Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                  09.05.2019 г.                             Град С.З.

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 09.04.                                                                                                     2019 г.

В публичното заседание в следния състав:       

               

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР ХРИСТОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  АННА ТРИФОНОВА

                                                                                     ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                              

Секретар: ДИАНА ИВАНОВА 

като разгледа докладваното от съдията ТРИФОНОВА

в.т.д. № 1102 по описа за 2019 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Обжалвано е решение № 118/30.01.2019 г., постановено по гр.д. № 5661/2018г. по описа на Районен съд – гр. С.З., с което е признато за установено по отношение на “Е.” ЕАД, че Т.Н.Т., не дължи на „Е.” ЕАД, сумата в размер на 151, 55 лв. за допълнително начислена електрическа енергия за период от 13.10.2016г. до 24.11.2016г., по данъчна фактура № 1200254302/30.10.2018г. и “Е.” ЕАД е осъдено да заплати на Т.Н.Т. направените по делото разноски в размер на 350 лв.

         Във въззивната жалба “Е.” ЕАД излага съображения за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на постановеното решение. Посочена е съдебна практика. Развити са подробни съображения във връзка с направените оплаквания. Направено е искане да се отмени решението на РС и да се постанови друго, с което да се отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Претендират се разноските пред двете инстанции, като е представен списък. Прави искане на основание чл.78, ал.5 ГПК, в случай, че размера на претендираното адвокатско възнаграждение е прекомерно по размер, същото да се намали до минималните размери съгласно Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

         В законния срок е постъпил писмен отговор от страна на въззиваемия, с който се взема становище, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. Изложени са съображения по направените във въззивната жалба оплаквания. Посочена е съдебна практика. Моли съда да потвърди обжалваното решение като законосъобразно и правилно. Претендират се разноските по делото, като е представен списък с разноските и договор за процесуално представителство.

 

Окръжен съд – гр. С.З., в настоящият състав, след като обсъди данните по първоинстанционното и въззивното производства, намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

Ищецът Т.Н.Т. твърди в исковата си молба, че е потребител на електрическа енергия, на адрес: гр. С.З., ***, с клиентски номер 1001381484 и измервателна точка /ИТН/ 2059544.

Ищецът твърди още, че с писмо от 30.10.2018 г. г. е уведомен от ответника, че е била извършена проверка на 24.11.2016г., в негово отсъствие, на електромера на горепосочения обект, при което било констатирано, че електромерът не отчитал правилно, за което бил съставен констативен протокол. Вследствие на това била начислена допълнителна ел. енергия за периода от 13.10.2016 г. до 24.11.2016 г., на стойност 151,55 лева.

Излага следните съображения за недължимост на сумата 151,55  лева:

От една страна, заявява, че не е присъствал на проверката, нито той, нито негов представител, не бил информиран за нея, впоследствие разбрал, че електромерът е бил сменен, нямало доказано извършено от него неправомерно въздействие върху електромера и не бил потребил ел. енергия на тази стойност.

От друга страна, твърди, че липсва основание, даващо право на ответника за извършване на такава корекция за минал период на сметката за ел. енергия. Цитира съдебна практика в тази насока, съгласно която с изменението на чл. 98а, ал.1, т.6 ЗЕ и чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ, крайният снабдител може да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, но само ако е изпълнил задълженията си по чл. 98а ал. 2, т. 6 и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ: т. е . само при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекция и при налични правила за измерване на количеството /ПИКЕЕ/, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия. Твърди, че в Общите условия на ответника липсва такъв предвиден ред, поради което корекцията на сметката се явява неправомерна.

Искането на ищеца до районния съд е да се постанови решение,  с което да признае за установено, че не дължи на „Е." ЕАД сумата от 151,55 лева, представляваща стойността на допълнително количество ел.енергия, начислена за минал период 13.10.2016 г. до 24.11.2016 г. на обект на адрес: гр. С.З., ***, с измервателна точка /ИТН/ 2059544, за която сума е издадена данъчна фактура 1200254302/30.10.2018г.. Претендира разноски.

Ответникът „Е.” ЕАД оспорва предявения иск, който моли съда да отхвърли, като неоснователен и му присъди сторените по делото разноски, с възражение и доводи, изложени подробно в подадения в срок отговор.

По делото не е спорно, че ищецът и ответникът са страни по договор за продажба на електроенергия, като ищецът е потребител на електрическа енергия, на адрес: гр. С.З., бул. Славянски № 2, вх. А, ап. 24, с клиентски номер 10011381484 и измервателна точка /ИТН/ 2059544.

