П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

Година 2019                                                                   гр. С.З.                                              

СТАРОЗАГОРСКИ  ОКРЪЖЕН  СЪД                    ТЪРГОВСКО  отделение 

На 08 май                                                                                  2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

                                                                      ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

СЕКРЕТАР: Красимира Цонева

ПРОКУРОР:

Сложи за разглеждане докладваното от съдията БОНЧЕВА

Т.Д. № 1142 по описа за 2019 година

На именното повикване на второ четене, в 11,25 часа се явиха:            

 

          ВЪЗЗИВНИК: У. „П.Д.С.К.“ АД –С.З.- редовно и своевременно призован, явява се адв. К.М..

 

          ВЪЗЗИВАЕМ: ЕТ "А.-Г.Х." - С.З.- редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. И.М., редовно упълномощен по делото.

 

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

 

          Производството е образувано по въззивна жалба на У. „П.С.К.“ АД против уважителната част на Решение № 82/21.01.2019 г., постановено по гр.д. № 429/2018 г. по описа на Районен съд – С.З., с което въззивника е осъден да заплати на въззиваемия сумата 8862,20 лв. с ДДС, представляваща неизплатено възнаграждение за изпълнени строително-монтажни работи за обекти: “Главна стая сестра” - 2233,27 лв. с ДДС; “14-то копче VІ-то Вътрешно отделение” - 4609,75 лв. с ДДС и “Южен портал” по договори за изработка, съгласно Протоколи обр.19 от 22.01.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата от завеждане на иска - 18.01.2018 г. до окончателното й изплащане. И сумата от 750,05 лв., представляваща лихва за забава в плащането на главницата от 8882,29 лв. с ДДС за периода 03.03.2017 г. - 31.12.2017 г., както и направените по делото разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 1331 лв. Въззивната жалба касае осъдителната част на решението. В нея са изложени подробни съображения във връзка с направените оплаквания за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на обжалвания съдебен акт. Направено е искане въззивната жалба да бъде възприета като молба за допълване на решението, като следва да се приведе диспозитива в съответствие с мотивите в частта на стр.9, последния абзац долу, като посочи сумата за обект “Южен портал” с ДДС ли е или не. Представени са писмени документи, за които е направено искане да се приемат като писмени доказателства по делото. 

В законния срок е постъпил отговор на въззивната жалба от ЕТ “А.-Г.Х.” чрез пълномощника му адв. И.М., в който е взето становище, че решението е правилно и законосъобразно, а въззивната жалба – неоснователна. Претендират се разноските пред настоящата инстанция.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата, направеното в нея доказателствено искане, както и молбата за допълване на решението, формулирано в т.4 на жалбата. Оспорвам отговора. Други доказателствени искания нямам и не представям.

 

АДВ. М.: Поддържам отговора срещу въззивната жалба, която оспорвам по същество. По отношение на представените доказателства предоставям на Вас да прецените дали да бъдат приети. В тях не виждам основание, освен да се сочи, че не са били известни на страната. По отношение направеното искане за допълване решението на районния съд в т.4 на въззивната жалба мисля, че е основателно и следва да върнете делото на първоинстанционния съд.

 

Съдът, след съвещание намира, че с оглед становищата на страните следва да уважи направеното във въззивната жалба искане за това делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за допълване на първоинстанционното решение съобразно искането, направено в т.4 на въззивната жалба. С оглед на това съдът счита, че следва да прекрати производството по настоящото дело и да върне делото на първоинстанционния съд за допълване на решението, съобразно разпоредбата на чл.250 от ГПК, след което делото следва да се изпрати за произнасяне по въззивната жалба на Окръжен съд - С.З.. След внасяне на делото отново в съдебно заседание пред въззивната инстанция, съдът ще се произнесе по искането за приемане на приложените писмени документи.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 1142/2019 г. по описа на Окръжен съд - С.З..

 

ВРЪЩА делото на Районен съд - С.З.за допълване на решението съобразно направеното във въззивната жалба искане съгласно разпоредбата на чл.250 от ГПК.

 

След постановяване на допълнителното решение, делото да се върне в Окръжен съд - С.З.за произнасяне по въззивната жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.40 часа.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                     СЕКРЕТАР: