Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                            23.05.2019 година                      Град С.З.

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД         ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 24.04.                                                                                              2019 година

В публичното заседание в следния състав:     

                 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                             ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                                    

Секретар: ДИАНА ИВАНОВА  

като разгледа докладваното от съдията БОНЧЕВА

в.т.д. № 1121 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Обжалвано е решение № 183/08.02.2019г., постановено по гр.д. №3483/2018г. по описа на Районен съд – гр.С.З., с което е признато за установено по отношение на “Е.” ЕАД, че Ф.Х.Ф., не му дължи сумата от 515,98 лв. по фактура №1193314541/22.06.2018г. за допълнително начислена ел.енергия, вследствие установено неизмерване, непълно или неточно измерване за количеството електрическа енергия за електромер с фабричен № 011288566, ИТН 2069656, клиентски номер 1001253257 за периода от 29.10.2016г. до 27.01.2017г. и “Е.” ЕАД е осъдено да заплати на Ф.Х.Ф. направените по делото разноски в размер на 350 лв.

Във въззивната жалба въззивникът “Е.” ЕАД излага съображения за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на постановеното решение. Посочена е съдебна практика. Развити са подробни съображения във връзка с направените оплаквания. Направено е искане да се отмени решението на РС и да се постанови друго, с което да се отхвърли иска като неоснователен и недоказан. Претендират се разноските пред двете инстанции, като е представен списък на разноските. Прави искане на основание чл.78, ал.5 ГПК, в случай, че размерът на претендираното адвокатско възнаграждение е прекомерно по размер, същото да се намали до минималните размери съгласно Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Направено е искане въззиваемият да посочи банкова сметка ***, или да посочи друг начин за плащане на присъдените суми, в случай, че въззивната жалба е неоснователна.

 

В законния срок е постъпил писмен отговор от страна на въззиваемия Ф.Х.Ф., с който се взима становище, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. Изложени са съображения по направените във въззивната жалба оплаквания. Моли съда да потвърди обжалваното решение като законосъобразно и правилно. Няма направени доказателствени искания. Претендират се разноските по делото, като е представен списък с разноските и договор за процесуално представителство.

 

Окръжен съд – гр. С.З., в настоящият състав, след като обсъди данните по първоинстанционното и въззивното производства, намира за установено следното:

Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

В исковата си молба ищецът Ф.Х. Филипови излага подробни съображения и моли съда да признае за установено по отношение на „Е." ЕАД, че не дължи сумата от 515, 98 лева, представляваща сума за допълнително начислена сл. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за стар период за имот, находящ сe в гр.С.З. ***с ИТН 2069656, на клиент с кл. № 1001253257, за периода от 29.10.2016г. до 27.01.2017г. за 90 дни, за която сума ответникът е издал фактура № 1193314541/22.06.2018г. Моли да им бъдат присъдени и направените по настоящото производство разноски.

Ответникът „Е.” ЕАД оспорва предявения иск, като моли съда да го отхвърли като неоснователен и му присъди сторените по делото разноски, с възражение и доводи, изложени подробно в подадения в срок отговор и чрез пълномощника му в хода на делото по същество.

Безспорно е установено, че ответникът е обществен доставчик на електроенергия за територия, в чийто обхват попада собственият на ищеца имот, както и че страните са били обвързани от валидно облигационно правоотношение по договор за продажба на електроенергия при общи условия.

По делото не се спори, че ищецът е потребител на електрическа енергия за обект в гр.С.З., находящ се в С.З. в ***

Видно от доказателствата по делото - констативен протокол №337283/27.01.2017г. за техническа проверка и подмяна на средство за измерване, при извършена проверка от представители на ответното дружество в отсъствието на клиента и в присъствието на двама свидетели, изпратени от ответното дружество на измервателната система на обект в гр.С.З., *** е констатирано, че е налице манипулация - поради което електромерът е демонтиран, поставен в безшевна торба, пломбирана с пломба и изпратен за експертиза.

 От представения по делото констативен протокол от експертиза на средство за измерване № 1/02.01.2018г. се установява, че предмет на проверката е електромер с фабричен № 011288566, като експертизата е  констатирала, че е осъществяван достъп до вътрешността на електромера – в кутията допълнително е монтирано електронно устройство, състоящо се от електронна платка, обвита в черна изолационна лента, електронен елеменет с означение L 7805CV, два броя резистори и проводници, което е присъединено в измервателната верига на електромера, на вътрешната страна на платката на електромера две от крачетата на ключа SB1 за индикация при отваряне на капака му, присъединени са с припой. Заключението е, че електромерът не съответства на техническите изисквания.

 

С писмо изх.№7597844/22.06.2018г. на „Е.” АД, относно „частично неизмерване на електрическа енергия”, ищецът е уведомен, че на 27.01.2017г. при извършена проверка  електромер с фабр. № 011288566 от ИТВ 2069656 от гр.С.З., ***, клиентски номер 1001253257 е манипуларин и не отчита  и на основание чл.48 ал.1 и чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ ще бъде коригирана сметката му за ел.енергия за периода 29.10.2016г. до 27.01.2017г., за 90 дни, като допълнително начислената сума е в размер на 515,98лв.

На 22.06.2018г. е издадена фактура № 113314541 за сумата от 515,98лв. с ДДС.

В производството пред РС, за изясняване на обстоятелствата по делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза. От заключението на съдебно-техническа експертиза се установява, че процесния електромер – еднофазен, двутарифен, статичен тип ADDAX NP71Е.1-5-31, фабричен.№ № 011288566/2014г. е отварян и манипулиран; в измервателната му верига е монтирано допълнително устройство, непринадлежащо към схемата на електромера, с дистанционно управление. Електромерът не съответства на техническите и метрологичните изисквания и не отчита реално консумираната ел.енергия. Вещото лице е дало заключение също, че методът на отчитане на неотчетената ел.енергия и методиката за остойностяването й са приложени правилно в съответствие с чл.48 ал.1 т.1.Б и чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

В нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. "а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия поради неправомерно въздействие. Самият закон обаче не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ в редакцията й към 17.07.2012 г. също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Регулиран от държавата ред за едностранна корекция на сметките е предвиден едва с приетите от ДКЕВР през 2013 г. ПИКЕЕ. Уреден е редът за извършване на съответните проверки и документирането им- чл. 40-51 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 43 ПИКЕЕ, в редакцията му към датата на проверката – 27.01.2017 г., операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните системи за съответствието им с изискванията на ПИКЕЕ, а според чл. 44 от правилата извън проверките по чл. 43 операторът на мрежата (собственикът на СТИ) извършва технически проверки на място на измервателната система/ СТИ. При тези проверки се съставя констативен протокол на основание чл. 47 ПИКЕЕ, който се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. Чл. 45 от ПИКЕЕ предвижда, че когато при проверка по чл. 41 от правилата се установи грешка над допустимата съгласно наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към тези правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството ел. енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. В случая ответникът “Е.” ЕАД основава законосъобразността на извършената корекция с приложението на ПИКЕЕ.

С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2015 г. на ВАС, 5– членен състав, обнародвано в ДВ бр. 15 от 2017 г., са отменени всички разпоредби на ПИКЕЕ, с изключение на съдържащите си в чл. 48-51 от глава ІХ правила относно случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия от операторите на съответните мрежи. Разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС № 2315/18 г., обн. ДВ бр.97/18 г., влязло в сила на 23.11.2018 г. Отмяната им няма обратно действие, поради което следва да се приеме, че за процесния период е имало приети ПИКЕЕ, относно реда за извършване на проверката на СТИ, съдържанието на констативния протокол за извършената проверка и пр.

Съгласно трайно установената съдебна практика обективирана в решение № 115 от 20.05.2015 г. по гр. д. № 4907/14 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на ВКС, І т. о., решение № 115/20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г., II т. о. на ВКС по приложението на ПИКЕЕ, налице е законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя за минал период след изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г. и приемането на ПИКЕЕ, като отговорността на потребителя на ел. енергия в тези хипотези е безвиновна /не е необходимо установяване, че същия е извършил манипулацията на СТИ/. Със същата  тази практика е въведено допълнително изискване, крайният снабдител с ел. енергия (доставчика) да предвиди в общите условия на договора с потребителите ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т. е. съгласно новите ПИКЕЕ.

В чл. 28, ал.1 и 2 от общите условия на ищцовото дружество не е посочено, че е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва.

 С оглед на гореизложеното, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия и предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е основателен.

 

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

По отговорността за разноски :

Процесуалният представител на “Е.” ЕАД е направил възражения за прекомерност на заплатеното от Ф.Х.Ф. адвокатско възнаграждение.

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата № 1, за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес, възнагражденията са следните: при интерес до 1 000 лв. – 300 лв. В настоящия случай въззиваемият е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв., поради което същото не следва да бъде намалявано поради прекомерност.

Въззивникът “Е.” ЕАД следва да заплати на Ф.Х.Ф. направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРДЖАВА решение № 183/08.02.2019г., постановено по гр.д. № 3483/2018г. по описа на Районен съд – гр.С.З..

 

ОСЪЖДА  „Е.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.П. да заплати на Ф.Х.Ф., ЕГН **********,*** със съдебен адрес:***, чрез адв. И.П. направените пред настоящата съдебна инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лв./ по банкова сметка ***.

 

Решението е окончателно не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

ЧЛЕНОВЕ: