ЗАПОВЕД № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 
 
 
 

Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм., бр. 48 от 13.06.2006 г., бр. 50 от 20.06.2006 г., бр. 63 от 4.08.2006 г., бр. 7 от 23.01.2007 г., бр. 11 от 2.02.2007 г., бр. 20 от 6.03.2007 г., бр. 27 от 30.03.2007 г., бр. 38 от 11.05.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 48 от 15.06.2007 г., доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., изм., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 83 от 16.10.2007 г., бр. 104 от 11.12.2007 г., бр. 2 от 8.01.2008 г., бр. 32 от 25.03.2008 г., бр. 39 от 15.04.2008 г., бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 44 от 9.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г., бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 87 от 7.10.2008 г., бр. 92 от 24.10.2008 г., бр. 101 от 25.11.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 18 от 10.03.2009 г., бр. 29 от 17.04.2009 г., бр. 62 от 4.08.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., бр. 68 от 25.08.2009 г., бр. 81 от 13.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 90 от 13.11.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г., бр. 36 от 14.05.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., бр. 86 от 2.11.2010 г., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 20 от 11.03.2011 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., бр. 53 от 12.07.2011 г.

 
 
 
 

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка с § 100, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003 г.) и чл. 13, ал. 2 - 4 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и резултатите от изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със заповед № ЛС-04-721 от 5.Х.2005 г., утвърждавам:

Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение по отношение на лицата, придобили квалификация за синдици.

Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

№ по ред

Име

Презиме

Фамилия

Адрес

Телефон

Специалност

1

2

3

4

5

6

7

1

Антон

Любенов

Съботинов

София 1404, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 4Б, вх. Б, ет. 3, ап. 21

02/588 309

юрист

2

Антония

Станимирова

Ганчева

София, ул. Граф Игнатиев 11,
ет. 1, правна кантора “В енд Н”