От представените констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване от 24.11.2016 г., от констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване от 20.04.2018 г. и от заключението на назначената по делото съдебно – техническа експертиза (неоспорено от страните), се установява, че монтираният на горепосочения адрес електромер с номер № 011322870 е манипулиран, в резултат на което същият отчита с 60,65 % по – малко от консумираната електроенергия. С този процент е коригирана сметката за електроенергия на потребителя за периода от 13.10.2016г. до 24.11.2016г., като е начислена 1048 кВтч ел.енергия общо на стойност 151,55 лева с ДДС, видно от представените справка за коригиране на сметка за електроенергия и по данъчна фактура № 1200254302/30.10.2018г.

 

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

В нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. "а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия поради неправомерно въздействие. Самият закон обаче не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ в редакцията й към 17.07.2012 г. също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Регулиран от държавата ред за едностранна корекция на сметките е предвиден едва с приетите от ДКЕВР през 2013 г. ПИКЕЕ. Уреден е редът за извършване на съответните проверки и документирането им- чл. 40-51 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 43 ПИКЕЕ, в редакцията му към датата на проверката – 24.11.2016 г., операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните системи за съответствието им с изискванията на ПИКЕЕ, а според чл. 44 от правилата извън проверките по чл. 43 операторът на мрежата (собственикът на СТИ) извършва технически проверки на място на измервателната система/ СТИ. При тези проверки се съставя констативен протокол на основание чл. 47 ПИКЕЕ, който се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. Чл. 45 от ПИКЕЕ предвижда, че когато при проверка по чл. 41 от правилата се установи грешка над допустимата съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към тези правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството ел. енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. В случая ответникът “Е.” ЕАД основава законосъобразността на извършената корекция с приложението на ПИКЕЕ.

С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2015 г. на ВАС, 5– членен състав, обнародвано в ДВ бр. 15 от 2017 г., са отменени всички разпоредби на ПИКЕЕ, с изключение на съдържащите си в чл. 48-51 от глава ІХ правила относно случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия от операторите на съответните мрежи. Разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС № 2315/18 г., обн. ДВ бр.97/18 г., влязло в сила на 23.11.2018 г. Отмяната им няма обратно действие, поради което следва да се приеме, че за процесния период е имало приети ПИКЕЕ, относно реда за извършване на проверката на СТИ, съдържанието на констативния протокол за извършената проверка и пр.

Съгласно трайно установената съдебна практика обективирана в решение № 115 от 20.05.2015 г. по гр. д. № 4907/14 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на ВКС, І т. о., решение № 115/20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г., II т. о. на ВКС по приложението на ПИКЕЕ, налице е законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя за минал период след изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г. и приемането на ПИКЕЕ, като отговорността на потребителя на ел. енергия в тези хипотези е безвиновна /не е необходимо установяване, че същият е извършил манипулацията на СТИ/. Със същата  тази практика е въведено допълнително изискване, крайният снабдител с ел. енергия (доставчика) да предвиди в общите условия на договора с потребителите ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т. е. съгласно новите ПИКЕЕ.

В чл. 28, ал.1 и 2 от общите условия на ищцовото дружество не е посочено, че е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва.

 С оглед на гореизложеното, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия и предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е основателен.

 

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

         По отговорността за разноски :

         Процесуалният представител на “Е.” ЕАД е направил възражения за прекомерност на заплатеното от Т.Н.Т. адвокатско възнаграждение.

         Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата № 1, за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес, възнагражденията са следните: при интерес до 1 000 лв. – 300 лв. В настоящия случай въззиваемият Т.Н.Т. е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв., поради което същото не следва да бъде намалявано поради прекомерност.

Въззивникът “Е.” ЕАД следва да заплати на Т.Н.Т. направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв.

Водим от горните мотиви, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРДЖАВА решение № 118/30.01.2019 г., постановено по гр.д. № 5661/2018г. по описа на Районен съд – гр. С.З..

 

ОСЪЖДА  „Е.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.П.** да заплати на Т.Н.Т., ЕГН: **********,*** със съдебен адрес:***, офис *, чрез адв. И.П. направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лв./ по банкова сметка ***.

 

Решението е окончателно не подлежи на обжалване.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.             2.