Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                    09.05.2019 г.                             Град С.З.

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 09.04.                                                                                                     2019 г.

В публичното заседание в следния състав:       

               

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР ХРИСТОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  АННА ТРИФОНОВА

                                                                                     ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                              

Секретар: ДИАНА ИВАНОВА 

като разгледа докладваното от съдията ТРИФОНОВА

в.т.д. № 1103 по описа за 2019 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

        

         Обжалвано е решение № 107/28.01.2019г., постановено по гр.д. № 5156/2018г. по описа на Районен съд – гр. С.З., с което е признато за установено по отношение на “Е.” ЕАД, че Т.Л.Д. *** не му дължи сумата 192,05 лв., представляваща коригирана стойност на 1328 кВтч електрическа енергия за периода 22.12.2016 г. – 13.02.2017 г. за имот в гр. С.З., ***, ИТН 2024269 по фактура № 1199174197/09.10.2018 г. и “Е.” ЕАД е осъдено да заплати на Т.Л.Д. направените по делото разноски в размер на 350 лв.

         Във въззивната жалба “Е.” ЕАД излага съображения за незаконосъобразност и необоснованост на постановеното решение. Посочена е съдебна практика. Развити са подробни съображения във връзка с направените оплаквания. Направено е искане да се отмени решението на РС и да се постанови друго, с което да се отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Претендират се разноските пред двете инстанции, като е представен списък. Прави искане на основание чл.78, ал.5 ГПК, в случай, че размера на претендираното адвокатско възнаграждение е прекомерно по размер, същото да се намали до минималните размери съгласно Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

          В законния срок е постъпил писмен отговор от страна на въззиваемия Т.Л.Д., с който се взема становище, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. Изложени са съображения по направените във въззивната жалба оплаквания. Моли съда да потвърди обжалваното решение като законосъобразно и правилно. Претендират се разноските по делото, като е представен списък с разноските и договор за процесуално представителство.

 

Окръжен съд – гр. С.З., в настоящият състав, след като обсъди данните по първоинстанционното и въззивното производства, намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

Ищецът Т.Л.Д. моли съда да се произнесе с решение, с което да признае за установено по отношение на „Е." ЕАД, гр.Пловдив, че не дължи сумата от 192,05 лв., представляваща сума за допълнително начислена ел. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия отчетено от електромер с фабр. № 012242937 за имот, находящ се в гр. С.З., *** с ИТН 2024269, на клиент с кл. № 1001352726, за периода от 22.12. 2016 г. до 13.02.2017 г. за 53 дни. Моли да му бъдат присъдени и направените по настоящото производство разноски.

Ответникът „Е.” ЕАД оспорва предявения иск, който моли съда да отхвърли, като неоснователен и му присъди сторените по делото разноски, с възражение и доводи, изложени подробно в подадения в срок отговор и чрез пълномощника му в хода на делото по същество.

Безспорно е установено, че ответникът е обществен доставчик на електроенергия за територия, в чийто обхват попада собственият на ищеца имот, както и че страните са били обвързани от валидно облигационно правоотношение по договор за продажба на електроенергия при общи условия. Следователно ищецът е потребител на електроенергия в процесния имот, а ответникът – доставчик на такава, като страните са обвързани от договор при общи условия, одобрени от ДКЕВР и при регулирани цени на електроенергията. 

По делото е представен констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 337265/13.02.2017 г., подписан от двама служители на „Е.” ЕАД, съгласно който електромер с фабр. № 012192225, отчитащ ел.енергия в имота на ищеца, е демонтиран за метрологична експертиза. Протоколът е подписан и от двама свидетели поради отсъствието на клиента. Представен е и констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 395/27.03.2018 г. на БИМ, от който е видно, че е осъществен достъп до вътрешността на електромера – на вътрешната страна на платката на електромера допълнително е монтирано нерегламентирано електронно устройство, което е присъединено към измервателната верига на електромера.

От заключението на съдебно-техническата експертиза по делото се установява, че констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 395/27.03.2018  г. на БИМ отразява техническо състояние на СТИ, резултат от неправомерно въздействие, вследствие на което е констатирана възможност за неотчитане на електрическа енергия. Налице е промяна на метрологичните характеристики на електромера, като манипулацията води до неизмерване на електроенергията, преминаваща през електромера, произволно във времето. Според експерта методиката по чл.48 от ПИКЕЕ е приложена правилно и остойностяването на неизмереното количество електрическа енергия е извършено от ответното дружество съобразно чл.51 ПИКЕЕ. Вещото лице сочи, че има данни, че началният момент на неточно отчитане е 22.12.2016 г. Сроковете за вторична проверка на процесния електромер по Заповед № А-333/29.05.2014 г. на председателя на ДАМТН са спазени.

По делото е представена фактура № 1199174197/09.10.2018 г., издадена  от ответника, за дължима от ищеца сума в размер на 192,05 лв. вследствие установено неизмерване, непълно или неточно измерване на 1328 кВтч електрическа енергия за периода 22.12.2016 г. – 13.02.2017 г. за имот в гр. С.З., ***, ИТН 2024269.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

В нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. "а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия поради неправомерно въздействие. Самият закон обаче не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ в редакцията й към 17.07.2012 г. също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Регулиран от държавата ред за едностранна корекция на сметките е предвиден едва с приетите от ДКЕВР през 2013 г. ПИКЕЕ. Уреден е редът за извършване на съответните проверки и документирането им- чл. 40-51 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 43 ПИКЕЕ, в редакцията му към датата на проверката – 13.02.2017 г., операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните системи за съответствието им с изискванията на ПИКЕЕ, а според чл. 44 от правилата извън проверките по чл. 43 операторът на мрежата (собственикът на СТИ) извършва технически проверки на място на измервателната система/ СТИ. При тези проверки се съставя констативен протокол на основание чл. 47 ПИКЕЕ, който се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. Чл. 45 от ПИКЕЕ предвижда, че когато при проверка по чл. 41 от правилата се установи грешка над допустимата съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към тези правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството ел. енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. В случая ответникът “Е.” ЕАД основава законосъобразността на извършената корекция с приложението на ПИКЕЕ.

С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2015 г. на ВАС, 5– членен състав, обнародвано в ДВ бр. 15 от 2017 г., са отменени всички разпоредби на ПИКЕЕ, с изключение на съдържащите си в чл. 48-51 от глава ІХ правила относно случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия от операторите на съответните мрежи. Разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС № 2315/18 г., обн. ДВ бр.97/18 г., влязло в сила на 23.11.2018 г. Отмяната им няма обратно действие, поради което следва да се приеме, че за процесния период е имало приети ПИКЕЕ, относно реда за извършване на проверката на СТИ, съдържанието на констативния протокол за извършената проверка и пр.

Съгласно трайно установената съдебна практика обективирана в решение № 115 от 20.05.2015 г. по гр. д. № 4907/14 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на ВКС, І т. о., решение № 115/20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г., II т. о. на ВКС по приложението на ПИКЕЕ, налице е законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя за минал период след изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г. и приемането на ПИКЕЕ, като отговорността на потребителя на ел. енергия в тези хипотези е безвиновна /не е необходимо установяване, че същия е извършил манипулацията на СТИ/. Със същата  тази практика е въведено допълнително изискване, крайният снабдител с ел. енергия (доставчика) да предвиди в общите условия на договора с потребителите ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т. е. съгласно новите ПИКЕЕ.

В чл. 28, ал.1 и 2 от общите условия на ищцовото дружество не е посочено, че е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва.

 С оглед на гореизложеното, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия и предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е основателен.

 

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

         По отговорността за разноски :

         Процесуалният представител на “Е.” ЕАД е направил възражения за прекомерност на заплатеното от Т.Л.Д. адвокатско възнаграждение.

         Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата № 1, за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес, възнагражденията са следните: при интерес до 1 000 лв. – 300 лв. В настоящия случай въззиваемият Т.Л.Д. е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв., поради което същото не следва да бъде намалявано поради прекомерност.

Въззивникът “Е.” ЕАД следва да заплати на Т.Л.Д. направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв.

Водим от горните мотиви, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРДЖАВА решение № 107/28.01.2019г., постановено по гр.д. № 5156/2018г. по описа на Районен съд – гр. С.З..

 

ОСЪЖДА  „Е.” ЕАД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр.П.** да заплати на Т.Л.Д. *** със съдебен адрес:***, офис *, чрез адв. И.П. направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лв./ по банкова сметка ***,.

 

Решението е окончателно не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.             2.