02/9 805 412

юрист

3

Ана

Георгиева

Миленкова

София 1164, ул. Васил Кирков 19, ап. 11

0898/700067

юрист

4

Андон

Георгиев

Роков

София 1000, ул. Граф
Игнатиев 14, ет. 2

02/9 806 540

юрист

5

Александър

Йорданов

Комсийски

Стара Загора 6000,
ул. Генерал Столетов 42А

042/600 345

юрист

6

Анелия

Иванова

А.-Сръндева

София, пл. България, адм. сграда на НДК, ет. 17, стая 8

02/8 518 915

юрист

7

Антоанета

Янчева

Йовчева

Стара Загора 6000,
ул. Цар Калоян 53, вх. А, ап. 6

042/625 515

юрист

8

Анелия

Георгиева

Станчева

Казанлък 6100, ул. Макариополска 42, ет. 6, ап. 24

0431/6 38 59

юрист

9

Антоанета

Георгиева

Димитрова

Пловдив 4000, ул. Опълченска 10

032/634-154
0899/815-770

юрист

10

Албена

Любенова

Ванчева

София, ж.к. Лагера, бл. 60, вх. 1,ет. 7, ап. 26

0888/30-84-30

юрист

11

Албена

Милчова

Николова

София, ж.к. Младост 4, бл. 465, вх. 6, ет. 6, ап. 40

0887/519902

юрист

12

Александър

Георгиев

Костадинов

София, кв. Лагера, бл. 59,
вх. 1, ет. 17, ап. 76

0888/881774

юрист

13

Антоанета

Божидарова

Стойкова

Плевен, ул. Иван Вазов 10а,
офис 14

064/806932

юрист

14

Александър

Ценков

Георгиев

София, ул. Страхил воевода 6, ет. 2, ап. 4

02/9440217

юрист

15

Александър

Атанасов

Великов

София, ул. Лайош Кошут 22

тел./факс:
851-01-05

юрист

16

Асен

Русенов

Манев

Пловдив 4000, кв. Христо Смирненски, ул. Явор 25, вх. В, ет. 2, ап. 13

032/446908

юрист

17

Ангел

Николов

Донов

Варна 9000, ул. Ген. Радко Димитриев 7

052/615513

юрист

18

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

19

Бояна

Георгиева

Караиванова

София 1612, бул. Цар Борис III № 126, ет. 1

02/9555251

юрист

20

Борис

Любенов

Борисов

София 1303, кв. Зона Б5, бл. 13, вх. А, ап. 16

02/9863811

юрист

21

Боривой

Ангелов

Миланов

София 1408, ж.к. Иван Вазов,
ул. Краище, бл. 26, вх. В,
ет. 4, ап. 50

02/8514384

икономист

22

Борислав

Иванов

Чолаков

София 1612, кв. Лагера, бл. 44, вх. А, ет. 10, ап. 45

0888/360774

юрист

23

Боян

Василев

Минев

Разград 7200, бул. Бели Лом 29, вх. А, ап. 9

084/661202

икономист

24

Борислав

Димитров

Захариев

София, ул. Порто Лагос 7,
вх. Б, ап. 18

0888/258156

юрист

25

Бохос

Кеворк

Кеворкян

София, кв. Лозенец, ул. Борова гора 32

0888/887571

юрист

26

Борис

Манолов

Витанов

София, ж.к. Бъкстон, ул. Мур 1А, вх. А, ап. 23

0887/982576

юрист

27

Веселин

Луканов

Банков

София, ул. Ивайло 23, ап. 3

02/8524518

икономист

28

Владимир

Тодоров

Петков

София 1000, ул. Солунска 41,
ет. 2, ап. 7

02/9863526

юрист

29

Виктор

Георгиев

Сираков

София 1000, бул. Цариградско шосе 387, вх. Б, ап. 1

0878-208-489; 0887-208-483

икономист

30

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

31

Виолета

Борисова

Манолова

София 1000, ул. Стефан
Караджа 11А, ап. 8

02/9881067

юрист

32

Валентина

Методиева

Попова

София 1113, ул. Райко Алексиев 26, бл. 3, вх. А, ет. 5, ап. 11

02/9717535

юрист

33

Весела

Василева

Дахтерова

София 1113, кв. Слатина,
ул. Алфред Нобел 2, вх. Г,
ет. 3, ап. 6

02/719875

юрист

34

Владимир

Людмилов

Цачев

София 1202, ул. Веслец 32,
ет. 2, ап. 3

02/9836136

юрист

35

Валентин

Любенов

Георгиев

София, ул. Парчевич 27

02/9376500

юрист

36

Вечислав

Христов

Чанков

Бургас, ул. Фердинандова 57,
ет. 2

056/840186

икономист

37

Владимир

Иванов

Владинов

София 1504, бул. Васил
Левски 144, вх. А, ет. 1, ап. 2

0888/855335

икономист

38

Ванко

Петров

Митев

София 1527, район "Оборище",
бул. Васил Левски 112, партер, ап. 1

02/9800263

юрист

39

Валери

Илиев

Иванов

Враца, ж.к. Дъбника, бл. 15, вх. Б, ап. 29

092/56158

юрист

40

Владимир

Радославов

Дончев

София, ул. Майор Първан Тошев 17—19, ет. 1

0888/530425

юрист

41

Владимир

Александров

Тошев

София 1614, кв. Горна баня, ул. Кристал 12

02/9577236

юрист

42

Валери

Иванов

Коев

София 1618, ул. Букет 56, бл. 6А, ет. 8, ап. 32

02/9883041

юрист

43

Виктория

Николаева

Пенкова

София, ул. Христо Белчев 9,
ет. 3

02/986-79-07, факс 02/986-78-65

юрист

44

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

45

Велина

Аспарухова

Рашкова

София 1606, ул. Лайош
Кошут 22, ет. 1

юрист

46

Веселин

Рашков

Рашков

София 1606, ул. Лайош Кошут 22, ет. 1

02/8510105

юрист

47

Веселина

Любомирова

Петрова

София 1504, бул. Цар Освободител 23, ет. 1

02/9463383

юрист

48

Владимир

Дочев

Кинкин

София, ул. Цар Иван Шишман 8

02/9803475

юрист

49

Виолета

Александрова

Христоскова

София 1000, ул. Солунска 9,
ет. 1, “Старт 999”—ЕООД

02/9819632

юрист

50

Венелин

Василев

Василев

Сливен, ул. Петко Славейков
7-Б-5

044/662255

икономист

51

Венцеслава

Стефанова

Стефанова

Русе, ул. Църковна независимост 11, ет. 1

тел./факс: 082/587-487

юрист

52

Вълко

Стоев

Стоев

Ямбол, ул. Кара Кольо 3

046/666-202

юрист

53

(Отм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г.)

54

Гинка

Иванова

Вълкова

Добрич 9300, ул. Ген. Гурко 22, ет. 3, ап. 8

058/605277

икономист

55

Габриела

Павлова

Сулай

Варна 9000, ул. Дрин 1, вх. Е, ет. 6, ап. 82

052/616887

икономист

56

Георги

Василев

Георгиев

София 1606, район "Витоша",
ул. Момина скала 16

0888/304001

икономист

57

Георги

Иванов

Будев

Варна 9003, ул. Първи май 36,
ет. 2, ап. 6

052/600207

икономист

58

Георги

Събев

Събев

София, ул. Парчевич 42, ет. 2

02/980 04 12, факс 02/980 04 13

юрист

59

Галина

Георгиева

Паскалева

София, ул. Лавеле 10, ет. 3,
ап. 9

02/9813655

юрист

60

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

61

Ганка

Янева

Кольовска

София 1769, кв. Мусагеница,
бул. Климент Охридски 1А,
офис 2, ет. 2

02/8700502

икономист

62

(Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

63

Гроздан

Колев

Христов

София, ул. А. Узунов 25, вх. Б, ап. 35

0889/777-022

икономист

64

Георги

Николов

Гонев

с. Марково, ул. Мир 2

0898/632782

юрист

65

Даниела

Сергеева

Куцева

София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София 1, сгр. 10, ет. 3

0888/344-275,
тел. 817-93-26

юрист,
икономист

66

Диана

Меранзова

Колева

Стара Загора 6000, ул. Г. Михайловски 30, ет. 1, офис 1

0888/303388

икономист

67

Денис

Петков

Ангелов

София 1113, ул. Райко Алексиев 38, бл. 215, ет. 9, ап. 27

02/8719512

юрист

68

Димитър

Василев

Мирчев

София, ж.к. Захарна фабрика, бл. 130, ап. 34

0887/93-63-84,
факс 02/811-21-31

юрист,
икономист

69

Димитър

Василев

Христов

Русе 7000, ул. Петко Д. Петков 21, вх. Б, ет. 1

082/876098

юрист

70

Драгомира

Стефанова

Шефкенова-Грозлекова

София, ул. Славянска 4, Агенция за държавни вземания — ЦУ

0897/603341

юрист

71

Дафинка

Такова

Станева

Монтана 3400, ж.к. Младост 1, бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 5

096/42867

юрист

72

Димитър

Георгиев

Йорданов

Пловдив, ул. Пере Тошев 5   

032/676160
032/676166
моб. тел.
0885005085

икономист

73

Дафинка

Найденова

Илиева

Шумен 9700, ул. Климент Охридски 35, вх. 3, ап. 55

0888/447974

икономист

74

Димитър

Валентинов

Богданов

София, бул. Витоша 19, ет. 3, ап. 7

02/986 09 54

юрист

75

Диляна

Цвяткова

Иванова

София, ж.к. Разсадника, бл. 22 А, вх. А, ет. 2, ап. 4

0887/515711

юрист

76

Денчо

Георгиев

Авджиев

Добрич 9300, ул. Ангел Кънчев 5, ет. 2

058/602086

икономист

77

Димитър

Павлов

Димитров

Разград 7200, ул. Цар Асен 2, ет. 3, офис 6

084/660682

юрист и икономист

78

Димитър

Лазаров

Причкапов

София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 2, ап. 7

02/980-65-40

юрист

79

Димитър

Трифонов

Георгиев

Варна, ул. Ген. Скобелев 13, вх. А, ет. 2, ап. 6

0888/74-46-45

икономист

80

Димитър

Любомиров

Стефанов

София, бул. Цар Освободител 8

02/9882119

юрист и икономист

81

Димитър

Николов

Георгиев

Хасково, ул. Драгоман 2, ет. 1, офис 1

038/601-240
0899/765-462

юрист

82

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

83

Драгомир

Иванов

Григоров

Велико Търново 5000, ул. Цар Самуил 6, ет. 2, ап. 6

0888/224885

икономист

84

Димитър

Стефанов

Банков

София 1000, бул. Васил Левски 7, ет. 3, ап. 9

0888/847642

икономист

85

Даниела

Вълчева

Демирева-Гюрова

Стара Загора 6000, кв. Казански, бл. 8, вх. А, ет. 2, ап. 5

042/256057

икономист

86

Диана

Атанасова

Хитова

Сливен, ул. Миркович 1

044/662355

юрист

87

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

88

Димитрина

Георгиева

Накова

София, бул. Александър Стамболийски 47, ет. 4,
ап. 12

0888/517481

юрист

89

Донка

Кирилова

Грънчева

София, ул. Метличина поляна, бл. 31, вх. Б, ап. 28

0888/771-793,
02/935-91-13

икономист

90

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

91

Дора

Иванова

Гарелова

Бургас 8018, ж.к. Зорница, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап.24

056/862317

икономист

92

Димитър

Костадинов

Смиленов

София 1000, ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 1

02/988 30 41

юрист

93

Дора

Златева

Милева-Иванова

Кърджали 6600, ул. Хан Аспарух 5, вх. А, ет. 4, ап. 12

0885/258615

икономист

94

Емилия

Натова

Лазарова

Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 81, ет. 5, ап. 15

0887/210075

юрист и

95

Евгени

Любенов

Точев

София 1111, ж.к. Яворов, бл. 57, вх. А, ет. 1, ап. 3

02/8595064

юрист

96

Евгения

Борисова

Василева

Плевен, ул. Шипка 7, ет. 1, ап. 1

0888/724-160

икономист

97

Елка

Неделчева

Петрова

Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6

042/620152

юрист

98

Елисавета

Томова

Тасева

Разград 7200, ул. Венелин 25, ап. 10

084/660158

икономист

99

Евгени

Павлов

Тодоров

София 1404, бул. Васил Левски 120, ет. 5, ап. 16

0888/455719

икономист

100

Екатерина

Янкова

Фурнаджиева

София 1504, бул. Евлоги Георгиев 113, ет. 5

0888/430107

юрист

101

Елена

Димитрова

Дамгова

София, район „Лозенец”, ул. Миджур 26

0888/896840

икономист

102

Елица

Симеонова

Стоева

София 1000, ул. Княз Борис I
№ 71

02/9863369

юрист

103

Елвира

Гроник

Танчева

София 1000, ул. Княз Борис I
№ 71, партер

02/9863369

юрист

104

Емил

Георгиев

Делчев

София 1000, ул. Калоян 8, ет. 2

02/9330979

юрист

105

Емил

Траянов

Стефанов

Силистра, ул. Симеон Велики 5, ап. 6

086/835-250
0887/468-228

юрист

106

Елин

Господинов

Топалов

София 1463, ул. Н. Славков 41, партер

02/9523721

юрист

107

Елияна

Борисова

Анталовичева

София, ж. к.  Славия, бл. 12, вх. А, ет. 2, ап. 9

0887/822464

икономист

108

Златимир

Бориславов

Жечев

Варна 9000, ул. Г. С. Раковски 43, вх. А, ет. 2, ап. 6

052/570472

юрист

109

Ирена

Стефанова

Александрова

Видин 3700, ул. Цар Симеон Велики 1, ет. 2

0888/357577

юрист

110

Иво

Стоилков

Траянов

Русе 7015, ж.к. Дружба 3,
ул. Кап. Петко Войвода 2,
бл. 16, вх. Б, ет. 5, ап. 15

082/621264

икономист

111

Иглика

Димитрова

Логофетова

София 1000, ул. Неофит
Рилски 45, ет. 3, ап. 7

0888/637736

юрист

112

Иван

Атанасов

Манолов

Варна 9000, бул. Цар Освободител 49, вх. В, ет. 5, ап. 39

052/635 800

икономист

113

Иван

Димитров

Иванов

София, ж. к. Дървеница, бл. 18А, вх. Б, ап. 11

тел. 876-44-52

икономист

114

Иван

Димитров

Стръмски

Стара Загора 6000, ул. Св. Княз Борис I № 93, ет. 6

042/620152

юрист

115

Иван

Иванов

Георгиев

Хасково, ул. Драгойна 12-14, ет. 4, ап. 8

0888/969-944,
038/662-059

икономист

116

Иван

Илиев

Зонков

Пловдив 4000, ул. Янко Сакъзов 9, ет. 2, ап. 3

0888/721620

икономист

117

Ирина

Михайлова

Стоева

София 1504, ул. Сан Стефано 17, ет. 3

02/954-26-10, факс 02/954-26-55

юрист

118

Иван

Ников

Иванов

Нова Загора, ул. Генерал Мирски 7, ет. 2

0888/467-035,
0889/880-793

икономист

119

Иван

Пейков

Иванов

София 1000, ул. Цар Самуил 40

0888/831955

юрист

120

Иво

Веселинов

Велчевски

София 1463, бул. Патриарх Евтимий 80, вх. Б, ет. 2, ап. 5

02/9815766

юрист

121

Илиан

Велиславов

Кузманов

София 1330,
ж.к. Разсадника, бл. 12,
вх. Б, ап. 47, ет. 7

02/8237576

икономист

122

Иван

Тодоров

Летников

София 1404, бул. Гоце Делчев, бл. 1, вх. Г, ет. 2, ап. 57

02/9812046

юрист

123

Ивелин

Методиев

Иванов

Шумен 9700, ул. Съединение 68, вх. А, ет. 2, ап. 7

054/500005

юрист

124

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

125

Иван

Дончев

Чернев

София, ж.к. Люлин, бл. 132,
ап. 21

02/273324

юрист

126

Иван

Стойков

Ханджиев

Казанлък 6100, ул. Тулово 17А, ет. 5, ап. 29

0431/40263

икономист

127

Иван

Бонев

Гутев

Търговище 7700, ул. Никола Петков 12

0601/22151

икономист

128

Илияна

Господинова

Генова

Бургас, ж.к. Зорница, бл. 38, вх. 4

056/862155

юрист и икономист

129

Иво

Христов

Гъчков

Русе, ул. Църковна независимост 35, ет. 1, офис 101

082/822 011,
моб. тел.  0887 243 208

юрист

130

Иван

Василев

Карабоев

Варна, ул. Любен Каравелов 31, вх. А, ет. 2, ап. 6

052/645599

юрист и икономист

131

Иван

Тодоров

Балабанов

Габрово 5300, ул. Й. Соколски 23, ет. 2, ап. 6

066/807474

икономист

132

(Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

133

Илка

Иванова

Петкова

Стара Загора, ул. Ал. Батенберг 10, вх. А, ет. 4, ап. 12

0887/256196

юрист

134

Йордан

Савов

Тодоров

София 1111, ж.к. Гео Милев,
ул. Постоянство 1, вх. А, ап. 6

0888/330101

юрист

135

Йордан

Събев

Събев

Търговище 7700, хотел “Мизия”, офис 219

0888/889121

икономист

136

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

137

Кирил

Иванов

Цуцов

Сливен, ул. Хаджи Димитър 14, ет. 2, офис № 4

тел./факс 044/62-44-80

юрист

138

Красимир

Петров

Иванов

Враца 3000, ул. Иван Андрейчин 3, ет. 1, ап. 3

0888/690606

икономист

139

Красимир

Димов

Колев

Пловдив 4000, бул. Шести септември 152, ет. 1, офис 109

0888/706716

икономист

140

Константин

Владимиров

Брусев

Пловдив, ул. Брегалница 2

тел./факс
032/64 25 00

юрист

141

Константин

Михайлов

Павлов

Пловдив 4000, ул. Ламартин 5

0888/347477

юрист

142

Красин

Симеонов

Кръстев

София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 35, вх. А, ет. 5, ап. 22

02/9888498

юрист

143

Кирил

Станев

Карагьозов

София 1505, ул. Иларион Драгостинов 21, вх. Б, ап. 17

02/9431283

икономист

144

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

145

Костя

Викторов

Караиванов

София 1000, ул. Солунска 59, партер

02/9531767

юрист

146

Красимира

Дичева

Желева-Малчева

София, ж.к. Люлин, бл. 347,
ет. 15, ап. 71

02/9218099

юрист

147

Киро

Георгиев

Киров

София 1000, ул. Неофит Рилски 55, ет. 1

02/9869999

юрист

148

Катя

Иванова

Иванова

Перник, ул. Калофер 14

0888/346154

юрист

149

Любен

Иванов

Иванов

Видин, ул. Хаджи Димитър 26, ап. 1

094/601-987, факс 094/600-007

юрист

150

Людмила

Милчева

Лозанова

София 1421, кв. Лозенец, ул. Николай Лилиев 3, ет. 2,ап. 3

0888/265151

юрист

151

Людмил

Иванов

Ангов

Петрич, ул. Екзарх Йосиф 36

0745/26166

икономист

152

Лидия

Георгиева

Атанасова

Сливен 8800, ул. Миркович 1

044/623343

юрист

153

Любимка

Владимирова

Дюлгерова

София, ул. Христо Белчев 9,
ет. 3

02/986-79-07
факс 02/986-78-65

юрист

154

Лъчезар

Митков

Бажлеков

Варна, ул. Дрин 10, ап. 82

052/608647

юрист

155

Мариана

Симеонова

Атанасова

София 1618, ул. Обиколна 8А, бл. 1, вх. Б, ап. 4, ет. 2

02/98595359

икономист

156

Марин

Михайлов

Михайлов

Варна, ж.к. Възраждане, бл. 45, вх. 6, ет. 5, ап. 135

0888/45-22-98

икономист

157

(Отм. – ДВ, бр. 67 от 2009 г.).

158

Марияна

Иванова

Николова

София 1000, бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 2, надпартерен

02/9899030

юрист

159

Марияна

Димитрова

Кирова

Тутракан, пл. Н. Й. Вапцаров 7, вх. А, ет. 1, ап. 1

0888/84-84-17,
0898/790-143

икономист

160

Методи

Киров

Спасов

София 1618, ул. Загребска 12

02/8559661

юрист

161

Милена

Йорданова

Дякова

Русе 7000, ул. Петко Д. Петков 21, вх. Б, ет. 1

082/876098

юрист

162

Малина

Иванова

Тошева

Враца 3000, ул. Скобелев 8,
вх. Б, ап. 15

092/624818

икономист

163

Мая

Матеева

Колева

Пловдив 4000, бул. Шести септември 152, ет. 1, офис 109

0889/263144

икономист

164

Милен

Иванов

Козарев

Бургас 8000, ул. Гладстон 1, вх. Б, ет. 1

056/841633

юрист

165

Мирослава

Господинова

Стръмска

Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6

042/620152

юрист

166

Мария

Красинова

Цачева

София 1202, ул. Веслец 32,
ет. 2, ап. 3

02/9836136

юрист

167

Миглена

Петкова

Стамболиева

София, бул. Ботевградско шосе, бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 9

0888/873736

юрист

168

Марияна

Тонева

Банчева

Велико Търново 5000, ул. Мармарлийска 22, вх. Б, ет. 4, ап. 10

062/625461

икономист

169

Милен

Станчев

Малчев

Разград, ул. Данаил Дечев 8,
ет. 4, ап. 8

084/661140

икономист

170

Мая

Петрова

Великова

Бургас, к/с Лазур, бл. 74, ет. 7, ап. 40

0899/921189

юрист

171

Малинка

Атанасова

Димитрова

София 1303, ул. Осогово 68,
вх. Б, ап. 20

02/8333257

икономист

172

Миглена

Атанасова

Жечева

Варна 9000, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4

0888/816618

юрист

173

Марин

Стефанов

Ножаров

Асеновград 4230, ул. Трети
март 10

0877/880150

юрист

174

Милен

Митев

Велушев

София 1124, ул. Цар Иван Асен II № 20, ет. 1, ап. 2

0888/509516

икономист

175

Митинка

Христова

Георгиева

Силистра 7500, бул. Македония 84, ет. 7, ап. 21

086/821147

икономист

176

Мария

Иванова

Райкинска

София 1504, ул. Кешан 10, ет. 1

02/8468825

юрист

177

Мариян

Иванов

Нейков

Плевен 5800, ул. Марица 20,
ет. 3, ап. 8

064/824759

икономист

178

Мая

Николаева

Спасова-Чукарска

София 1618, кв. Борово, ул. Родопски извор 30—32, вх. Б, ет. 3, ап. 27

02/9805410

юрист

179

Мирослав

Иванов

Неврокопски

София, ул. Съборна 5, ет. 3

02/9885175

юрист

180

Мария

Николова

Димова-Навущанова

София 1527, район „Оборище”, бул. Васил Левски 112, партер, ап. 1

тел./факс 02 9435823,
моб. тел. 0888 751 899

юрист

181

Милена

Миленкова

Миленкова

Кюстендил 2500, ул. Гороцветна 49А, ет. 5, ап. 13

0888/780121

юрист

182

Мариела

Дамянова

Павлова-Дацова

София, ж.к. Младост 4, бл. 462, вх. Б, ап. 39

0888/559060

юрист

183

Матей

Георгиева

Матеев

Пловдив 4000, ул. Крайречна 40, ет. 8, ап. 24

032/658320

икономист

184

Наско

Великов

Георгиев

Бургас 8001, ж.к. Лазур, ул. Копривщица 2, ет. 7, ап. 21

056/838278

юрист и икономист

185

Нина

Димитрова

Съботинова

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл. 4Б, вх. Б, ет. 3, ап. 21

0886/739898

икономист

186

Нина

Христова

Радева

София, ул. Л. Каравелов 2

 

икономист

187

Надежда

Иванова

Симеонова

Русе 7000, ул. Васил Априлов 1, вх. В, ет. 2

082/838837

юрист

188

Николай

Миланов

Николов

Шумен 9700, ул. Козлодуй 6,
ет. 3, ап. 5

054/56721

юрист

189

Николай

Георгиев

Митов

София, ул. Лавеле 18а,
ет. 4, ап. 10

02/986-71-65

юрист

190

Николай

Димитров

Вълков

Свиленград,
ул. България 2А

0889/556565

икономист

191

Неделчо

Любомиров

Митев

София, кв. Хиподрума, бл. 105, вх. В, ап. 36

0888/955993

юрист

192

Николина

Цанкова

Цаковска-
Цветкова

София, кв. Подуяне,
ул. П. Хитов 45

0898/464-806,
02/987-93-02

юрист

193

Николай

Георгиев

Цонев

София 1202, ул. Кирил и Методий 88А, ет. 5, ап. 9

0888/723721

икономист

194

Нели

Николова

Николова

София, ул. Дамян Груев 32,
ет. 1, ап. 1

02/9515868

юрист

195

Невена

Стилиянова

Станчева

Варна 9022, кв. Виница, п.к. № 3

0886/735253

икономист

196

Огнян

Тодоров

Кънчев

Пловдив 4000, ул. Богомил 27, ет. 4, ап. 8

0899/677979

икономист

197

Оля

Петрова

Ботева

Плевен 5800, ж.к. Мара Денчева, бл. 9

064/804783

юрист и икономист

198

Олег

Василев

Костадинов

София 1000, ул. Й. В. Гурко 52, ет. 2

02/9810704

юрист

199

Олга

Георгиева

Миленкова

София 1330, ж.к. Красна поляна 2, бл. 40, вх. Д, ап. 97

GSM 0888-315-028

икономист

200

Пламен

Атанасов

Атанасов

Хасково, ул. Братя Миладинови 1, ет. 1, ап. 2

0887/720090

юрист и икономист

201

Петър

Каменов

Каменов

Берковица 3500, ул. Николаевска 92

0888/920837

икономист

202

Петър

Стоименов

Спасов

Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов 14, ет. 2, офис 11

034/443150 и
0897/916060

юрист и икономист

203

Петя

Димитрова

Цекова-Никлева

София, район „Слатина”, ул. Гео Милев 13а, вх. 1, ет. 5, ап. 10

0887/520407

юрист

204

(Отм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г. )

205

Пламен

Стоянов

Гюрчев

Русе 7000, ул. Александровска 52

0889/389284

икономист

206

Пламен

Кирилов

Пенчев

Попово, бул. Михаил Маджаров 15, ет. 1, ап. 1

икономист

207

Полина

Василева

Василева

Бургас, ул. Ген. Гурко 38,
ет. 6, ап. 11

0887/983-585, факс 056/83-88-33

юрист

208

Полина

Димитрова

Кавръкова

Варна, бул. Ян Хунияди 31, ет. 1, офис 2

052/603349

икономист

209

Ралица

Пламенова

Топчиева

София 1000, ул. Солунска 41,
ет. 2, ап. 7

02/9863526

юрист

210

Росен

Емилов

Иглев

Перник 2300, ул. Нови пазар 6

076/25494

икономист

211

Росица

Тинкова

Драганова

София, ж.к. Гео Милев,
ул. Горазд 16А, ет. 2, ап. 4

0889/001106

юрист

212

Росен

Иванов

Ангелчев

София 1618, ж.к. Бъкстон, бл. 25, вх. А, ет. 8, ап. 36

02/9407568

юрист

213

Росица

Станчева

Томова

София 1612, бул. Цар Борис III
№ 19, вх. Б, ет. 8, ап. 76

02/9520027

икономист

214

Радослав

Иванов

Тонев

София, ул. Лавеле 38, ет. 1, ап. 4

02/981-06-36

юрист

215

Розалина

Йорданова

Градинарова-Стоянова

София 1000, ул. Узунджовска 16, ет. 3

02/9802026

юрист

216

Райна

Стефанова

Митова

София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 2, ап. 7

02/980-65-40

икономист

217

Райна

Добринова

Добрева-Иванова

София,ул. Смолянска 2, ет. 2, ап. 7

0889/007554

юрист

218

Румяна

Георгиева

Манковска

Варна 9000, бул. Мария-Луиза
24Б, ап. 16

тел. 052 32 09 57, GSM 0888 776 346

юрист

219

Румяна

Бончева

Манджурова

Казанлък, ул. Граф Игнатиев 1, вх. А, ет. 1, ап. В

0888/377678

юрист

220

Райна

Цанева

Ковачева

София 1000, ул. Хан Аспарух 39, ет. 2

02/9898276

юрист

221

Росен

Георгиев

Милошев

София, ул. Цар Самуил 79, ет. 2, ап. 4

02/9865021

юрист

222

Ренета

Иванова

Михайлова

Монтана, ул. Странджа 15

0889/280-148

икономист

223

Силвия

Светославова

Александрова

София, кв. Иван Вазов,
ул. Янко Забунов 3, ет. 1

02/950-10-30,
факс 950-10-70

юрист

224

Софрони

Георгиев

Атанасов

София, ж.к. Младост 3, бл. 326, вх. А, ет. 1, ап. 1

0888/615804

икономист

225

Светлана

Валериева

Павлова

Пловдив, ул. Ламартин 5

032/96-90-96,0898/74-60-60,факс 032/650-651

икономист

226

Светлана

Иванова

Бояджиева

София, ж.к. Дружба 2, бл. 501, вх. А, ет. 7, ап. 26

0888/638256

юрист

227

Стилиян

Симеонов

Стоянов

София, ул. Веслец 32, ет. 2,
ап. 3

0888/768853

юрист

228

Стела

Маринова

Жекова

Пловдив 4003, ул. Брезовска 42, ет. 2, ап. 7

032/950668

юрист

229

Снежина

Минчева

Маджарова

Бургас 8000, ул. Трайко Китанчев 53, ет. 1

056/844581

юрист

230

Стоил

Владимиров

Моллов

1612 София, район „Красно село”, бул. Цар Борис ІІІ № 126

02/955 53 22
0885/01 30 84

юрист

231

Славина

Браниславова

Даскалова-Генова

София 1111, ул. Лидице 20,
бл. 259, вх. Б, ет. 3, ап. 18

02/718618

юрист

232

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

233

Светослав

Енев

Бакалов

София, Цар Асен 10, ет. 2

0889/715028

юрист

234

Станислав

Георгиев

Лютов

София 1540, бул. Брюксел 1

02/98448501

юрист

235

Станимир

Иванов

Петров

София, бул. Патриарх
Евтимий 16а

0887/791-591

юрист

236

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

237

Стефан

Николаев

Томов

Варна, кв. Левски,
ул. Петър Райчев, бл. 3,
вх. З, ет. 6, ап. 49

052/61-25-73

юрист

238

Стефан

Стоянов

Георгиев

София 1000, ул. Цар Асен 5,
ет. 1, ап. 8

02/9880088

юрист

239

Светлана

Цветанова

Павлова

Разград 7200, ул. Цар Асен 2, ет. 3, офис 7

084/661354

икономист

240

Светлозар

Димитров

Стоянов

Добрич 9300, п.к. 182

058/601471

икономист

241

Светослава

Димитрова

Хаджиева

Пловдив, ул. Димитър Талев 84, ап. 6

032/693960

юрист

242

Стефка

Асенова

Дамянова

Перник 2300, ул. Отец Паисий, бл. 59, вх. А, ап. 7

0887/989962

икономист

243

Стоян

Иванов

Стоянов

Сливен, ул. Великокняжевска 13

0888/965554

юрист

244

Стоян

Статев

Стоянов

София, район "Оборище",
ул. Веслец 45, ет. 5,
ап. 14

02/8700265

юрист

245

Стефан

Николов

Радев

София, район "Лозенец", ул. Кишинев 16а, ет. 2, ап. 4

0888/715135

икономист

246

Светозар

Николаев

Шкутов

София 1303, ул. Марко Балабанов 4

02/9809817

юрист и икономист

247

Светослав

Димитров

Димитров

София, ул. Добруджански край 1

02/9813334

юрист

248

Спас

Кирилов

Ваклинов

Благоевград, ж.к. Запад,
бл. 31, ап. 5

73 881 273

икономист

249

Стойчо

Петров

Стойчев

Ямбол 8600, ж.к. Златен рог, бл. 28, вх. А, ет. 9, ап. 36

046/662939

икономист

250

Станислав

Христов

Михайлов

Варна 9000, ул. Марица 12

052/658346

юрист

251

Стойна

Иванова

Колева

София 1582, ж.к. Дружба,
бл. 527, вх. В, ет. 3, ап. 5

02/9624445

юрист

252

Соня

Илиева

Тахова

Благоевград 2700, ж.к. Еленово, бл. 45, вх. А, ет. 8, ап. 24

073/833172

икономист

253

Теменужка

Василева

Захова

Благоевград, ул. Н. Вапцаров 18

0898/777-992

икономист

254

Тошко

Иванов

Ставрев

Търговище, ул. Ген.
Столетов 6, ет. 1, ап. 2

0888/214-776,
факс 0601/6-53-64

икономист

255

Тодор

Атанасов

Димитров

Разград 7200, бул. България 11, вх. А, ап. 15

084/660127

юрист

256

Трифон

Георгиев

Генов

София 1680, бул.  България
50, бл. 2, вх. 3, ет. 1, ап.  3

0888/324 782

юрист

257

Теодора

Генова

Бойчева

Велико Търново, ул. Тракия 20, вх. Б

062/622872

икономист

258

Тодор

Стефанов

Гърбатов

София 1220, ж.к. Надежда,
бл. 153, вх. Б, ет. 1, ап. 38

02/9864620

юрист

259

Тихомир

Николов

Найденов

София,ул. Луи Айер,
бл. 115, ет. 12, ап. 67

02/868-2656

икономист

260

Тихомир

Николов

Тодоров

Русе 7000, ул. Цариград 15,
вх. А, ет. 2

082/828088

икономист

261

Тодор

Петров

Ненов

София, ул. Солунска 37, ет. 1, ап. 2

02/9863526

юрист

262

Таня

Райчева

Бояджиева

София, ул. Шипка 24, ет. 2,
ап. 7

02/8431882

юрист

263

Тони

Стойков

Тодоров

София 1504, ул. Шипка 24, ет. 2, ап. 7

02/8431882

юрист

264

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

265

Тодор

Георгиев

Тодоров

София, ул. Янко Забунов 3, ет. 1

02/9501030

юрист

266

(Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

267

(Отм. – ДВ, бр. 19 от 2010 г.)

268

Христо

Желязков

Христов

София 1335, ж.к. Люлин, бл. 136, ап. 68

0888/373066

юрист

269

Христина

Иванова

Стамова

София 1000, ул. Ангел Кънчев 34, ет. 2

тел. и факс 02/9815139

икономист

270

Христинка

Иванова

Белушкина

София, ул. Брегалница 71А

0889/396564

икономист

271

Христо

Пенчев

Цилков

Варна 9000, кв. Младост,
бл. 140, вх. 1, ет. 7, ап. 19

0888/306503

икономист

272

Христина

Николаева

Тодорова

Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 35,
вх. 14, ет. 3, п.к. 5

056/831100

юрист

273

Христо

Борисов

Моллов

София 1606, ул. Владайска 99—101, вх. А, ап. А—22, партер

02/9532570

юрист

274

Христо

Иванов

Христов

София 1113, ул. Щерю Атанасов 5

0887/363490

юрист

275

Христина

Викторова

Миленкова

София 1403, ул. Драгалевска
23—29Б, ап. 21, ет. 5

02/8622430

юрист

276

Христина

Петкова

Кирилова

София, ул. Неофит Рилски 55,
ет. 1, ап. 12

02/9869999

юрист

277

Христо

Петков

Христов

с. Марково, обл. Пловдив,
ул. Трети март 42

032/658320

икономист

278

Цветан

Стефанов

Банков

София 1756, бул. Климент Охридски 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16

0885/655253

икономист

279

Цветана

Якимова

Горанова

Монтана 3400, ул. Панайот Хитов 29, ет. 4, ап. 8

0889/438946

икономист

280

(Отм. – ДВ, бр. 67 от 2009 г.).

281

Янка

Първанова

Александрова

Перник, ул. Струма,
бл. 4, вх. Б, ап. 31

0887/947-225

икономист

282

Янко

Николов

Стоянов

Варна 9000, ул. Радко Димитриев 7

052 603 100

икономист

283

Янко

Георгиев

Киров

Разград 7200, ул. Дондуков 3, вх. Б, ап. 4

084/660690

икономист