Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер………. 23.05.2019г.    гр.С.З.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорски окръжен съд – търговско отделение, на 24.04.2019г., в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                     

                                                            Председател: РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                             Членове: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                             ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                                                                                                               

И секретаря Диана Иванова, като разгледа докладваното от съдията Симитчиев въззивно търговско дело номер 1117 по описа за  2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Е.” ЕАД против Решение №108/28.01.2019г. по гр.дело №4995/2018г. по описа на С. районен съд, с което се признава за установено по отношение на ”Е.” АД П., със седалище и адрес на управление гр.П., ***, представлявано от  ***, ЕИК ***, че И.Б.Г. *** не му дължи сумата 2334.56 лв., представляваща коригирана стойност на 16560 кВтч електрическа енергия за периода 06.07.2016 г. - 04.10.2016 г. за имот в гр. С.З.***, ИТН 2063590 по фактура № 1197426727/03.09.2018 г. и се осъжда ответника да заплати на ищеца сумата от 488,38 лв разноски по делото за възнаграждение на един адвокат и за държавна такса.

Във въззивната жалба са наведени доводи за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното решение, като са изложени подробни съображения в тази връзка. Направено е искане съдът да отмени изцяло обжалваното решение и да се отхвърли предявения иск.

В законния срок е постъпил отговор на въззивната жалба, с който се изразява мнение за неоснователност на жалбата и се моли въззивният съд да потвърди първоинстанционното решение.

С.т окръжен съд, като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, намира следното:

Обжалваното решение е валидно и допустимо.

Предмет на предявения иск по чл.124, ал.1 ГПК е признаване за установено по отношение на "Е." ЕАД, че ищецът И.Б.Г. *** не му дължи сумата 2334.56 лв по фактура № 1197426727/03.09.2018 г.,     представляваща коригирана стойност на 16560 кВтч електрическа енергия за периода 06.07.2016 г. - 04.10.2016 г. за имот в гр. С.З.***, ИТН 2063590

Ищецът твърди, че е получил от ответното дружество фактура № 1197426727/03.09.2018 год. за сумата от 2334.56 лева, с основание - дължима сума вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за електромер № 011931492 за период 06.07.2016 г. - 04.10.2016 г. В писмота на ЕВН било посочено, че на 04.10.2016 год., от служители на „Е." ЕАД е демонтиран и предаден за експертизна проверка електромер с фабричен № 011931492 от измервателна точка /ИТН/ 2063590 в гр.К.**. Било констатирано, че електромерът е манипулиран и не отчитал консумираната ел.енергия, за което е издаден констативен протокол от БИМ-П.. Ищецът възразява, че начисленото му допълнително количество ел.енергия не е било реално доставено, нито измерено и получено въз основа на годно и сертифицирано средство за търговско измерване. Оспорва също да е извършвана проверка на електромера или схемата на свързване, да е съставен констативен протокол в негово присъствие, който да го обвързва с констатираното в него от фактическа страна. Размерът на паричната сума по корекцията бил произволно определен, без каквото и да е правно основание и в нарушение на нормите, които уреждали предоставянето и потреблението на ел. енергия като търговска стока по договор при общи условия. Твърди, че нямал достъп до електромера и нямало как да го е манипулирал. Нямал и задължение да следи за техническата изправност на електромера. Електромерът бил извън двора на къщата му и достъп до него имали само служители на ЕВН. Констативният протокол не бил съставен в присъствие на органите на полицията, нито пък бил подписан от тях. Било въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задълженията си по чл. 98, ал.2, т.6 и по чл. 83, ал., т.6 ЗЕ. С изменението на чл. 98а ЗЕ в сила от 17.07.2012 г. било предвидено в съдържанието на Общите условия да се включи и задължително уреждане на реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметки, съгласно чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ. Такова изискване не било предвидено в предходните редакции на ЗЕ, както и за заварените от новата уредба Общи условия на ответника. В чл. 28, ал.2 от действащите Общи условия на ответника било предвидено задължение на последния за уведомяване, но не и редът за това. Ищецът поддържа, че ответното дружество неправилно му е издало процесната фактура № 1197426727/03.09.2018 год. за сумата от 2334.56 лева и че не дължи тази сума.

Ответникът оспорва аргументите на ищеца, като счита, че корекцията на сметката му е извършена правомерно и при спазване на законовите изисквания, за което излага съображения в отговора на ИМ.

По въпроса относно наличието на основание за коригиране на сметките на абоната за минал период, въззивният съд съобрази, че съгласно актуалната практика на ВКС, със ЗИД на Закона за енергетиката /ДВ бр. 54/12 /в сила от 17.07.2012 г./ е въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задълженията си по чл. 98а ал. 2, т. 6 и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ: т.е. само при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекция и при налични правила за измерване на количеството /ПИКЕЕ/, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия.

Нови ПИКЕЕ, приети на основание посочените норми, са издадени на 12.11.13г., след която дата, следва да се приеме, че корекцията на сметката на клиента от крайния снабдител е допустима и правомерна, но при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекция. Съответно, доколкото периодът на корекция в процесния случай е след тази дата, то новите ПИКЕЕ са приложими в настоящия случай.

Съгласно ал.1 на чл.28 от ОУ на ответника, ЕВН ЕС, въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия, изчислява и коригира сметките на Клиента за изминал период. Според ал.2 на чл.28, в случаите по ал.1 продавачът изготвя справка за дължимите суми и в 7 (седем) дневен срок уведомява Клиента за сумите, които последният дължи или ще му бъдат възстановени със следващото плащане.

 С изменението на чл.98а, ал.1, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, обаче, за крайния снабдител е възникнало задължение да предвиди ред за уведомяване на абоната при корекция на сметката му за минал период.

В чл.98а, ал.1, т.6 ЗЕ, (в сила от 12.07.2012г.) изрично е предвидено, че общите условия на крайния снабдител задължително съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:

а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;

б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.

Очевидно е, че законодателят е имал предвид ОУ на крайните снабдители да съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съобразно ПИКЕЕ, които е следвало да се приемат след въпросната законова променя от 2012г., т.е. новите ПИКЕЕ, издадени от ДКЕВР, обн. в ДВ на 12.11.13г.

В чл.28, ал.1 и 2 от общите условия на ответното дружество не е посочено, че в същия е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, както изисква новата разпоредба на чл.98а, ал.1, т.6 ЗЕ, в сила от 12.07.2012г.), а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва.

Ето защо, съдът намира, че ответното дружество не е изпълнило вмененото му от законодателя задължение да създаде в общите си условия на договорите с крайния потребител на електрическа енергия ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, поради което, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, тъй като снабдителят не е изпълнил горепосочените си задълженията по чл. 98, ал.2, т.6 ЗЕ, което води до липса на уреден в общите му условия ред за уведомяване на клиента, при наличие на основание за корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ.

Освен гореизложеното, по делото се установява, че констативен протокол за техническа проверка и подмяна на СТИ №294408 от 04.102.2016г., съставен от служители на ЕВН, извършили проверката за обекта на ищеца и демонтирали електромера, измерващ консумацията на ел. енергия, е съставен при грубо нарушение на разписаната процедура в чл.47 ПИКЕЕ (отм.). Съгласно ал. 3 от същия, при отсъствие на клиента при съставянето на констативния протокол или при отказ от негова страна да го подпише, констативният протокол се подписва поне от двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа. В случая, според отразяването в същия, процесният протокол е съставен в отсъствие на клиента, като освен от служителите на ЕВН, е подписан и от двама свидетели – Т.Т.и Г.Г., които не били служители на ЕВН. Според показанията на св.М.М.– служител на ЕВН, извършил проверката и съставил протокол, тези лица били осигурени от прекия му ръководител от ЕВН, за да присъстват като свидетели на проверката. От показанията на св.Дешка Гаджева – майка на ищеца, тези лица не са техни съседи и тя не ги познава. Същата посочва, че в къщата на ** в гр.С.З. към м.октомври 2016г. са живели 8 човека и че никой не ги е търсил за въпросната проверка на посочената в протокола дата. На практика, доказателствата сочат, че служителите на ЕВН са водели със себе си подготвени от началника им свидетели, които без съмнение не са независими, ако и да не са служители на ЕВН.

Гореизложените, установени по делото, смущаващи факти, сочат, че проверката и демонтажа на електромера на ищеца на 04.10.2016 год., от служители на „Е." ЕАД, са извършени при грубо нарушение на ПИКЕЕ и на правата на клиента да присъства при съставянето на констативния протокол от същата. Ето защо, съдът намира, че цялата корекционна процедура е опорочена, предвид липсата на гаранции, че състоянието на електромера към датата на проверката действително е било такова, каквото е описано в констативната част на протокола. Ето защо и последващите изводи при експертизата на БИМ, за осъществяван достъп и манипулации във вътрешността на електромера, освен че са направени близо 2г. по-късно без основателна причина за това, не могат да се кредитират, тъй като процедурата по чл.47, ал.3 ПИКЕЕ не е била надлежно изпълнена.

Въз основа на всичко изложено дотук, съдът намира, че извършената от ответното дружество корекция на сметките на ищеца, въз основа на която му е начислена сумата от 2334.56 лв. по фактура № 1197426727/03.09.2018 г., представляваща стойност на 16560 кВтч електрическа енергия за периода 06.07.2016 г. - 04.10.2016 г. за имот в гр. С.З.***, ИТН 2063590 е неправомерна, поради което посочената сума не е дължима от ищеца, което обуславя извод за основателност на предявения срещу ответното дружество отрицателен установителен иск.

Тъй като първоинстанционния съд е стигнал до същия извод и го е уважил изцяло, обжалваното решение ще бъде потвърдено.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските пред настоящата инстанция от 390 лв за адвокатски хонорар.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                               РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №108/28.01.2019г. по гр.дело №4995/2018г. по описа на С. районен съд.

ОСЪЖДА „Е.”ЕАД със седалище и адрес на управление  гр. П., **, ЕИК *** да заплати на И.Б.Г. ***, разноските пред настоящата инстанция от 390 лв за адв. хонорар.

ЗАДЪЛЖАВА И.Б.Г. да посочи по делото с писмена молба банкова сметка ***уми, в 3-дневен срок от съобщението.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                

 

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                           1.

                                                                    

      

 

           2.