Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер……….                   27.05.2019 година                         Град Стара Загора   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 24.04.                                                                                     2019 година

В публичното заседание в следния състав:

                                            

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                                     ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

Секретар: Диана  Иванова

като разгледа докладваното от съдията КАРАДЖОВА

в.т.д. № 1122 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Обжалвано е решение № 126/31.01.2019 г. по гр.д.№2617/2018 г. по описа на СтРС.

 

Въззивникът „Е.” ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. П. излага доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, като излага подробни съображения. Моли съда да отмени обжалваното решение и да се постанови друго, с което да бъде отхвърлен предявения иск изцяло. Претендира за присъждане на разноски пред двете инстанции.Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на въззиваемата.

 

Въззиваемата В.Г.Б. чрез процесуалния си представител изразява становище,че първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено. Претендират се сторените по делото разноски.

 

Съдът като обсъди събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните намира за установено следното:

 

От представените по делото писмени доказателства: писмо изх. № 6556847-1/ 11.05.2018 г., констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 337115 от 15.03.2017 г., справка за коригиране на сметката на електроенергия, се установява, че на 15.03.2017 г. е била извършена проверка на състоянието на измервателното средство на обект с с ИТН 2062898, с кл.№ 1001244922, паходящ се в гр. С.З.**, като електромерът бил демонтиран за експертиза. От представената по делото фактура № 1191310991 от 11.05.2018 г. се установява, че на шццата е начислена ел.енергия за периода 01.03.2017 г. - 15,03.2017 г. за 14 дни на стойност 80.54 лв.

От констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 550 от 29.01.2018 г. на БИМ, се установява, че при отваряне на електромера е било констатирано: осъществен е достъп до вътрешността на електромера. Към електрическата схема допълнително е присъединено устройство - платка с електронни компоненти, непринадлежащо към схемата на електромера /проверката е извършена при изключено устройство /. Има изменение на електрическата схема, което не съответства на одобрения тип.

От приетите по делото първоначално и допълнително заключения на съдебно-техническа експертиза се установява, че Констативният протокол от експертиза на средство за търговско измерване №550/29.01 2018 г.на БИМ отразява техническото състояние на СТИ №012322850,което е резултат от външно неправомерно действие върху електромера. Описаните в раздел 5.Техническо състояние на частите и механизмите,защитети от нерегламентиран достъп от Констативния протокол за метрологична експертиза на БИМ манипулации,водят до частично измерване или неизмерване на електрическата енергия,тъй като към електрическата схема допълнително е присъединено устройство - платка с електронни елементи, непринадлежащо към схемата на електромера и изменение на електрическата схема не съответства на одобрения тип. Методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия така,както е заложена в чл.48,ал. 1 ,т. 1б.б от ПИКЕЕ{обн. в ДВ бр.98/12.11.2013 г.) е приложена правилно,за което е налична и Фактура №1191310991/11.05.2018 г. Остойностеното,неизмерено количество         електроенергия,съгласно чл.51,ал. 1 от ПИКЕЕ е правилно,за което е приложена Справка за коригиране на сметката за електроенергия от 03.05.2018 г. Процесния електромер е преминал първоначална метрологична проверка през 2016 г. и трябва да премине вторична проверка през 2022г.,което

означава,че сроковете са спазени.

В допълнителното си заключение, вещото лице сочи, че началният момент на манипулация на процесното СТИ с фабричен № 012322850, съобразно товаровият му профил, предоставен от „Е.” ЕАД е 28.02.2017 г. в 23.33 ч.

 

  При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи :

 

          В нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. "а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия поради неправомерно въздействие. Самият закон обаче не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ в редакцията й към 17.07.2012 г. също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Регулиран от държавата ред за едностранна корекция на сметките е предвиден едва с приетите от ДКЕВР през 2013 г. ПИКЕЕ. Уреден е редът за извършване на съответните проверки и документирането им- чл. 40-51 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 43 ПИКЕЕ, в редакцията му към датата на проверката – 23.02.2017г., операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните системи за съответствието им с изискванията на ПИКЕЕ, а според чл.44 от правилата извън проверките по чл. 43, операторът на мрежата (собственикът на СТИ) извършва технически проверки на място на измервателната система/ СТИ. При тези проверки се съставя констативен протокол на основание чл. 47 ПИКЕЕ, който се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. Чл. 45 от ПИКЕЕ предвижда, че когато при проверка по чл.41 от правилата се установи грешка над допустимата, съгласно наредбата, за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към тези правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството ел. енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. В случая ответникът “Е.” ЕАД основава законосъобразността на извършената корекция с приложението на ПИКЕЕ.

     С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2015 г. на ВАС, 5– членен състав, обнародвано в ДВ бр. 15 от 2017 г., са отменени всички разпоредби на ПИКЕЕ, с изключение на съдържащите си в чл. 48-51 от глава ІХ правила относно случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия от операторите на съответните мрежи. Разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС № 2315/18 г., обн. ДВ бр.97/18 г., влязло в сила на 23.11.2018 г. Отмяната им няма обратно действие, поради което следва да се приеме, че за процесния период е имало приети ПИКЕЕ, относно реда за извършване на проверката на СТИ, съдържанието на констативния протокол за извършената проверка и пр.

       Съгласно трайно установената съдебна практика, обективирана в решение № 115 от 20.05.2015 г. по гр. д. № 4907/14 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на ВКС, І т. о., решение № 115/20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г., II т. о. на ВКС по приложението на ПИКЕЕ, налице е законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя за минал период след изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г. и приемането на ПИКЕЕ, като отговорността на потребителя на ел. енергия в тези хипотези е безвиновна /не е необходимо установяване, че същия е извършил манипулацията на СТИ/. Със същата  тази практика е въведено допълнително изискване, крайният снабдител с ел. енергия (доставчика) да предвиди в общите условия на договора с потребителите ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т. е. съгласно новите ПИКЕЕ.

      В чл. 28, ал.1 и 2 от Общите условия на ищцовото дружество не е посочено, че е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва. Ето защо, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия и предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е основателен.

 

       Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

       По отговорността за разноските :Процесуалният представител на “Е.” ЕАД е направил възражения за прекомерност на заплатеното от въззиваемата страна адвокатско възнаграждение. В настоящия случай въззиваемата е заплатила адвокатско възнаграждение в размер на 300лв., което не следва да бъде намалявано поради прекомерност предвид Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

         Водим от горните мотиви, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

         ПОТВЪРДЖАВА решение № 126/31.01.2019 г. по гр.д.№2617/2018 г. по описа на СтРС.

 

 

     ОСЪЖДА „Е.“ ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.П. **, да заплати на В.Г.Б., ЕГН ********** ***/съдебен адрес:***, - адв. И.П.П. направените по делото съдебни разноски в размер на 300,00 лева /триста лева/ по следната банкова сметка: *** ;.

 

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: