Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер………. 23.05.2019г.    гр.С.З.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорски окръжен съд – търговско отделение, на 24.04.2019г., в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                     

                                                            Председател: РУМЯНА БОНЧЕВА

                                                             Членове: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                             ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

                                                                                                                               

И секретаря Диана Иванова, като разгледа докладваното от съдията Симитчиев въззивно търговско дело номер 1123 по описа за  2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на „Е.” ЕАД против Решение от 31.01.2019г. по гр.дело №3509/2018г. по описа на С. районен съд, с което се признава за установено по отношение на ”Е.” АД П., със седалище и адрес на управление гр.П., ***, представлявано от  ***, ЕИК ***, че Ж.К.Х., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ” Ж.Х.-А.” ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.З.*** не му дължи сумата от 526.97 лв., представляваща сума за допълнително начислена ел. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за електромер ф. 012071038, отчитащ електро енергия за имот с ИТН 2025436, на клиент е кл. 1010159330 за периода 13.07.2016 г. до 26.09.2016 г. за 75 дни и се осъжда ответника да заплати на ищеца сумата от 350 лв разноски по делото за възнаграждение на един адвокат и за държавна такса.

Във въззивната жалба са наведени доводи за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното решение, като са изложени подробни съображения в тази връзка. Направено е искане съдът да отмени изцяло обжалваното решение и да се отхвърли предявения иск.

В законния срок е постъпил отговор на въззивната жалба, с който се изразява мнение за неоснователност на жалбата и се моли въззивният съд да потвърди първоинстанционното решение.

С.т окръжен съд, като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, намира следното:

Обжалваното решение е валидно и допустимо.

Предмет на предявения иск по чл.124, ал.1 ГПК е признаване за установено по отношение на "Е." ЕАД, че Ж.К.Х., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ” Ж.Х.-А.” ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.З.*** /съдебен адрес:***, офис 9 - адв, И.П.П. / не дължи сумата от 526.97 лв., представляваща сума за допълнително начислена ел. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за електромер ф. 012071038, отчитащ електро енергия за имот с ИТН 2025436, на клиент с кл. 1010159330, за 75дни, за периода 13.07.2016г.-26.09.2016г.

Ищцата Ж.К.Х., в качеството й на ЕТ „Ж.Х.-А.” твърди в исковата си молба, че е собственик на имот, находящ се в гр. гр. С.З.***. При посещение в салон на Б.П.ЕАД узнала, че има неплатена сметка към ответното дружество, макар че повече от година е абонат на друго електроснабдително дружество. В КЕЦ С.З. й било връчено писмо изх. №_> 5763241 от 22.06,2018 г., с което ответното дружество я уведомява, че при проверка извършена на 26.09.2016 г. на обект с ИТН 2025436, кл. № 1010159330 било констатирано, че електромерът отчитащ ел. енергията предоставяна на абоната отчита с грешка - 59.53%, поради което била коригирана сметката за периода от 13.07.2016 г. до 29.06.2016 г. за 75 дни в размер на 526.97 лв. Твърди, че допълнително начислената ел. енергия е начислена от ответното дружество неправомерно в нарушение на Закона на енергетиката и Общите условия на ЕВН ЕР и ЕВН ЕС, както и при неспазване на установените с ПИККЕ правила, не бил уведомяван от представител на ответното дружество за извършената проверка. Електромерът се намирал в заключено ел.табло, за което ищецът нямал ключ и то се намирало извън неговия имот, липсвали данни за виновно поведение от страна на ищеца

Ответникът оспорва аргументите на ищеца, като счита, че корекцията на сметката му е извършена правомерно и при спазване на законовите изисквания, за което излага съображения в отговора на ИМ.

По въпроса относно наличието на основание за коригиране на сметките на абоната за минал период, въззивният съд съобрази, че съгласно актуалната практика на ВКС, със ЗИД на Закона за енергетиката /ДВ бр. 54/12 /в сила от 17.07.2012 г./ е въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задълженията си по чл. 98а ал. 2, т. 6 и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ: т.е. само при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекция и при налични правила за измерване на количеството /ПИКЕЕ/, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия.

Нови ПИКЕЕ, приети на основание посочените норми, са издадени на 12.11.13г., след която дата, следва да се приеме, че корекцията на сметката на клиента от крайния снабдител е допустима и правомерна, но при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекция. Съответно, доколкото периодът на корекция в процесния случай е след тази дата, то новите ПИКЕЕ са приложими в настоящия случай.

Съгласно ал.1 на чл.28 от ОУ на ответника, ЕВН ЕС, въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия, изчислява и коригира сметките на Клиента за изминал период. Според ал.2 на чл.28, в случаите по ал.1 продавачът изготвя справка за дължимите суми и в 7 (седем) дневен срок уведомява Клиента за сумите, които последният дължи или ще му бъдат възстановени със следващото плащане.

 С изменението на чл.98а, ал.1, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, обаче, за крайния снабдител е възникнало задължение да предвиди ред за уведомяване на абоната при корекция на сметката му за минал период.

В чл.98а, ал.1, т.6 ЗЕ, (в сила от 12.07.2012г.) изрично е предвидено, че общите условия на крайния снабдител задължително съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:

а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;

б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.

Очевидно е, че законодателят е имал предвид ОУ на крайните снабдители да съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съобразно ПИКЕЕ, които е следвало да се приемат след въпросната законова променя от 2012г., т.е. новите ПИКЕЕ, издадени от ДКЕВР, обн. в ДВ на 12.11.13г.

В чл.28, ал.1 и 2 от общите условия на ответното дружество не е посочено, че в същия е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, както изисква новата разпоредба на чл.98а, ал.1, т.6 ЗЕ, в сила от 12.07.2012г.), а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва.

Ето защо, съдът намира, че ответното дружество не е изпълнило вмененото му от законодателя задължение да създаде в общите си условия на договорите с крайния потребител на електрическа енергия ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, поради което, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, тъй като снабдителят не е изпълнил горепосочените си задълженията по чл. 98, ал.2, т.6 ЗЕ, което води до липса на уреден в общите му условия ред за уведомяване на клиента, при наличие на основание за корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ.

Въз основа на всичко изложено дотук, съдът намира, че извършената от ответното дружество корекция на сметките на ищеца, въз основа на която му е начислена сумата от 526.97 лв за допълнително начислена ел. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за електромер ф. 012071038, отчитащ електроенергия за имот с ИТН 2025436, на клиент с кл. 1010159330 за периода от 75 дни, от 13.07.2016 г. до 26.09.2016 г., е неправомерна, поради което посочената сума не е дължима от ищеца, което обуславя извод за основателност на предявения срещу ответното дружество отрицателен установителен иск.

Тъй като първоинстанционния съд е стигнал до същия извод и го е уважил изцяло, обжалваното решение ще бъде потвърдено.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските пред настоящата инстанция от 300 лв за адвокатски хонорар.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                               РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение от 31.01.2019г. по гр.дело №3509/2018г. по описа на С. районен съд.

ОСЪЖДА „Е.”ЕАД със седалище и адрес на управление  гр. П., ***, ЕИК *** да заплати на Ж.К.Х., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ” Ж.Х.-А.” ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.З.*** разноските пред настоящата инстанция от 300лв за адв. хонорар.

Присъдените суми могат да бъдат заплатени от „Е.”ЕАД по следната банкова сметка  ***:

IBAN: ***.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                

 

ЧЛЕНОВЕ:

                                                                           1.

                                                                    

      

 

           2.