Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                     20.05.2019 година                град С.З.

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 23.04.                                                                                                2019 година

В публичното заседание в следния състав:                      

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР Х.

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: АННА ТРИФОНОВА

                                                                                      РУМЯНА ТАНЕВА

                                              

Секретар: СТОЙКА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдията Х.

в.т.д. № 1105 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Обжалвано е решение № 50/25.01.2019 г., постановено по гр. д.
№ 1887/2018 г. по описа на Районен съд – К., с което е признато за установено по отношение на Е.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град П.***, представлявано от ***, че Г.Т.П., ЕГН **********, с адрес ***, съдебен адрес ***, *, чрез адвокат П. К. не му дължи сумата от 631.18 лева, представляваща коригирана стойност по  фактура № 1194594603/11.07.2018 г., за начислена електрическа енергия в размер на 4 742 кВтч електроенергия за периода 17.03.2016 г. – 09.06.2016, за имот находящ се  в град Павел баня, улица „Гео Милев“ №14, ИТН 2161261, клиентски № ********** и осъден ответникът да заплати на ищеца разноски в размер на 350 лева.

Въззивникът “Е.” ЕАД - П. обжалва изцяло решението, с искане да се отмени и да се постанови ново, с което да се отхвърли предявения иск. Претендира за разноските пред двете инстанции. Направено е възражение по чл. 78, ал. 5 от ГПК.

В законоустановеният срок не е постъпил отговор от наследниците на Г.Т.П. /починал на 03.02.2019 г./– П.Ц.П., Р.Г.М., П.Т.П. и Г.Т.П.. В писмени бележки оспорват жалбата и считат същата за неоснователна. Претендират разноски.

Окръжен съд – гр. С.З., в настоящият състав, след като обсъди данните по първоинстанционното и въззивното производства, намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

Безспорно е установено, че ответното дружество разпространява и продава електрическа енергия, а ищецът е потребител на такава енергия с ИТН 216126.

По делото са представени писмени доказателства - фактура № 1194594603/11.07.2018 г., констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 262385/09.06.2016 г., констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 49/10.01.2018 г., Регионален отдел П. към Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“,

От приетото по делото заключение на съдебно – техническата експертиза се установява, че процесният електромер статичен, трифазен, двутарифен, тип  ISKRA MT 173, ф. № 42798275/2008 г. е манипулиран. Върху него е приложена софтуерна манипулация, която води до промяна на тарифната таблица на електромера и на метрологичните му характеристики. Част от консумираната от ищеца и измерена от електромера ел. енергия се натрупва в регистър, който не съответства на избраните от клиента тарифни зони, същият регистър не се визуализира, отчита и остойностява. Методът за отчитане на неотчетена ел. енергия и методиката за остойностяването ѝ, в конкретния случай, са приложени  правилно в съответствие с чл. 50 и чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

В нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. "а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия поради неправомерно въздействие. Самият закон обаче не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ в редакцията й към 17.07.2012 г. също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Регулиран от държавата ред за едностранна корекция на сметките е предвиден едва с приетите от ДКЕВР през 2013 г. ПИКЕЕ. Уреден е редът за извършване на съответните проверки и документирането им- чл. 40-51 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 43 ПИКЕЕ, в редакцията му към датата на проверката – 09.06.2016 г., операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните системи за съответствието им с изискванията на ПИКЕЕ, а според чл. 44 от правилата извън проверките по чл. 43 операторът на мрежата (собственикът на СТИ) извършва технически проверки на място на измервателната система/ СТИ. При тези проверки се съставя констативен протокол на основание чл. 47 ПИКЕЕ, който се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. Чл. 45 от ПИКЕЕ предвижда, че когато при проверка по чл. 41 от правилата се установи грешка над допустимата съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към тези правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството ел. енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. В случая ответникът ЕВН ЕС ЕАД основава законосъобразността на извършената корекция с приложението на ПИКЕЕ.

Тук е мястото да се отбележи, че с Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2015 г. на ВАС, 5– членен състав, обнародвано в ДВ бр. 15 от 2017 г., са отменени всички разпоредби на ПИКЕЕ, с изключение на съдържащите си в чл. 48-51 от глава ІХ правила относно случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия от операторите на съответните мрежи. Разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС № 2315/18 г., обнар. ДВ бр-97/18 г., влязло в сила на 23.11.2018 г. Отмяната им няма обратно действие, поради което следва да се приеме, че за процесния период е имало приети ПИКЕЕ, относно реда за извършване на проверката на СТИ, съдържанието на констативния протокол за извършената проверка и пр.

Съгласно трайно установената съдебна практика по приложението на ПИКЕЕ, налице е законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя за минал период след изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г. и приемането на ПИКЕЕ, като отговорността на потребителя на ел. енергие в тези хипотези е безвиновна /не е необходимо установяване, че същия е извършил манипулацията на СТИ/. Но, именно с тази практика е въведено допълнително изискване- крайният снабдител с ел. енергия (доставчика) да предвиди в общите условия на договора с потребителите ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т. е. съгласно новите ПИКЕЕ. В този смисъл виж решение № 115 от 20.05.2015 г. по гр. д. № 4907/14 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на ВКС, І т. о., включително актуалната- решение № 115/20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г., IIт. о. на ВКС.

В случая е безспорно, че ОУ на ЕВН ЕС ЕАД са приети през 2008 г., т. е. преди изменението на ЗЕ от 2012 г. и преди приемането на ПИКЕЕ през 2013 г. Същите са ноторно известни, налични на интернет-страницата на ЕВН ЕС ЕАД.

Въззивната инстанция не споделя доводите в жалбата на ЕВН ЕС ЕАД, че в случая е налице такъв ред за уведомяване, като се позовава на правилата за уведомяване на клиентите за извършената корекция на сметките по чл. 28, ал. 2 от ОУ на ЕВН ЕС ЕАД, респективно на общия ред за уведомяване, предвиден в чл. 42 от ОУ на ЕВН ЕС. Вярно е, че тези норми не са прогласени за нищожни. Същите обаче са неприложими.

Относно общия ред на чл. 42 следва да се отбележи, че в същия се съдържат правила на кое лице следва да се връчи съобщение при множество лица, които се явяват потребители на ел. енергия – така ал. 1; на кой адрес следва да се връчват съобщенията до клиента- така ал. 2 и ал. 3, включително при промяна на адреса; срок от 7-дни за всички уведомления или предизвестия по силата на тези ОУ, за които няма предвиден друг срок преди датата на съответното събитие, което ги налага- така ал. 4; поместване на цените за допълнителни услуги се поместват на страницата на дружеството в интернет- ал. 5. Видно е, че нито една от тези хипотези не се отнася до корекциите на сметки, така, както са регламентирани в ПИКЕЕ (към датата на приемане на ОУ през 2008 г. ПИКЕЕ не са били приети).

Уведомяването по чл. 28 от действащите ОУ също е неприложимо, тъй като се отнася общо за всички видове корекции, извършвани от ЕВН ЕС ЕАД въз основа на констативни протоколи, предвидени в ОУ (към датата на приемане на ОУ през 2008 г. ПИКЕЕ не са били приети), издадени от ЕР дружество, заедно със справки за начислената енергия. Очевидно е, че в тази норма не са включени констативните протоколи, съставени по реда на ПИКЕЕ.

В ОУ на ЕВН ЕС ЕАД не е предвиден ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметката съобразно ПИКЕЕ. Затова, както и районният съд правилно е приел като краен резултат, начисляването на процесната сума от ответника ЕВН ЕС ЕАД в тежест на ищeца е извършено в нарушение на закона. Искът е основателен и следва да бъде уважен.

Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Въззивникът следва да заплати на въззиваемите разноски в размер на 360 лева с ДДС, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1  от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство.

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 50/25.01.2019 г., постановено по гр. д.
№ 1887/2018 г. по описа на Районен съд – К..

 

ОСЪЖДА „Е.” ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление в гр. П., ***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Ц.П. от гр.**; Р.Г.М. от гр.П. б., **; П.Т.П. от гр.П б.** и Г.Т.П. *** сумата от 360 лева, представляваща разноски пред настоящата инстанция.

 

Решението е окончателно не подлежи на обжалване

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.