушение № 434 от 23.07.2018 г./ .Районния съд подробно е анализирал показанията на разпитаните по делото свидетели ,поради което настоящата инстанция препраща към мотивите на решението на районния съд в тази част.

 

      Установява се , че партидата се води на името на ищеца като физическо лице, с абонатен № 276756, с партиден номер 307000180.От съвкупната преценка на събраните по делото доказателства настоящата инстанция намира,че  водомерът в шахтата е бил пристегнат с метална стяга, за да не може да се отчита преминаващото количество вода. Към момента на проверката стягата е   била върху водомера и е стегнала отчитащия механизъм.

 

      Съгласно чл. 37 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. при установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените количества вода се определят по реда на чл. 35, ал. 6 за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е по-малък. По същия ред се определя и количеството изразходвана вода в случаите на нарушаване на пломбите и физически въздействия върху водомерите, причинили тяхната повреда. 

 

      В случая е установено при проверката, че върху водомера е оказано физическо въздействие, което не позволява реално да бъдат отчетени количествата вода, преминали през него. Поради това специалист-контрольорите определят изразходените количества вода по реда на чл.35, ал.6 от Наредба № 4. Това обстоятелство е потвърдено от свидетеля Т. Г., съставител на протокола за констатирано нарушение № 0000000434 от 23.07.2018г. По делото не са събрани доказателства, които да обосноват възможност за прилагане на разпоредбата на цитирания чл. 37, ал.1 от Наредба № 4, а именно изразходваните, отведените и пречистените количества вода да се определят не за едногодишен период, а за по-малък.

 

     Въззивният съд намира за неоснователно възражението, че при съставяне на Протокола за констатирано нарушение служителите на дружеството не са взели предвид обстоятелството, че ищецът редовно е заплащал ползвана вода. Той действително е заплащал начислените количества ползвана вода, но тези количества не са целите, а само тези които е отчел водомера, когато е премахвана манипулацията върху него.

 

       Изразходеното количество вода е определено по реда на чл. 37, ал. 1 от Наредба № 4, поради това ,че е установено физическо въздействие върху водомера. Измервателните уреди преди да бъдат пуснати в оборот минават на метрологична проверка и им се поставя държавна пломба от оправомощени лица от Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Тези лица поставят и държавния знак, че измервателното устройство е годно за употреба, те са оправомощени да извършват първоначални и последващи проверки на измервателните устройства. В. дружествата не разполагат с такива знаци и нямат право да поставят. В този смисъл твърденията на ищеца, че е липсвала пломбата от метрологичната проверка и,че и на новопоставения водомер също липсвала са неоснователни.

 

 

       Предвид гореизложеното съдът намира,че решението на районния съд е правилно и законосъобразно,поради което следва да бъде потвърдено.В полза на въззиваемия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски.

 

 

       

 

         Водим от горното,съдът

 

                                                    Р Е Ш И:

   

 

         ПОТВЪРЖДАВА решение№ 126/06.12.2018 г. по гр.д. №566/2018 г.  по описа на Районен съд-Р..

 

       ОСЪЖДА М.Д.Ж., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „В.“ ЕООД, гр. С. З., вписано в търговския регистър с ЕИК **, с адрес на управление гр. ***/ сумата 360 лв./триста и шестдесет лева/-разноски в производството.

 

     

        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     

 

 

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: