Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер……….                   27.05.2019 година                         Град С.З.           

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

На 24.04.                                                                                     2019 година

В публичното заседание в следния състав:

                                            

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. БОНЧЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                                     ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

Секретар: Диана  Иванова

като разгледа докладваното от съдията КАРАДЖОВА

в.т.д. № 1124 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Обжалвано е решение № 251/22.02.2019 г. по гр.д.№5116/2018 г. по описа на СтРС.

 

Въззивникът „Е.” ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. П. излага доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, като излага подробни съображения. Моли съда да отмени обжалваното решение и да се постанови друго, с което да бъде отхвърлен предявения иск изцяло. Претендира за присъждане на разноски пред двете инстанции.Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на въззиваемият.

 

Въззиваемият И.Т.И. чрез процесуалния си представител изразява становище,че първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено. Претендират се сторените по делото разноски.

 

Съдът като обсъди събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните намира за установено следното:

По делото не се спори, че ищецът е потребител на електрическа енергия за обект, находящ се в находящ се в гр. С.З., ул.  ***, с клиентски № 1001390251, ИТН 2042402.

От представения по делото констативен протокол № 248137/07.01.2016г. за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване, се установява, че при извършена на 07.01.2016г. проверка от представители на ответното дружество, в присъствието на двама свидетели, е констатирано, че емонтиран шунт         /мост/         със         съчение      16 мм2 между клеми 1 и 2 на електромера, скъсана е пломбата на клемния блок, не работи датчик за отворен клемен капак. Посочено е, че шунтът е от меден проводник - 16 мм2'

Вследствие на това същият е демонтиран, поставен в безшевна торба с пломба № 377197 и предаден за експертиза.

Видно от констативен протокол от експертиза на средство за измерване № 263/10.02.2017г. се установява, че при отваряне на елекромера не са констатирани констуктивни изменения. Осъществен е достъп до вътрешността на електромера - окъсяване между токовите клеми с външен мост от меден проводник, водещо до Промяна на метрологическите характеристики на електромера.Посочено е, че метрологичните характеристики и външен вид на електромера не съответстват на изискванията за одобрения тип.

В писмо № 4015866-1/28.06.2017г . , адресирано от ответното дружество до ищеца, се посочва, че констатациите на експертизата на БИМ налагат корекция на сметката за ел. енергия, тъй като електромерът отчита с грешка минус 89.39%. и за периода 17.12.2015г. до 07.01.2016г., за 21 дни, е начислена допълнителна сума в размер на 119.80 лв..

За посочената допълнително начислена сума е издадена фактура № 1173980012/28.06.2017г. за сумата 119.80 лв. с ДДС, която сума, е заплатена от ищеца /видно от представения системен бон/квитанция на „Е." ЕАД № 00283409/25.07.2017г./.

За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза. Вещото лице е констатирало, че процесният електромер - статичен, еднофазен, двутарифен, тип ADDAX NP71E.1-5-31 ф. №011871899/2015г. е манипулиран. Електромерът не съответства на техническите и метрологически изисквания и не отчита част от консумираната ел. енергия. Отбелязано е, че методът на изчисляване а неизмерената ел. енергия и методиката за остойностяването й в конкретния случай е приложени правилно, в съответствие с чл. 48, ал.1,т.1а и чл. 51, ал.1 от Правила за измерване на консумираната ел. енергия.

          При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи :

 

          В нормата на чл. 98а, ал. 2, т. 6, б. "а" ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г. е предвидено, че крайният снабдител продава ел. енергия при публично известни общи условия, които съдържат задължително ред за уведомяване на клиента, при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6, в случай на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия поради неправомерно въздействие. Самият закон обаче не въвежда правила за реда на установяване на неправомерно въздействие и за извършване на корекция на сметката на потребителя. Нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ в редакцията й към 17.07.2012 г. също не съдържа такива правила, а урежда законовата делегация, съобразно която на ДКЕВР (сега КЕВР) е възложено да приеме правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), включително за установяване на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Регулиран от държавата ред за едностранна корекция на сметките е предвиден едва с приетите от ДКЕВР през 2013 г. ПИКЕЕ. Уреден е редът за извършване на съответните проверки и документирането им- чл. 40-51 от ПИКЕЕ.

Съгласно чл. 43 ПИКЕЕ, в редакцията му към датата на проверката – 23.02.2017г., операторът на съответната мрежа извършва проверки на измервателните системи за съответствието им с изискванията на ПИКЕЕ, а според чл.44 от правилата извън проверките по чл. 43, операторът на мрежата (собственикът на СТИ) извършва технически проверки на място на измервателната система/ СТИ. При тези проверки се съставя констативен протокол на основание чл. 47 ПИКЕЕ, който се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. Чл. 45 от ПИКЕЕ предвижда, че когато при проверка по чл.41 от правилата се установи грешка над допустимата, съгласно наредбата, за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към тези правила, неправилно и неточно измерване или неизмерване и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството ел. енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от ПИКЕЕ за оператора на разпределителната мрежа. В случая ответникът “Е.” ЕАД основава законосъобразността на извършената корекция с приложението на ПИКЕЕ.

     С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. д. № 2385/2015 г. на ВАС, 5– членен състав, обнародвано в ДВ бр. 15 от 2017 г., са отменени всички разпоредби на ПИКЕЕ, с изключение на съдържащите си в чл. 48-51 от глава ІХ правила относно случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия от операторите на съответните мрежи. Разпоредбите на чл. 48-51 от ПИКЕЕ са отменени с решение на ВАС № 2315/18 г., обн. ДВ бр.97/18 г., влязло в сила на 23.11.2018 г. Отмяната им няма обратно действие, поради което следва да се приеме, че за процесния период е имало приети ПИКЕЕ, относно реда за извършване на проверката на СТИ, съдържанието на констативния протокол за извършената проверка и пр.

       Съгласно трайно установената съдебна практика, обективирана в решение № 115 от 20.05.2015 г. по гр. д. № 4907/14 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 111 от 17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на ВКС, І т. о., решение № 115/20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г., II т. о. на ВКС по приложението на ПИКЕЕ, налице е законово основание за извършване на корекция на сметките на потребителя за минал период след изменението на ЗЕ от м. юли 2012 г. и приемането на ПИКЕЕ, като отговорността на потребителя на ел. енергия в тези хипотези е безвиновна /не е необходимо установяване, че същия е извършил манипулацията на СТИ/. Със същата  тази практика е въведено допълнително изискване, крайният снабдител с ел. енергия (доставчика) да предвиди в общите условия на договора с потребителите ред за уведомяване на клиента при извършена корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т. е. съгласно новите ПИКЕЕ.

      В чл. 28, ал.1 и 2 от Общите условия на ищцовото дружество не е посочено, че е регламентиран ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6, в посочените в б.”а” и б.”б” хипотези, а единствено регламентира процедура за корекция на сметки за изминал период, без никаква конкретика, вкл. и уведомяване на абоната в 7-дневен срок, за което пък липсва регламент по какъв точно начин се извършва. Ето защо, следва да се приеме, че не е осъществен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия и предявеният иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е основателен.

 

       Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

       По отговорността за разноските :Процесуалният представител на “Е.” ЕАД е направил възражения за прекомерност на заплатеното от въззиваемата страна адвокатско възнаграждение. В настоящия случай въззиваемият е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 300лв., което не следва да бъде намалявано поради прекомерност предвид Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

         Водим от горните мотиви, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

         ПОТВЪРДЖАВА решение № 251/22.02.2019 г. по гр.д.№5116/2018 г. по описа на СтРС.

 

        ОСЪЖДАЕ.“ ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.П. ул.***, да заплати на И.Т.И., ЕГН **********, с адрес:   ***, и съдебен адрес:***, чрез адв. Р. А. направените по делото съдебни разноски в размер на 300,00 лева /триста лева/ по следната банкова сметка: ***: ***!С: *** при банка П. клон С.З. ТИТУЛЯР: Р.А.А..

 

 

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: